Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Den Haag 071107 causaal verband tussen beroepsfout advocaat en schade bij echtscheiding?

Hof Den Haag 071107 causaal verband tussen beroepsfout advocaat en schade bij echtscheiding?
2. Het gaat in deze zaak om het volgende.
Op 2 september 1992 is [de cliënt] in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Y. [de ex-echtgenote] (hierna: [de ex-echtgenote]). [de ex-echtgenote] heeft [de cliënt] in april 1999 laten weten te willen scheiden van echt. [de cliënt] en [de ex-echtgenote] hebben zich gezamenlijk gewend tot de advocaat. Op 20 mei 1999 heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen enerzijds [de cliënt] en [de ex-echtgenote] en anderzijds de advocaat. [de cliënt] en [de ex-echtgenote] hebben de advocaat verzocht de echtscheiding te regelen. De advocaat heeft een echtscheidingsconvenant opgesteld dat door [de cliënt] en [de ex-echtgenote] op 19 augustus 1999 is ondertekend. Dit convenant omvat onder meer een verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Voorts heeft de advocaat een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank Middelburg ingediend. Bij beschikking van 13 oktober 1999 is de echtscheiding uitgesproken. Deze beschikking is op 21 oktober 1999 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Bij brief van 17 februari 2002 heeft de raadsman van [de ex-echtgenote] aan [de cliënt] meegedeeld dat [de ex-echtgenote] de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap wenste te vernietigen wegens onderbedeling met meer dan 25%. Op 28 mei 2002 is [de cliënt] terzake door [de ex-echtgenote] gedagvaard. Na conclusiewisseling en een comparitie van partijen zijn [de cliënt] en [de ex-echtgenote] op 7 juli 2003 een vaststellingsovereenkomst overeengekomen, ingevolge welke [de cliënt] € 45.000,-- aan [de ex-echtgenote] heeft voldaan.

3. Op de grond dat de advocaat de uit de hem verleende opdracht voortvloeiende verplichtingen niet is nagekomen dan wel onrechtmatig heeft gehandeld, heeft [de cliënt] vervolgens de advocaat aangesproken tot vergoeding van het bedrag van € 45.000,-- met rente en kosten (advocaatkosten en taxatiekosten).
De rechtbank heeft geoordeeld dat de advocaat een beroepsfout heeft gemaakt en derhalve tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en als gevolg daarvan in beginsel aansprakelijk is voor de door [de cliënt] geleden schade. Dit oordeel is in hoger beroep door geen van partijen bestreden, zodat het hof daarvan uit zal gaan.
Kern van het geschil in hoger beroep is de vraag of er sprake is van door [de cliënt] geleden schade die in causaal verband staat tot de beroepsfout van de advocaat. De grieven één tot en met vier richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat zodanig causaal verband niet kan worden aangenomen. Deze grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.
LJN BB8279

Deze website maakt gebruik van cookies