Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Limburg 210715 rb kan niet verplichten tot opname in VSO van voorbehoud tzv wijzigingen IVA en AWBZ (thans WLZ)

Rb Limburg 210715 postenstelsel; geen verrekening van uitgespaarde kosten levensonderhoud met schade wegens verlies verdienvermogen; 
- rb kan niet verplichten tot opname in VSO van voorbehoud tzv wijzigingen IVA en AWBZ (thans WLZ);

- kosten gevorderd en toegewezen 14,33 x € 240 + 5% + 21% + griffierecht.

3.8.

Het tweede geschil betreft de vraag of Reaal gehouden is tot suppletie op het begrote bedrag wegens verlies aan arbeidsvermogen in het geval dat de IVA-uitkering die [verzoeker] ontvangt door een wetswijziging lager wordt dan deze thans bedraagt en dat Reaal in een geval van een voor [verzoeker] negatieve wijziging van het AWBZ (WLZ)-stelsel Reaal moet worden veroordeeld de negatieve gevolgen daarvan financieel te compenseren.

3.9.
De kantonrechter overweegt daaromtrent het volgende. Partijen zijn nog in onderhandeling over welke schade moet worden vergoed en hoe hoog die schadevergoeding moet zijn. Schade kan voor [verzoeker] ontstaan door voor hem negatieve en onvoorziene wijzigingen in het stelsel van de IVA en WLZ. Of en hoe partijen dergelijke mogelijke schadeposten verdisconteren in hun onderhandelingen en de begroting van de schade is aan partijen zelf. Ze kunnen ervoor kiezen om het risico van mogelijke wijzigingen te ondervangen door de schade concreet te berekenen en jaarlijks te schade te begroten en af te rekenen, waarbij dan maximaal rekening kan worden gehouden met wijzigingen in voornoemde stelsels. Anderzijds kunnen zij er voor kiezen om de schade abstract te begroten door de toekomstige schade in één keer te laten uitbetalen. In dat stelsel worden de goede en kwade kansen van wijzigingen verdisconteerd in de begrote schade en worden de verwezenlijking van goede en kwade kansen derhalve op de koop toe genomen. Partijen kunnen er voor kiezen ter compensatie van mogelijke kwade kansen voor een slachtoffer een garantie overeen te komen, welke een compensatie inhoudt voor de gevolgen van nadelige wijzigingen voor een slachtoffer.

3.10.
Zoals overwogen, is het aan partijen zelf om te bepalen of en hoe zij in het kader van hun onderhandelingen toekomstige onzekere schade vergoeden. De wet verplicht niet dat deze schade moet worden vergoed op de wijze zoals door [verzoeker] sub 2 en 3 verzocht. De kantonrechter kan dan ook niet bepalen dat een veroordeling tot betaling van verlies van arbeidsvermogen dient te geschieden onder het door Reaal verzochte voorbehoud, of Reaal veroordelen tot betaling van een zodanig bedrag als nodig ter compensatie van de nadelige gevolgen van een wijziging van de AWBZ (WLZ). Derhalve moeten de verzoeken sub 2 en 3 worden afgewezen.

3.11.
Dat betekent dat de verzoeken sub 2 en 3 voor afwijzing gereed liggen.

ECLI:NL:RBLIM:2015:7065

Deze website maakt gebruik van cookies