Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Arnhem 070307 eiser was al beperkt vanwege knieklachten; limitering vordering, eindleeftijd 72

Hof Arnhem 07-03-07 eiser was al beperkt vanwege knieklachten; limitering vordering, eindleeftijd 72
2
.20.  [eiser] vordert in totaal € 10.204,-- wegens verlies aan zelfwerkzaamheid. Het zou hier gaan om jaarlijks schilder- en behangwerk. Univé bestrijdt dat die kosten daadwerkelijk worden gemaakt en voorheen niet werden gemaakt en voert verder aan dat er ook vanwege de knieklachten beperkingen zouden zijn ontstaan.

2.21.  Heling en Partners hebben geschreven dat (p. 15 en 16) [eiser] voorheen in de maand januari zelf onderhoud verrichte aan zijn woning en dat de behoefte aan hulp voor behang- en schilderwerk – uitgaande van een opknapbeurt van de woning eens per 7,5 jaar – zo’n 16 uur per jaar bedraagt, met een uurtarief variërend van f 25,- tot f 77,35 (p. 19). Deze bevindingen van Heling en Partners heeft Univé niet bestreden zodat op grond daarvan moet worden aangenomen dat [eiser] deze werkzaamheden voorheen zelf verrichtte. Eveneens moet worden aangenomen dat de behoefte aan hulp zo’n 16 uur per jaar bedraagt. Met zijn vordering van f 1.240,-- per jaar is [eiser] echter uitgegaan van het hoogste uurtarief, zonder aan te geven op grond waarvan dat gerechtvaardigd is. Verder is van belang dat aangenomen moet worden dat [eiser] als gevolg van de knieklachten die hij sinds 1994 al ondervindt, ook beperkt is in zijn mogelijkheid om zelf het (volledige) onderhoud aan de woning te verrichten. Die beide factoren rechtvaardigen een limitering van deze vordering tot f 600,-- (€ 272,27) per jaar. De verschenen schade bedraagt daarmee (1996 tot en met 2007 = 12 jaar x € 272,27) = € 3.267,24. [eiser] heeft de looptijd van de vordering gesteld op het jaar 2113, wanneer hij 72 wordt. Univé heeft daartegen geen bezwaar gemaakt zodat van die looptijd zal worden uitgegaan. De contante waarde van de toekomstige schade moet voorts worden berekend uitgaande van een rekenrente van 3% en de meest recente sterftekansen, met als kapitalisatiedatum 1 januari 2008. Er is geen reden om van een lagere rekenrente uit te gaan. Partijen zullen in hun akte de totale schade wegens verlies aan zelfwerkzaamheid moeten berekenen.
LJN BA1755

Deze website maakt gebruik van cookies