Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Midden-NL 280115 AOV fotograaf met klachten aan schouders, nek en armen; rb gelast deskundigenbericht revalidatiearts; vraagstelling

Rb Midden-NL 280115 AOV fotograaf met klachten aan schouders, nek en armen; orthopedische expertise onvoldoende; rb gelast deskundigenbericht revalidatiearts; vraagstelling

4.7. 

De rechtbank is voorlopig van oordeel dat kan worden volstaan met de benoeming van één deskundige, te weten een revalidatiearts, en dat aan deze de navolgende vragen dienen te worden voorgelegd: 
1. Welke klachten noemt X tegenover u? 
2. Welke afwijkingen kunt u bij X vaststellen? Kunnen deze afwijkingen de door X aangegeven klachten geheel of gedeeltelijk verklaren? 
3. Indien de klachten niet geheel door afwijkingen kunnen worden verklaard: kunnen de door X aangegeven klachten geheel of gedeeltelijk worden verklaard op grond van andere resultaten van uw onderzoek en eventueel hulponderzoek, waarvoor u, indien u dat wenselijk acht, ook een door uzelf te benaderen specialist kunt inschakelen? 
4. Acht u (de aard en omvang van) de door X genoemde klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven? 
5. Hoe luidt/luiden uw diagnose(s)? 
6. Bestaat er naar uw oordeel ten aanzien van de klachten en eventuele afwijkingen een eindtoestand dan wel een stationaire toestand? Zo nee, verwacht u dan een verbetering of een verslechtering, en in welke mate en op welke termijn? Heeft u nog therapeutische suggesties teneinde de huidige klachten van X te doen verminderen? 
7. Bent u in staat ten behoeve van een eventueel in te schakelen arbeidsdeskundige zelf een belastbaarheids- en beperkingenprofiel op te stellen (zonodig aan de hand van een door partijen te verschaffen formulier)? 
8. Acht u expertise op een ander vakgebied nog wenselijk en zo ja, op welk vakgebied? 
9. Heeft u nog overige opmerkingen die voor de beoordeling van de zaak van belang zouden kunnen zijn? 

4.8. 
De rechtbank ziet geen aanleiding om af te wijken van het uitgangspunt van de wet, dat het voorschot op de kosten van de deskundige(n) in beginsel door de eisende partij moet worden gedeponeerd. Dit voorschot zal daarom door X moeten worden betaald.

4.9. 
Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek door de te benoemen deskundige zal vervolgens de vraag naar de benoeming van de arbeidsdeskundige aan de orde kunnen komen. 

Met dank aan mr. J.F. Roth, SAP Advocaten, voor het inzenden van deze uitspraak. Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2015/rb-midden-nl-280115