Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Maastricht 200411 conplicaties of fout bij open hart operatie

Rb Maastricht 200411 conplicaties of fout bij open hart operatie
2.  De feiten
2.1.
[eiser] heeft een aangeboren afwijking aan zijn hart, namelijk een bicuspide aortaklep. Daarvoor heeft hij in 1984 een valvulotomie ondergaan. Verder is er een dilatatie van de aorta ascendens. Begin 2004 heeft [eiser] zich voor behandeling hiervan gewend tot het azM. [eiser] heeft met het azM een behandelovereenkomst gesloten. De behandelaars in het azM hebben aan [eiser] voorgesteld een operatie uit te voeren aan de aorta ascendens en daarbij tevens de aortaklep te vervangen door een prothese. De operatie is uitgevoerd op 16 juni 2005 in het azM. De operatie heeft niet het beoogde gevolg gehad. Aan het einde van deze operatie functioneert namelijk het hart niet meer of in elk geval zozeer onvoldoende dat [eiser] alleen nog door gebruik van apparatuur in leven kan worden gehouden. [eiser] is overgebracht naar een ander ziekenhuis waar de behandeling is voorgezet. Daar is hij kunstmatig in leven gehouden en vervolgens is daar op 21 juli 2005 en donorhart getransplanteerd.
(...)
4.19.
De rechtbank is niet in staat te beoordelen of de operatie op 16 juni 2005 technisch correct werd uitgevoerd zonder dat zij wat dat betreft afdoende deskundig wordt geïnformeerd. De rechtbank constateert dat het daarom noodzakelijk is een bericht van deskundigen te bevelen. Gelet op de betrokken belangen, de complexiteit van de te onderzoeken materie en het feit dat op bepaalde punten er kennelijk onder deskundigen verschil van inzicht kan bestaan, gaat de voorkeur uit naar (zo dat mogelijk zal blijken te zijn) de benoeming van drie deskundigen, welke zullen worden verzocht een gezamenlijk rapport uit te brengen. Voor wat betreft de vraagstelling wordt voorgesteld om aan te sluiten bij de vraag waar partijen eerder al overeenstemming over hebben bereikt: ‘Hoe luidt uw oordeel over de technische uitvoering van de operatie? Is er naar uw mening tijdens de operatie naar de regels der kunst gehandeld, zoals van een redelijk bekwaam en redelijk ervaren cardiothoracaal-chirurg mocht worden verwacht?’ (zie hiervoor alinea 4.16). Daarbij kan aan de deskundigen worden verzocht bij de beantwoording van deze vraag in elk geval ook aandacht te besteden aan de kwesties a) of voorafgaande aan de operatie kennis genomen had moeten worden van de gegevens van de valvulotomie in 1984, b) of het team dat deze operatie uitvoerde voldoende ervaren was in deze specifieke ingreep en c) of de voor de operatie gekozen werkwijze heeft geleid tot zodanige schade dat het hart niet meer of in elk geval zozeer onvoldoende functioneerde dat [eiser] alleen nog door gebruik van apparatuur in leven kon worden gehouden, maar dat alleen met de kennis achteraf chirurgen met veel ervaring in dit type operatie mogelijk voor een andere uitvoering van de operatie zouden hebben gekozen.

4.20.
Alvorens een deskundigenbericht te gelasten zal de rechtbank eerst partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de beslissingen die in dat verband door de rechtbank moeten worden genomen, zoals deze in het dictum van dit vonnis zijn opgenomen. De rechtbank zal in afwachting daarvan iedere verdere beslissing aanhouden. LJN BQ2508