Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Amsterdam 120811 geen blokkeringsrecht bij deskundigenbericht ikv arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hof Amsterdam 120811 geen blokkeringsrecht bij deskundigenbericht ikv arbeidsongeschiktheidsverzekering 
2.  Beoordeling 

2.1.  Bij brief van 23 november 2010 heeft de deskundige zijn conceptrapport aan de advocaat van Reaal toegezonden. [appellant] stelt dat de deskundige wat dit betreft een vergissing heeft gemaakt. Het conceptrapport diende uitsluitend aan hem toegezonden te worden. Door deze vergissing is zijn recht om als eerste kennis te nemen van de uitslag en de gevolgtrekking van het onderzoek illusoir geworden. Als de deskundige het conceptrapport zou aanpassen aan zijn commentaar, heeft dat niet meer het gewenste effect. Reaal is immers van de inhoud van conceptrapport op de hoogte geraakt. Aan [appellant] komt een inzage- en blokkeringsrecht toe, op grond waarvan hij er niet mee instemt dat het conceptrapport aan het hof wordt toegezonden. In de gegeven omstandigheden dient een nieuwe deskundige te worden benoemd om het door het hof bevolen onderzoek uit te voeren. Aan dat nieuwe onderzoek zal hij zijn volledige medewerking verlenen, aldus [appellant]. 

2.2.  Reaal heeft zich kort gezegd op het standpunt gesteld dat aan [appellant] geen inzage- en blokkeringsrecht toekomt. Partijen dienen thans in de gelegenheid te worden gesteld op het conceptrapport te reageren, zodat het definitieve rapport door de deskundige kan worden vastgesteld. Er is geen reden een andere deskundige te benoemen, aldus Reaal. 

2.3.  [appellant] verwijst naar rechtspraak die ziet op het geval waarin een rechter een deskundigenbericht heeft gelast met het oog op de bepaling van de omvang van de vergoedingsplicht van een verzekeraar voor de door zijn verzekerde aan een derde toegebracht letsel. Die situatie doet zich in het onderhavige geval niet voor. Het gaat in deze zaak om de vraag of de aandoening op grond waarvan [appellant] bij Reaal aanspraak maakt op een verzekeringsuitkering wegens blijvende algehele arbeidsongeschiktheid (mede) is te wijten aan een psychische aandoening. Het door de deskundige uit te voeren onderzoek ziet naar ’s hof oordeel daarmee op de in artikel 7:446 lid 4 BW bedoelde handelingen ter beoordeling van de gezondheidstoestand van een persoon, verricht in opdracht van een ander dan die persoon in verband met de vaststelling van een aanspraak tot - in dit geval - het recht op uitkering onder een verzekering. Bij dergelijke handelingen is op grond van artikel 7:446 lid 4 BW geen behandelingsovereenkomst aanwezig. 

2.4.  Artikel 7:464 lid 2 aanhef en onder b BW bepaalt dat bij de handelingen als omschreven in artikel 7:446 lid 4 BW de keurling in de gelegenheid wordt gesteld mee te delen of hij de uitslag en de gevolgtrekking van het onderzoek wenst te vernemen. Indien die wens is geuit en de handelingen niet worden verricht in verband met – onder andere - een tot stand gekomen burgerrechtelijke verzekering, wordt de keurling tevens in de gelegenheid gesteld mee te delen of hij van de uitslag en de gevolgtrekking als eerste kennis wenst te nemen teneinde te kunnen beslissen of daarvan mededeling aan anderen wordt gedaan (het blokkeringsrecht). 

2.5.  In het onderhavige geval bestaat tussen [appellant] als keurling en Reaal als verzekeraar een contractuele relatie in de vorm van een verzekering. Het onderzoek van de deskundige wordt uitgevoerd in verband met de vraag of en in hoeverre Reaal is gehouden over te gaan tot uitkering onder deze verzekering. Het voorgaande brengt mee dat het recht op eerste inzage en het blokkeringsrecht van artikel 7:464 lid 2 aanhef en onder b BW dan niet van toepassing zijn. Blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepaling is de ratio daarvan dat de uitoefening van een blokkeringsrecht gedurende de looptijd van een burgerrechtelijke verzekering ertoe zou kunnen leiden dat kort gezegd de verzekeraar niet in staat wordt gesteld zijn uitkeringsverplichting vast te stellen. Ten overvloede overweegt het hof dat ook als wél een blokkeringsrecht had bestaan, dat de keurling vóórdat het blokkeringsrecht zou zijn uitgeoefend niet het recht geeft de deskundige te verzoeken iets aan het rapport te wijzigen, zelfs niet aperte fouten. Een blokkeringsrecht geeft de keurling uitsluitend het recht de afgifte van het rapport aan derden te blokkeren. Een verzoek tot wijziging van het conceptrapport zal [appellant] in het onderhavige geval kunnen doen in het kader van de hierna te noemen mogelijkheid opmerkingen te maken en verzoeken te doen naar aanleiding van het conceptrapport. 

2.6.  De conclusie is dat [appellant] geen blokkeringsrecht toekomt. Met inachtneming van het tussenarrest zal het deskundigenonderzoek worden voortgezet. De deskundige dient thans partijen op grond van artikel 198 lid 2 Rv in de gelegenheid te stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen naar aanleiding van het conceptrapport. Van de inhoud daarvan dient de deskundige in het door hem op te stellen deskundigenbericht melding te maken. LJN BR5290