Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Zutphen 100107 heeft internationaal chauffeur tijd voor schilderwerk, tuinonderhoud ed.

Rb Zutphen 10-01-07 heeft internationaal chauffeur tijd voor schilderwerk, tuinonderhoud ed.
Schilderwerk
4.36. [eiser] stelt dat hij zonder ongeval zijn huis zelf eens in de acht jaar zou hebben geschilderd hetgeen hij nu niet meer kan. Achmea heeft aangevoerd dat [eiser] met een drukke baan als internationaal vrachtwagenchauf-feur geen tijd over zou hebben om zijn huis te schilderen.

4.37. Voordat [eiser] naar Etten-Leur verhuisde, had hij een eenpersoonshuishouding in een woning waarin ook andere mensen woonden. Pas daarna kreeg hij de beschikking over een eensgezinswoning die regelmatig schilderonderhoud behoeft. Niet valt in te zien dat [eiser] geen tijd zou hebben om zijn huis te schilderen, nu hij uiteraard recht op vakantiedagen had en aangenomen is dat hij werkweken maakte van 62 uur per week, aflopend tot 48 uur per week. Het uitgangspunt dat een schilderbeurt eens in de acht jaar nodig is, is redelijk te achten, eveneens de daarvoor door [eiser] berekende kosten van € 4.000,00 per keer.

4.38. Dit brengt mee dat op jaarbasis vanaf 1 mei 2003 een bedrag van € 500,00 berekend zal moeten worden.

Tuinonderhoud
4.39. Ter zake van het tuinonderhoud vordert [eiser] vanaf het ongeval inclusief toekomstige schade een bedrag van € 26.090,10. Hij gaat daarbij uit van twee uur tuinonderhoud gedurende 30 weken tegen een tarief van € 15,00. Ter toelichting heeft hij ter comparitie verklaard dat hij in Ulft weliswaar over een tuin beschikte, maar daar nooit in werkte omdat andere bewoners dat deden en soms zijn ouders. In Etten-Leur beschikt [eiser] over een tuin van 150 tot 160 vierkante meter. Nu zijn vrouw die tuin volledig zelf verzorgt, gaat het om verplaatste schade in de zin van artikel 6: 107 BW.

4.40. Gelijk geoordeeld is over de verschenen schade aan huishoudelijke hulp, moet worden geoordeeld dat [eiser] in Ulft geen schade ter zake van het tuinonderhoud heeft geleden. Wel is er aanleiding kosten te vergoeden voor de tuin vanaf mei 2003. Het gaat om een redelijk omvangrijke tuin. [eiser] heeft niet gesteld dat hij het ongeval weggedacht alleen voor die tuin zou hebben gezorgd zodat wordt aangenomen dat de tuin een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide echtelieden zou zijn geweest. Het ontbreken van de zelfwerkzaamheid van [eiser] dient in dat kader te worden vergoed. In redelijkheid wordt de schade die daarmee verband houdt, bepaald op hetgeen ter comparitie reeds voorshands is overwogen, te weten éénmaal drie uren tuinonderhoud per maand gedurende 10 maanden van het jaar tegen een tarief van € 15,00 per uur. Dit levert een kostenpost van € 450,00 per jaar op die bij de berekening moet worden betrokken.

Looptijd ten aanzien van de overige materiële kosten
4.41. Bij gebreke van andersluidende feiten of omstandigheden, wordt ervan uitgegaan dat [eiser] - zonder ongeval - zelfredzaam zou zijn geweest tot aan zijn 70e levensjaar. Daarna zou hij ook zonder ongeval hulp voor tuin- en schilderwerk hebben moeten inroepen.
LJN BA4423

Deze website maakt gebruik van cookies