Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Gelderland 131217 comparitie voor nader deskundigenonderzoek; benoeming en vraagstelling verzekeringsarts tzv schouder- en knieklachten

Rb Gelderland 131217comparitie voor nader deskundigenonderzoek; benoeming en vraagstelling verzekeringsarts tzv schouder- en knieklachten

In vervolg op: rb-gelderland-140617-uit-deskundigenberichten-tzv-knieklachten-en-psychische-klachten-blijkt-geen-cv-rechterschouderklachten-wel

Zie ook het tussenvonnis: ECLI:NL:RBGEL:2016:4813

1.2.
In het tussenvonnis heeft de rechtbank overwogen dat zij vóór de verdere beoordeling voorshands nader deskundigenonderzoek nodig acht. De rechtbank heeft voorts een comparitie van partijen bevolen, om partijen in de gelegenheid te stellen zich daarover, over de persoon van de deskundige en over de door de rechtbank voorgestelde vragen uit te laten en voorts om nadere informatie van partijen te krijgen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden.

1.3.
In de brief van 14 juli 2017 bericht Allianz dat partijen met elkaar overleg hebben gehad, dat zij beiden kunnen instemmen met de conceptvraagstelling en met de benoeming van één van de drie door hen in die brief genoemde verzekeringsartsen als deskundige. Allianz schrijft daarbij dat zij vindt dat de comparitie doorgang dient te vinden. In de brief van 10 november 2017 wordt namens [gedaagde in conventie/eiser in reconventie] bericht dat [gedaagde in conventie/eiser in reconventie] en zijn advocaat “afzien van de comparitie” en dat [gedaagde in conventie/eiser in reconventie] vonnis vraagt. In de brief van 14 november 2017 schrijft Allianz dat het geen zin zal hebben de zitting door te laten gaan nu [gedaagde in conventie/eiser in reconventie] niet wil verschijnen en dat zij een rolverwijzing verzoekt teneinde bij akte kan aangeven dat en waarom er door de rechtbank aan het niet verschijnen van [gedaagde in conventie/eiser in reconventie] gevolgen te verbinden zijn.

1.4.
In de brief van 14 november 2017 schrijft de rechtbank dat de comparitie gelet op de in 1.3. vermelde brieven van partijen geen doorgang zal vinden en dat het verzoek van Allianz om nog een akte te mogen nemen wordt afgewezen. Ten slotte is vonnis bepaald.


De verdere beoordeling

in conventie en in reconventie

2.1.
Naar aanleiding van het tussenvonnis hebben partijen zich uitgelaten over de persoon van de te benoemen deskundigen en de vraagstelling.

2.2.
Over de benoeming van verzekeringsarts RGA A. Blaauw-Hoeksma bestaat tussen partijen overeenstemming. Deze deskundige heeft zich bereid en in staat verklaard als deskundige op te treden en staat in deze zaak ook vrij.

2.3.
Overeenkomstig de opgave van de deskundige zal het voorschot op haar loon en kosten worden begroot op € 5.000,00 Allianz zal conform de hoofdregel van artikel 195 Rv met het voorschot worden belast.

2.4.
Partijen hebben ingestemd dat de door de rechtbank voorgestelde vragen aan de deskundige ter beantwoording zullen worden voorgelegd. De rechtbank zal daartoe overgaan.

2.5.
De rechtbank wijst erop dat partijen wettelijk verplicht zijn om mee te werken aan het onderzoek door de deskundige. De rechtbank zal deze verplichting uitwerken zoals nader onder de beslissing omschreven. Wordt aan een van deze verplichtingen niet voldaan, dan kan de rechtbank daaruit de gevolgtrekking maken die zij geraden acht, ook in het nadeel van de desbetreffende partij.

2.6.
Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.


De beslissing

De rechtbank

In conventie en in reconventie

3.1.
beveelt een onderzoek door een deskundige ter beantwoording van de volgende vragen:

Welke belemmeringen stelt [gedaagde in conventie/eiser in reconventie] thans en in de periode vanaf augustus 2002 te ondervinden bij het verrichten van activiteiten in het dagelijks leven zoals zelfverzorging, vrije tijdsbesteding, sportbeoefening en de beroepsuitoefening?

Welke beperkingen bestaan er als gevolg van de rechterschouderklachten voor: a. loonvormende arbeid, b. verrichtingen in het algemeen dagelijks leven, c. hobby en sport?

Welke beperkingen bestaan er als gevolg van de linkerschouderklachten voor: a. loonvormende arbeid, b. verrichtingen in het algemeen dagelijks leven, c. hobby en sport en vanaf wanneer?

Welke beperkingen bestaan er als gevolg van de linker- en rechterknieklachten voor: a. loonvormende arbeid, b. verrichtingen in het algemeen dagelijks leven, c. hobby en sport en vanaf wanneer?

Wilt u aan de hand van uw bevindingen, de expertiserapporten en uw antwoord op de vragen 1-4, conform het FIS aangevuld met eventuele naar uw oordeel relevante items, beperkingenprofielen opstellen voor de situatie
- zonder de rechterschouderklachten, waarbij verschillende profielen worden opgesteld voor de situatie vóórdat achtereenvolgens linkerschouderklachten en knieklachten zijn ontstaan en de respectieve situaties daarna,
- mét de rechterschouderklachten in combinatie met achtereenvolgens de linker-schouderklachten en knieklachten, waarbij verschillende profielen worden opgesteld voor de situatie vóórdat achtereenvolgens tevens linker-schouderklachten en knieklachten zijn ontstaan en de respectieve situaties daarna,

6. Zijn er nog andere, niet door betrokkene aangegeven, beperkingen waarmee bij de beoordeling rekening dient te worden gehouden? ECLI:NL:RBGEL:2017:6800