Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb. Zutphen 291106 ingangsdatum wettelijke rente na subrogatie; geen ingebrekestelling nodig

Rb. Zutphen 29-11-06 ingangsdatum wettelijke rente na subrogatie; geen ingebrekestelling nodig
5.27. Zevenhuizen heeft de omvang van de schade niet betwist, behoudens de ingangsdatum van de wettelijke rente. Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld (Hoge Raad 20 oktober 2006, LJN: AX6737) dat de gesubrogeerde verzekeraar wettelijke rente over de uitbetaalde schadevergoeding van de derde kan vorderen vanaf de datum dat hij de schadevergoeding aan zijn verzekerde heeft uitbetaald en daarmee is gesubrogeerd in de rechten van de verzekerde. Ten opzichte van de derde, in dit geval Zevenhuizen, gaat de looptijd van de wettelijke rente over de betaalde schadevergoeding op de voet van artikel 6: 83, aanhef en onder b BW zonder ingebrekestelling in vanaf de betalingsdatum. Het verweer van Zevenhuizen wordt op dit punt dan ook verworpen. (...)

5.29. Ufkes heeft betoogd dat Royal & Sun c.s. geen recht heeft op (volledige) vergoeding van de wettelijke rente omdat zij zeer traag is geweest met de afhandeling van onderhavige schadegeval. Dit verweer snijdt geen hout. Geoordeeld is dat Ufkes aan Royal & Sun c.s. schadevergoeding dient te betalen en voor zover zij daarmee in gebreke blijft, dient zij over die vertraging wettelijke rente te voldoen. Niet van belang voor de verschuldigdheid van wettelijke rente is door welke oorzaak de betaling door Ufkes uitblijft. Voor de ingangsdata wordt verwezen naar het hiervoor onder 5.27 overwogene.
LJN AZ5519

Deze website maakt gebruik van cookies