Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Oost-Brabant 091215 verlies oog en psychische klachten; smartengeld vanwege eigen schuld 50% van € 60.000,-

Rb Oost-Brabant 091215 verlies oog en psychische klachten door onrechtmatig geleverd vuurwerk; afweging scenario's verlies verdienvermogen zelfstandige verkoper met korte referteperiode;
- smartengeld vanwege eigen schuld 50% van € 60.000,-

– Eindleeftijd zelfwerkzaamheid 75 jaar

Smartengeld

4.18.
Bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld gaat het om de begroting van de naar billijkheid vast te stellen vergoeding voor het niet in vermogensschade bestaande nadeel dat is geleden door een persoon die als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk letsel heeft opgelopen. Bij deze begroting houdt de rechtbank rekening met alle omstandigheden, waaronder enerzijds de aard van de aansprakelijkheid en anderzijds de aard van het letsel, de duur en de intensiteit van het verdriet en de gederfde levensvreugde. Zij let bij de begroting tevens enerzijds op de bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend, maar ook op de in literatuur en rechtspraktijk gedragen wens te komen tot toewijzing van hogere vergoedingen dan voorheen het geval was.
Bij de bepaling van het smartengeld houdt de rechtbank rekening met de volgende omstandigheden. Het ongeval heeft ernstig lichamelijk letsel tot gevolg. [eiser] is immers zijn rechteroog verloren en zijn rechter oogkas is beschadigd. Hij heeft een tranend linkeroog waardoor hij daarmee soms niet goed ziet. Hij is beperkt in autorijden. Er is sprake van blijvende cosmetische afwijkingen aan het gelaat. Ook heeft [eiser] blijvend ernstige problemen met reuk en smaak.
Daarnaast ondervindt [eiser] psychische problemen als gevolg van het ongeluk. Er is daardoor PTSS bij hem ontstaan. Als niet weersproken staat vast dat de gehele problematiek de afgelopen jaren van negatieve invloed is geweest op het huwelijk van [eiser] , dat tot een echtscheiding is gekomen.
Ook is [eiser] arbeidsongeschikt ten gevolge van het ongeluk. Hij kan zijn beroep niet meer uitoefenen en is beperkt in zijn sociale contacten.
Voorts is [eiser] meermaals geopereerd, waarmee pijn en onzekerheid gepaard gaan.
De lange duur van de behandeling van zijn schadedossier en de relatief jonge leeftijd van [eiser] zijn mede bepalend voor de hoogte van het smartengeld.
Al met al is de rechtbank van oordeel dat het door [eiser] gestelde bedrag van € 60.000,- aan smartengeld (welk bedrag ook niet door [gedaagde] is bestreden) past als compensatie voor de gederfde en nog te derven levensvreugde. Dat betekent dat [gedaagde] , rekening gehouden met de eigen schuld van [eiser] , een bedrag van € 30.000,- aan hem verschuldigd is.

ECLI:NL:RBOBR:2015:7077

Met dank aan dhr. P. van der Ham, Artoos Van der Ham, voor het attenderen op deze uitspraak.