Overslaan en naar de inhoud gaan

De belangrijkste veranderingen in 2017 op het gebied van arbeidsrecht.

De belangrijkste veranderingen in 2017 op het gebied van arbeidsrecht.

Het is weer bijna het einde van het jaar. Dit betekent dat verschillende wetswijzigingen binnenkort zullen worden ingevoerd, namelijk op 1 januari 2017. Welke veranderingen die gaan plaatsvinden in de komende periode zijn voor u als werkgever op het gebied van arbeidsrecht belangrijk en/of interessant?

Minimumloon voor 21-jarigen
Het wettelijk minimumloon zal worden ingevoerd vanaf 21 jaar, zodat ook 21-jarigen volwaardig meedraaien op de arbeidsmarkt. Op dit moment is het wettelijk minimumloon pas verplicht vanaf 23 jaar. Door in twee stappen de lonen te verhogen is het doel om in 2017 het minimumloon voor 21-jarigen bereikt te hebben. Daarnaast wordt het minimumjeugdloon verhoogd voor 18-20 jarigen. Heeft u veel jeugdige medewerkers in dienst? Dan zult u meer loonkosten moeten gaan maken.
Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een wettelijk minimumuurloon, zodat onderbetaling wordt voorkomen. Op dit moment wordt het minimumloon uitgedrukt per maand, week en dag. Zodra hier meer over bekend wordt, houden we u uiteraard op de hoogte. 

Minimumloon bij startup
Als u als ondernemer directeur-groot aandeelhouder (DGA) bent van een innovatieve startup, mag u voortaan in de eerste drie jaar, slechts het wettelijk minimumloon verdienen. Het idee hierachter is dat de startup hierdoor meer geld overhoudt om van te groeien. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze wijziging ingaan per 1 januari 2017, maar de ingangsdatum is nog niet definitief.

Loonsanctie
De beoordeling van de re-integratietrajecten zijn op dit moment niet altijd even duidelijk. Soms wordt na 52 weken arbeidsongeschiktheid een tweede spoor re-integratie traject opgestart, om te voorkomen dat aan het einde van de loondoorbetalingsverplichting een loonsanctie wordt opgelegd door het UWV. Aan deze onduidelijkheid lijkt nu een einde te gaan komen:  De overheid gaat zich inspannen om de beoordeling van re-integratietrajecten begrijpelijker en beter voorspelbaar te maken. Hiermee weet u beter wat van u verwacht wordt en waar u aan toe bent wanneer u te maken krijgt met een zieke werknemer.

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet
Toegang tot de bedrijfsarts moet makkelijker worden, onder andere door het aanbieden van een second opinion aan de werknemer wanneer deze daarom vraagt. Daarom zal de arbeidsomstandighedenwet worden aangepast.  Tevens krijgt de Ondernemingsraad instemmingsrecht op de keuze en plaats van de preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is een werknemer die door de werkgever is aangesteld om het bedrijf bij te staan op het gebied van preventie en bescherming. Het is verstandig als werkgevers alvast afspraken maken met hun bedrijfsarts en preventiemedewerkers en deze afspraken schriftelijk met elkaar vastleggen. 
Let op: De inspectie van SZW gaat waarschijnlijk per 1 januari 2018 handhaven op deze regelgeving. Vanaf dit moment kunnen zonder voorafgaande waarschuwing boetes worden opgelegd.

Jongeren met arbeidsbeperking
De Participatiewet en de Wet banenafspraak worden vereenvoudigd. Bedrijven kunnen straks makkelijker jongeren van het van het voortgezet onderwijs in dienst nemen volgens de banenafspraak, omdat zij zonder beoordeling van het UWV op de lijst kunnen komen in het doelgroepregister, een landelijk register waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. Daarnaast wordt het mogelijk om een loonkostensubsidie aan te vragen voor de jongeren die u al in dienst hebt, maar niet het minimumloon verdienen.

Transitievergoeding
We kijken ook alvast iets verder dan 2017: Per 1 januari 2018 zal het voor werkgevers mogelijk worden om een compensatie te krijgen voor de transitievergoeding die zij betalen aan werknemers die al meer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn. Deze compensatie is om werkgevers tegemoet te komen nadat zij al twee jaar lang kosten maken voor re-integratie. Het UWV zal de compensatieregeling gaan uitvoeren. Dit betekent dat wanneer u een transitievergoeding heeft betaald aan een zieke werknemer,  het bedrag terug kunt vragen. De regeling wordt namelijk ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, de datum van invoering van de WWZ. Om de kosten te dekken, zal wel de premie Awf (Algemeen werkloosheidsfonds) worden verhoogd.

Conclusie

Zoals u ziet gaat het komende jaar behoorlijk wat veranderen. De veranderingen zijn niet héél ingrijpend, maar het is, zeker als werkgever, wel belangrijk om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht.
Mocht u vragen hebben over één van deze bovengenoemde onderwerpen, dan kunt u altijd bij ons terecht voor advies en ondersteuning.

Voor het volledige artikel zie : http://www.hollandlaw.nl/