Overslaan en naar de inhoud gaan

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 010616 vraagstelling arbeidsdeskundige (naar Arubaans recht)

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 010616 vraagstelling arbeidsdeskundige (naar Arubaans recht).

DE VERDERE BEOORDELING VAN HET GESCHIL

2.1
Bij vonnis van 30 september is onder andere drs. [deskundige], verbonden aan Arbo-consult te Curacao benoemd als arbeidsdeskundige.

2.2
Bij e-mail van 3 februari 2016 heeft [deskundige] het Gerecht kennis gegeven van het feit dat hij geen arbeidsdeskundige is. Het Gerecht heeft vervolgens aan partijen de gelegenheid gegeven zich uit te laten over de benoeming van een andere persoon als arbeidsdeskundige.

2.3
Bij akte van 4 mei 2016 heeft Team zich uitgelaten. Zij stelt voor om te benoemen Medwork Caribbean N.V. te Aruba. Van Eiser is geen akte ontvangen en door hem is ook geen uitstelverzoek gedaan.

2.4
Het Gerecht zal thans de door Team voorgestelde deskundige benoemen. Uit de aantekeningen van de comparitie van partijen van 26 mei 2014 blijkt dat de bezwaren van Eiser bestaan uit “minder goede ervaringen”. Het Gerecht leidt hieruit af dat tegen de deskundigheid van Medwork, noch tegen de van een deskundige te verwachten onpartijdigheid, bedenkingen zijn geuit.

2.5
Medwork heeft telefonisch aan het Gerecht laten weten dat zij bereid is om als deskundige op te treden. Het door haar verlangde voorschot bedraagt Afl 750,00, te voldoen door Team. Het Gerecht heeft van Team al een voorschot van Afl 1.800,00 ontvangen, naar aanleiding van het vonnis van 30 september 2015. Een extra betaling is dus niet noodzakelijk.

2.6
Het Gerecht verwijst voorts naar de instructies, zoals opgenomen in het tussenvonnis van 30 september 2015, die onverminderd van kracht blijven.

2.7.
De rechter bij wie deze zaak in behandeling was, is wegens afwezigheid niet in staat de zaak thans verder te behandelen.


DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

3.1
ontslaat drs. [deskundige] als deskundige;

3.2
benoemt als arbeidsdeskundige: Medwork Caribbean N.V., Tanki Flip 12, Aruba;

3.3
verzoekt de arbeidsdeskundige om antwoord te geven op de volgende vragen:
a. Wat is het percentage functionele arbeidsongeschiktheid als rechtstreeks en objectiveerbaar gevolg van het ongeval?
b. Wat is de restverdiencapaciteit van Eiser?
c. Is Eiser in staat te achten om rekening houdende met aan het ongeval te relateren beperkingen, de werkzaamheden die hij ten tijde van het ongeval bij Team verrichte, alsnog te verrichten? Zo ja, in welke mate?
d. Is Eiser in staat te achten, gelet op zijn opleiding en ervaring en rekening houdende met aan het ongeval te relateren beperkingen, ander soort betaalde werkzaamheden te verrichten?
e. Zijn er nog andere punten die u naar voren wilt brengen waarvan de rechter volgens u kennis dient te nemen bij de verdere beoordeling?

3.4
bepaalt dat de deskundige, de opdracht onpartijdig en naar beste weten dient te volbrengen, bij zijn onderzoek partijen via hun advocaten in de gelegenheid moeten stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen en dat uit de door de deskundigen uit te brengen rapportages moet blijken of aan dit voorschrift is voldaan, waarbij van de inhoud van bedoelde opmerkingen en verzoeken in de rapportage melding moet worden gemaakt;

3.5
houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 1 juni 2016 in aanwezigheid van de griffier.

ECLI:NL:OGEAA:2016:395