Overslaan en naar de inhoud gaan

CTG 090107 gebrekkige informatie aan huisarts en gebrekkige regie en verantwoordelijkheidsverdeling

CTG 9-01-07 gebrekkige informatie aan huisarts en gebrekkige regie/ en verantwoordelijkheidsverdeling
4.8.      Het Centraal Tuchtcollege gaat er van uit dat de arts de uitslag van de mammografie en echografie met patiënte heeft besproken, dat hij patiënte er op heeft gewezen dat het maken van een controle mammografie na zes maanden geïndiceerd was en dat de verdere controle via de huisarts zou lopen. De arts heeft hier naar het oordeel van het Centraal Tuchtcollege niet mee mogen volstaan en had de huisarts over zijn bevindingen en de met patiënte gemaakte afspraken moeten informeren. Zo had mogelijk voorkomen kunnen worden dat er bij de huisarts onduidelijkheid heeft kunnen ontstaan over de vraag bij wie de verantwoordelijkheid lag voor de controles. Dat er onduidelijkheid was, is naar het oordeel van het Centraal Tuchtcollege niet alleen het gevolg van het achterwege laten van berichtgeving aan de huisarts over het consult van 1 juli 2002.
Zoals hiervoor is overwogen heeft de arts ook na het consult op 16 mei 2000 nagelaten om de huisarts te informeren. Door het herhaald achterwege laten van berichtgeving aan de huisarts is de arts naar het oordeel van het Centraal Tuchtcollege te kort geschoten in de zorg die hij aan patiënte behoorde te verlenen. Dat moet hem tuchtrechtelijk worden aangerekend. De arts heeft als verweer aangevoerd dat hij toen hem tijdens het consult van 1 juli 2002 bleek dat de naam van de huisarts op de uitslag van het röntgenonderzoek stond vermeld, er redelijkerwijs van mocht uitgaan dat de regie van de controles bij de huisarts lag, zoals hij dat op 16 mei 2000 met patiënte had afgesproken. Dit verweer kan de arts niet baten. Nu patiënte de arts op eigen gelegenheid consulteerde en zij hem bij dat bezoek raadpleegde naar aanleiding van een volgens haar door de arts zelf en dus kennelijk niet door de huisarts aangevraagd onderzoek, mocht de arts er niet zonder meer van uitgaan dat de regie bij de huisarts lag. Dat geldt des te meer nu hij de huisarts ook niet in 2000 had geïnformeerd na het afsluitende consult.Dat een patiënt op zich ook een eigen verantwoordelijkheid heeft verandert niets aan het voorgaande.
CTG