Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb R'dam 210607 kosten voor, onder meer, huisslippers

Rb R'dam 210607 val agv gladheid op perron; in k.g. voorschot van € 2.000,- toegewezen van gevraagde € 5.000,-
4.8 Partijen zijn het niet eens over de omvang van de schade. [eiseres] heeft de schade die zij stelt tengevolge van het ongeval te hebben geleden nauwelijks inzichtelijk gemaakt. In de dagvaarding wordt gesteld dat zij huishoudelijke hulp heeft moeten inhuren, maar ter zitting is gebleken dat haar echtgenoot haar huishoudelijke taken heeft overgenomen. Daar-naast heeft [eiseres] ter zitting aangeven dat zij tengevolge van het ongeval een vakantie heeft moeten annuleren waardoor er sprake is van gederfd vakantiegenot en dat zij kosten heeft gemaakt voor huisslippers. Voorts maakt [eiseres] aanspraak op immateriële scha-de, die zij heeft begroot op € 5.000,--.

4.9 Ondanks het feit dat geen helderheid bestaat ten aanzien van de geleden schade, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk geworden dat tenminste enige schade is geleden en dat derhalve in een eventuele bodemprocedure hoogstwaarschijn-lijk enig bedrag aan schade zal worden toegewezen. Hierin ligt - mede gelet op het feit dat een bodemprodedure naar verwachting niet op zeer korte termijn zal zijn afgerond - tevens het spoedeisend belang van [eiseres] besloten. Nu voorts niet gebleken is van een restitu-tierisico dat thans aan toewijzing van een voorschot in de weg staat, zal een bedrag van € 2.000,-- als voorschot op de schadevergoeding worden toegewezen.
LJN BA7938