Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof 's-Hertogenbosch 171213 materiele schade aannemelijk; smartengeld vereist schriftelijk bewijsstuk mbt blijvende beperkingen schouder

Hof 's-Hertogenbosch 171213 val fietser door gat in wegdek; val bewezen met getuigenverklaringen; eigenaar weg aansprakelijk; 
- materiele schade aannemelijk; smartengeld vereist schriftelijk bewijsstuk mbt blijvende beperkingen schouder

7.12.

De gestelde materiële schade is niet gemotiveerd door BL Industrie Services bestreden. Het hof acht de schade aan zijn kleding en fiets zodanig aannemelijk dat [appellant] daarvan geen nader bewijs behoeft te overleggen. Zo neemt het hof met betrekking tot de schade aan de fiets in aanmerking dat getuige [getuige 2.] heeft verklaard dat de fiets was ontzet (vgl. weergave hiervoor in 7.4.4). Ook de door [appellant] gevorderde reiskosten – kennelijk in verband met bezoeken aan het ziekenhuis - ad € 12,20, de schade aan zijn horloge van € 110,-- en de kosten van fysiotherapie van € 83,60, komen het hof aannemelijk voor. De schadeposten staan in zodanig verband met het ongeval dat zij aan BL Industrie Services kunnen worden toegerekend en dus voor vergoeding in aanmerking komen.
7.13.
Uit de beschikbare medische gegevens blijkt dat [appellant] als gevolg van het ongeval letsel heeft opgelopen aan zijn linkerschouder. Met betrekking tot de door [appellant] in verband daarmee gevorderde immateriële schade onderschrijft het hof het verweer van BL Industrie Services dat er geen gegevens zijn overgelegd waaruit volgt dat [appellant] als gevolg van dit letsel, zoals hij stelt, blijvend functionele beperkingen aan zijn linkerschouder/arm heeft, in welke mate en bij welke activiteiten hij belemmerd is, en wat de prognose is. Het hof zal [appellant] in de gelegenheid stellen om dit door middel van de overlegging van een schriftelijk bewijsstuk, zoals de verklaring van een medisch deskundige (bijvoorbeeld de huisarts), te bewijzen. Denkbaar is ook dat daartoe een verklaring wordt overgelegd van de bedrijfsarts van Poriso, waar [appellant] destijds werkzaam was.
7.14.
Het hof zal [appellant] in de gelegenheid stellen om bij akte over te leggen een schriftelijke bewijsstuk, zoals een verklaring van een medisch deskundige, met betrekking tot de aard en de ernst van het door het ongeval bij hem veroorzaakte letsel aan zijn linkerarm/schouder en de daaruit voortvloeiende (blijvende) functionele beperkingen.
Het hof zal de zaak daartoe naar de rol verwijzen op de wijze als vermeld hierna onder 8.
7.15.
Voor het overige houdt het hof iedere beslissing aan. ECLI:NL:GHSHE:2013:6060

Deze website maakt gebruik van cookies