Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Zutphen 140312 PTSS na seksueel misbruik; vraagstelling psychiatrisch deskundigenbericht; IWMD met aanvulling

Rb Zutphen 140312 PTSS na seksueel misbruik; vraagstelling psychiatrisch deskundigenbericht; IWMD met aanvulling 

vervolg op: rb-zutphen-231111-ptss-na-seksueel-misbruik-door-oom-deskundigenbericht-mbt-verlies-verdienvermogen-gelast

2 De nadere instructie van de zaak
2.1.
In voormeld tussenvonnis heeft de rechtbank ten aanzien van de post verlies aan verdienvermogen overwogen dat zij een onderzoek door een deskundige noodzakelijk acht om inzicht te krijgen in de geestelijke en mentale beperkingen die eiser ondervindt van het seksueel misbruik door gedaagde. Partijen zijn bij dat vonnis in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over de hoedanigheid van de deskundige, de naam van de voor benoeming tot deskundige in aanmerking komende persoon alsmede de aan deze te stellen vragen.

2.2.
Met partijen wordt geoordeeld dat de te benoemen deskundige de hoedanigheid van psychiater dient te hebben.

2.3.
Ten aanzien van de persoon van de te benoemen deskundigen zijn partijen niet tot een eensluidende voordracht gekomen. 
De rechtbank is -met eiser- van oordeel dat drs. B.T. Takkenkamp in deze meer de aangewezen persoon is om tot deskundige te worden benoemd dan de door gedaagde voorgedragen prof. dr. G.F. Koerselman, wiens deskundigheid overigens niet ter discussie staat. Takkenkamp kan bogen op jarenlange ervaring in de kinderpsychiatrie en het seksueel misbruik van eiser is begonnen op jeugdige leeftijd. Dit maakt dat Takkenkamp in dit geval de voorkeur geniet. Daaraan doet niet af dat volgens gedaagde Takkenkamp voornamelijk in strafrechtelijke procedures als deskundige optreedt. Het feit dat Takkenkamp in dat kader over slachtoffers van seksueel geweld heeft gerapporteerd is eerder een bijkomend voordeel dan een nadeel. 
Takkenkamp heeft desgevraagd aan de rechtbank te kennen gegeven dat hij vrij staat ten opzichte van partijen en dat hij over de nodige expertise beschikt. Takkenkamp zal dan ook tot deskundige worden benoemd.

2.4.
Partijen hebben geen suggesties gedaan voor de aan de deskundige te stellen vragen. Aan de deskundige zal de IWMD-vraagstelling (versie januari 2010) ter beantwoording worden voorgelegd, waarbij in voorkomende gevallen waar dat van belang is “ongeval” zal worden vervangen door “seksueel misbruik” De rechtbank heeft de vraag “Zal [eiser] met name geestelijke en mentale beperkingen kunnen ondervinden bij het betreden van en het zich handhaven op de arbeidsmarkt? toegevoegd onder “Beperkingen” en de vraag “Is daarvoor nog behandeling op uw vakgebied nodig?” toegevoegd onder “Medische eindtoestand”.
(...) ECLI:NL:RBZUT:2012:4325