Zoeken

Inloggen

Artikelen

CRvB 230207 Belang van juiste wijze van invulling Functionele Mogelijkheden Lijst, verb. gebreken

CRvB 23-02-07 Belang van juiste wijze van invulling Functionele Mogelijkheden Lijst, in verband met in toelichting verborgen beperkingen.
In zijn eveneens in rubriek I vermelde antwoordbrief van 14 november 2006 (....) heeft appellant met betrekking tot vorenomschreven kwestie onder meer het volgende naar voren gebracht:

"Uw vragen over de wijze waarop in onderhavige kwestie de FML is ingevuld, (volgt uitgebreide toelichting van UWV)"

CRvB:
Van belang is uiteindelijk steeds of voor de betrokken verzekerde, voor eventuele rechtshulpverleners maar ook voor de rechter, de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling voldoende inzichtelijk en toetsbaar is. De Raad sluit niet op voorhand uit dat in voorkomende gevallen waarin gebruik is gemaakt van een (k)FML met in toelichtingen verborgen beperkingen, (toch) aan deze eisen van inzichtelijkheid en toetsbaarheid kan zijn voldaan. Ter aanvullende motivering zal dan evenwel een afzonderlijk overzicht onontbeerlijk zijn van alle zich voordoende in toelichtingen opgenomen beperkingen, voorzien van een toereikende toelichting per belastingonderdeel waarom de betreffende functies toch als passend kunnen worden aangemerkt.

Los van het vorenoverwogene is ter zitting namens het Uwv aangegeven dat voor oude gevallen in de komende periode als algemene lijn een werkwijze wordt voorgestaan om, uiterlijk bij gelegenheid van de ontvangst van de kennisgeving voor een zitting, reeds lopende zaken spontaan te bezien op het daarin vóórkomen van in toelichtingen verborgen beperkingen en vervolgens tijdig, dat wil zeggen uiterlijk op een termijn van 3 weken voor de zitting - zodat de wederpartij nog gelegenheid heeft daarop te reageren - zorg te dragen voor een eventueel noodzakelijk geachte aanvullende motivering in de hiervoor bedoelde zin.
LJN AZ9148

Deze website maakt gebruik van cookies