Overslaan en naar de inhoud gaan

UWV dient € 50.000.000 na te betalen ivm gebreken bij de uitvoering van de vervolguitkering WW

UWV dient € 50.000.000 na te betalen ivm gebreken bij de uitvoering van de vervolguitkering WW
2.1 De problematiek
Per 1 januari 2004 is de vervolguitkering WW afgeschaft (Staatsblad 2003, 546). Werknemers die op of na 11 augustus 2003 werkloos worden, hebben daardoor geen recht op een vervolguitkering. Voor werklozen die vóór 11 augustus 2003 een WW-vervolguitkering ontvingen, geldt eerbiedigende werking. In een aantal gevallen kan op grond van de overgangsmaatregel nog een (herleefd) recht op vervolguitkering WW ontstaan. Dit heeft betrekking op drie groepen werknemers:
1. Werknemers met een eerste dag van werkloosheid op of na 11 augustus 2003, van wie de dienstbetrekking voor 11 augustus 2003 is opgezegd of ontbonden.
2. Werknemers die op of na 11 augustus 2003 een nieuw recht op loongerelateerde WW-uitkering krijgen, maar die hun oude recht op vervolguitkering WW destijds niet geheel hebben opgebruikt.
3. Werknemers die op of na 11 augustus 2003 recht op WW verkrijgen als gevolg van verlaging van hun WAO-uitkering en waarvan de eerste WAO-dag ligt vóór 11 augustus 2002.

Uit interne kwaliteitscontroles is gebleken dat het UWV de overgangsmaatregel niet goed uitgevoerd heeft. Het UWV verwacht dat maximaal aan 5.610 werklozen ten onrechte geen vervolguitkering is toegekend.
2.2 De getroffen maatregelen
Het UWV gaat in eerste instantie aan de hand van 13.400 dossiers beoordelen of er mogelijk recht op vervolguitkering bestaat. Daarna informeert het UWV betrokken cliënten telefonisch over het mogelijk recht op vervolguitkering, wint schriftelijk informatie in en stelt het recht op vervolguitkering vast. De toetsing of voldaan is aan de sollicitatie- en re-integratieverplichtingen blijft voor de verstreken tijdvakken achterwege.
Vervolgens stelt het UWV de uitkering betaalbaar. Hierbij houdt het UVW zonodig rekening met het aantal uren dat de betrokkene gewerkt heeft en met ontvangen uitkeringen. Als de werkloze over een zelfde periode bijstand heeft ontvangen, zal deze met de vervolguitkering verrekend worden. Verder zal het UWV de wettelijke rente over de nabetaling verstrekken. Het UWV verwacht de gehele herstelactie eind dit jaar afgerond te hebben.
Het UWV verwacht in totaal maximaal € 50 miljoen aan vervolguitkeringen te zullen nabetalen. Naar schatting € 10 miljoen hiervan zal met gemeenten worden verrekend, omdat betrokkenen een bijstandsuitkering ontvingen
2.3 De gevolgen voor de betrokken cliënten
De ten onrechte niet toegekende vervolguitkeringen worden alsnog nabetaald. De betrokkenen worden dus met terugwerkende kracht gecompenseerd. Verder wordt de wettelijke rente ver-goed. Afhankelijk van de individuele omstandigheden van de betrokkene kan een nabetaling over voorgaande kalenderjaren nadelige effecten hebben op bijvoorbeeld belastingen, en zorg- of huurtoeslag.
3. Beheersing van incidenten
Het UWV betreurt de in deze brief genoemde incidenten en biedt cliënten hiervoor verontschuldigingen aan. Incidenten in de uitvoering kunnen nooit volledig worden uitgesloten. Het UWV is zich hier terdege van bewust en zal door analyse van de risico’s, controles en beheersmaatregelen de kans op incidenten trachten te minimaliseren. Dit is een terugkerend onderwerp van gesprek tussen het UWV en mij.
SZW