Zoeken

Inloggen

Artikelen

Verbond van Verzekeraars - ASP 111122: Pilot Werkafspraken Wmo 2023

Verbond van Verzekeraars - ASP 111122Pilot Werkafspraken Wmo 2023  

Werkafspraken Verbond - ASP-advocaten Januari 2023 

Inleiding 

Ingeval van letselschade waarvoor een ander (deels) aansprakelijk is kunnen zich situaties  voordoen waarbij het slachtoffer zich zowel rechtstreeks tot de aansprakelijke verzekeraar kan  wenden als de gemeente kan aanspreken.  

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor  burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen  aan de maatschappij. De melding, het daaropvolgende onderzoek en het aanvragen van een  maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo ondersteuning loopt via het WMO-Loket van de  gemeente waar de aanvrager woont. Daarbij kan een door de gemeente gefinancierde  onafhankelijke cliëntondersteuner hulp bieden.1 Een Wmo voorziening is beschikbaar voor elke  ingezetene van Nederland.  

Er zijn situaties denkbaar waarbij juist het ene of juist het andere spoor de meest logisch te  volgen weg is. Maar er zijn ook situaties denkbaar waarbij het onduidelijk kan zijn via welk traject;  via de verzekeraar of via de Wmo, het slachtoffer de meest adequate voorzieningen kan  realiseren in relatie tot de geleden schade. Bijvoorbeeld ook met het oog op toekomstige  aanspraken die buiten de aansprakelijkheidssfeer liggen dan wel het causaal verband met het  ongeval doorbreken. Waardoor het risico ontstaat dat het slachtoffer tussen partijen heen en  weer wordt gestuurd. Het gevolg van de keuze om wel of niet de gemeente te betrekken is  complex. De benodigde voorzieningen kunnen op meerdere publieke terreinen liggen. Een Wmo  toekenning kan ook een voorwaarde zijn voor toegang tot andere publieke voorzieningen.  

Doel van deze afspraak 

Partijen zijn het erover eens dat het onwenselijk is dat discussies of verwijzingen eraan in de  weg staan dat de noodzakelijke geachte maatschappelijke ondersteuning niet, of niet tijdig  worden gerealiseerd. Uitgangspunt is dat het slachtoffer hier geen nadeel van mag ondervinden.  Het doel van deze werkafspraken is om in het belang van het slachtoffer onduidelijke situaties  te voorkomen.  

Deelnemende partijen 

De leden van de vereniging Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP),die  hebben ingetekend op deze werkafspraken, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen “ASP” 

en: 

De leden van het Verbond van Verzekeraars, die hebben ingetekend op deze werkafspraken,  gevestigd te Den Haag, hierna te noemen: (“het Verbond”) “Verzekeraars”  

Overwegende dat:  

I. De leden van de ASP letselschadeadvocaat zijn die juridische bijstand verlenen aan  slachtoffers van personenschade;  

II. De leden van het Verbond, onder meer aansprakelijkheidsverzekeraar zijn die in de  uitoefening van hun bedrijf de aansprakelijkheid van derden verzekeren en daarom de  door hun verzekerden veroorzaakte schade, waarvoor de verzekerde aansprakelijk is,  regelen en vergoeden voor zover daar dekking voor is onder de betreffende polis. 

III. Slachtoffers van personenschade de keuze hebben vergoeding te verlangen van de door  hen geleden schade door de aansprakelijkheidsverzekeraar van hun wederpartij, maar  ook aanspraak kunnen maken op publiekrechtelijke voorzieningen op grond van de Wet  Maatschappelijke Ondersteuning, (hierna ‘Wmo’) en dat per casus in overleg met het  slachtoffer wordt bekeken wat de meest geëigende weg is voor het slachtoffer. Hierbij kan  het advies van de deskundige worden betrokken omdat de deskundige de consequenties  van het besluit kan overzien.  

IV. Het hierbij om een groot aantal verschillende voorzieningen kan gaan. In goed overleg  met het slachtoffer en passend bij de situatie van het slachtoffer, zal worden bezien welk  traject voor het verstrekken van het voornoemde beste past, de weg via de Wmo en/of de  weg via de aansprakelijke verzekeraar. 

V. Partijen gezamenlijk vinden dat het slachtoffer, zoveel als door het slachtoffer gewenst,  en zo snel en doelmatig mogelijk geholpen moet worden ongeacht de vraag wie  uiteindelijk de kosten van de benodigde voorziening draagt: de verzekeraar of de  gemeente in het kader van de Wmo.  

VI. Partijen daarom, in het belang van het slachtoffer, en ter voorkoming van verdere  discussie werkafspraken hebben gemaakt voor de situatie waarin het slachtoffer zowel  vergoeding van zijn schade van een verzekeraar kan vorderen en tegelijkertijd ook recht  heeft op een of meer voorzieningen op grond van de Wmo.  

Maken de volgende werkafspraken:  

1. Verzekeraars zullen, daar waar passend bij de situatie en waar praktisch mogelijk actief  een, al dan niet tijdelijke, voorziening faciliteren en het slachtoffer desgewenst laten  ondersteunen door een deskundige. Partijen laten de deskundige adviseren via welk  traject het slachtoffer het best kan worden geholpen bij het realiseren van een  voorziening, althans oplossing. De gemeente wordt in het kader van de Wmo middels  een melding bij het WMO-loket2in goed overleg met partijen en het slachtoffer direct bij  aanvang van de situatie betrokken.  

2. Wanneer de verzekeraar voorziet in een tijdelijke oplossing, geschiedt dit in overleg met  de gemeente en idealiter met diens instemming. De gemeente wordt door de  verzekeraar direct vanaf aanvang bij de situatie betrokken, tenzij al direct duidelijk is dat  de gemeente niet zal worden ingeschakeld. Tijdens dit overleg wordt het  dossiernummer van de verzekeraar met de gemeente gedeeld. De deskundige  faciliteert het overleg tussen de gemeente en de verzekeraar over wie welk aandeel van  de voorzieningen faciliteert. In dit overleg behartigt de ASP-advocaat de wensen en  belangen van zijn cliënt. Alle partijen zetten volledig in op het ontzorgen van het  slachtoffer en te begeleiden in de contacten met de gemeente. 

3. De deskundige3 wordt ingeschakeld zodra partijen het erover eens zijn dat deze  inschakeling een meerwaarde heeft. De deskundige wordt – indien van toepassing – zo  spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na erkenning van aansprakelijkheid  ingeschakeld. Indien de aansprakelijkheid al erkend is wordt de deskundige  ingeschakeld binnen twee weken nadat het slachtoffer de wenselijkheid van de inzet  van een deskundige kenbaar heeft gemaakt. Desnoods op basis van een pre- advies  op basis van de stukken.  

4. De verzekeraar en de ASP-advocaat bepalen gezamenlijk in goed onderling overleg de  persoon van de deskundige.  

5. De deskundige krijgt de opdracht om op basis van alle relevante informatie, samen met  het slachtoffer, diens ASP-advocaat, de gemeente en de verzekeraar een inventarisatie  te maken van de benodigde zorg en of voorzieningen. Daarbij geldt als toetsingskader  de civielrechtelijke norm, te weten dat het slachtoffer zoveel als mogelijk wordt  teruggebracht in de situatie waarin het slachtoffer zich zou hebben bevonden wanneer  de aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis niet had plaatsgevonden.  

6. De deskundige ondersteunt het slachtoffer na ondertekening van de machtiging en  zorgt ervoor dat de benodigde voorzieningen zo snel mogelijk worden verwezenlijkt,  ongeacht de vraag of de kosten van de voorziening voor rekening van de verzekeraar  of de gemeente komen.  

7. Gaat het om een voorziening die alleen via de gemeente (al dan niet in het kader van  de Wmo) of via een andere publieke voorziening kan worden verstrekt, dan zal de  deskundige het slachtoffer ondersteunen bij het doen van een daartoe strekkende  aanvraag bij de gemeente of andere overheidsinstantie. De deskundige let op de  termijnen en houdt gedurende de aanvraag contact met de gemeente of  overheidsinstantie om een spoedige beslissing op de aanvraag zoveel als mogelijk te  bevorderen.  

8. Kan de vergoeding of de maatwerkvoorziening door zowel de verzekeraar worden  gefaciliteerd als door de gemeente worden verstrekt, dan adviseert de deskundige de  meest passende route voor het slachtoffer, rekening houdend met de inzet van de  voorziening en de continuïteit daarvan. Is niet direct duidelijk wie de voorzieningen  vergoedt, dan stelt de verzekeraar zich actief op om (in overleg met de gemeente) tot  het realiseren van de voorziening te komen, zonder dat daarbij al een definitief  standpunt over de financiering behoeft te worden genomen.  

9. In de navolgende situaties (kan een Wmo aanvraag buiten beschouwing blijven) en zal  de verzekeraar (zoveel mogelijk pogen) de voorziening zelf aan te bieden (en  financieren)4 

Een dienst, hulpmiddel, woningaanpassing of andere maatregel kan als algemeen  gebruikelijk worden aangemerkt als voldaan is aan alle hieronder staande criteria:  • Deze niet specifiek bedoeld is voor personen met een beperking;  

• Daadwerkelijk beschikbaar is;  

• Een passende bijdrage levert aan het realiseren van de situatie waarin de cliënt tot  zelfredzaamheid of participatie in staat is en;  

• Deze financieel gedragen kan worden met een inkomen op minimumniveau.  

Toelichting  

a. Als het gaat om een tijdelijke voorziening. 

b. Als het gaat om algemeen gebruikelijke voorzieningen die men bijvoorbeeld in de reguliere handel zoals een bouwmarkt kan aanschaffen.  

c. Als het gaat om producten die niet alleen voor mensen met een beperking  bedoeld zijn.  

d. Als de totale kosten van de voorziening niet meer bedragen dan € 2.500,-, en  als de Wmo voorziening niet gekoppeld is aan een andere publieke  voorziening, en er op voorhand al vaststaat er niet ‘meer’ voorzieningen  noodzakelijk zijn via de Wmo. 

e. Als op voorhand duidelijk is dat de gemeente geen maatwerkvoorziening zal  toekennen (bijvoorbeeld hulpaanvraag huishouden waarbij er sprake is van  een gezonde partner). 

10. Indien de aansprakelijkheid nog niet vaststaat, of vaststaat dat er sprake is van eigen  schuld aan de zijde van het slachtoffer, en/of er ten aanzien van de benodigde  voorziening een causaliteitsdiscussie is, zal de ASP-advocaat het slachtoffer  uitdrukkelijk wijzen op de mogelijkheid om een Wmo-aanvraag te doen. Bij eigen schuld  of een causaliteitsdiscussie is het altijd zinvol een Wmo- aanvraag te doen omdat dan  toch een maatwerkvoorziening kan worden gerealiseerd. Voorts zal de gemeente  worden geïnformeerd dat de omvang van de aansprakelijkheid nog niet vaststaat. (In  geval van eigen schuld of partiële causaliteit wordt gehandeld zoals weergegeven onder  punt 7.)  

11. Partijen evalueren deze werkafspraken een jaar na inwerkingtreding van deze  werkafspraken, onder meer op – maar niet beperkt tot – doelmatigheid en effectiviteit.  Mochten ontwikkelingen (politiek, wetgeving of jurisprudentie) hiertoe aanleiding geven  dan zullen partijen met elkaar bespreken welke invloed de gewijzigde omstandigheden  hebben op de hiervoor weergegeven afspraken. Verzekeraars.nl

1 Cliëntondersteuners zijn ook mogelijk in het kader van de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet  en de Wet langdurige zorg. 
2 Of bij een andere benaming bekend 
3 Met deskundige wordt bedoeld de herstelgerichte dienstverlener die aantoonbare ervaring  heeft met Wmo-trajecten en aanpalende wet- en regelgeving, en het schadevergoedingsrecht. 
4 Zie de criteria van de CRvB CRvB 20-11-2019, ECLI:NL:CRVB:2019:3535

Deze website maakt gebruik van cookies