Zoeken

Inloggen

Causaal verband algemeen

Causaal verband algemeen

Meer artikelen...

 1. RBGEL 120321 nekklachten en, na revalidatie, rugklachten; geen Staat/Vermaat-kwestie; afwachtende opstelling ass. leidt niet tot afwijzing deelgeschil
 2. RBNHO 170221 WEGAS-polis; causaal verband met rugklachten wel, met coxartrose niet toegewezen, cf desk. rapport
 3. RBROT 231220 partijen gebonden aan door gezamenlijk aangezochte psychiater vastgesteld causaal verband (2)
 4. RBROT 231220 causaal verband kan, alhoewel "medisch objectiveerbare afwijkingen” geen vereiste is, niet worden vastgesteld
 5. GHARL 230221 geringe delta v, 14-jarig SO; causaal verband vooralsnog tot eind 2022; voorlopige beperking in tijd tbv multidisciplinaire aanpak; letselschadezaak instandhoudende factor
 6. GHARL 260121 geen medisch anatomisch substraat, doch wel causaal verband tussen ernstig invaliderende enkelklachten en ongeval
 7. RBROT 060121 mishandeling ex-schoonvader, invloed pre-existente zenwuwpijnen
 8. RBNHO 161220 Verzekeraar niet aansprakelijk voor schade aangezien niet vast staat dat de schade het gevolg is van het ongeval.
 9. HR 140358 Stukvliegen van hoogspanningsleiding door militair vliegtuig onzorgvuldig jegens stroomafnemers.
 10. GHAMS 180820 schending zorgvuldigheidsnorm door tv-uitzending, privacyschending, VAV en medische kosten niet toerekenbaar, want niet voorzienbaar
 11. HR 170720 beroepsaansprakelijkheid advocaat in huurzaak; verweer tzv verhaalbaarheid schade is geen zelfstandig verweer; beroep op schending schadebeperkingsplicht wél
 12. GHARL 160620 niet aan OPS/CTE gerelateerde klachten en beperkingen maken dat betrokkene door de OPS/CTE ernstiger wordt 'geraakt' dan daarzonder het geval zou zijn
 13. RBAMS 130918 na orthopedische expertise causaliteit tussen ongeval en rugklachten aangenomen; afwijzing aanvullende schadevergoeding, beperkingen staan nog niet vast
 14. RBMNE 120619 ongeval in 2005, gevolgen van ongevallen in 2009 en 2010 niet toe te rekenen aan eerste ongeval
 15. KBSadvocaten.nl 160819 Mr. Oswald Nunes; Ieder gevolg heeft z’n oorzaak, over causaal verband in het tuchtrecht
 16. RBAMS 160519 Ongeval buspassagier. Deskundigenbericht leidend; Geen causaal verband gehoorverlies en evenwichtsstoornis
 17. RBROT 180619 ongeval in 2005; 4 desk berichten maken dat gezondheidsklachten agv ongeval toewijsbaar zijn, maar causaal verband met vav is nog niet vast te stellen
 18. RBMNE 050619 SPW-er aangevallen door bewoners; na horen psychiater wijziging diagnose van aggravatie naar conversiestoornis
 19. RBMNE 281118 geen causaal verband tussen rug-, en liesklachten en ongeval; aanvullend desk, rapport, nu met inachtneming patiëntenkaart
 20. GHAMS 091018 causaal verband tussen mishandeling en schouderluxatie; invloed pre-dispositie
 21. RBAMS 300419 rb neemt, na toedrachtsonderzoek en desk. berichten, causaal verband tussen ongeval, heupfractuur en nekhernia aan
 22. RBLIM 080519 psychiatrisch desk. bericht, deskundige dient te bepalen of daarbij patientenkaart nodig is
 23. PHR 260419 schietincident Alphen; conclusie Langemeijer; Politie heeft onrechtmatig gehandeld; oordeel over causaal verband en toerekening
 24. GHARL 090419 partijverklaring tzv klachten is uitgangspunt voor bewijslevering; ondersteuning gezocht in bevindingen en verklaringen van derden; volgt benoeming psychiater
 25. HR 150319 geen letsel, besluitaansprakelijkheid. Maatstaf voor condicio sine qua non-verband tussen onrechtmatig besluit en gestelde schade
 26. RBLIM 200219 ass. vordert te bepalen dat de schade met € 7.500,00 wel is voldaan; SO vordert deskundigenbericht; desk. bericht toegewezen
 27. RBMNE 050818 SPW-er aangevallen door bewoners, psychiater wordt ter comparitie uitgenodigd voor nadere toelichting op gestelde "aggravatie"
 28. Masterscriptie R.J. Petersen 110718 Schadebegroting in het letselschadetraject: Een analyse naar vraag 2c van de “IWMD Vraagstelling"
 29. RBGEL 110718 dagvaarding SO, verklaring voor recht: € 30.000,00 dekt de schade
 30. RBGEL 040718 procedure tegen SO; SO werkt niet mee aan deskundigenbericht; geen causaal verband vast te stellen
 31. RBMNE 110418 predispositie; uitblijven van herstel niet toe te rekenen aan eiseres, geen beperking van de looptijd
 32. RBMNE 250418 pijnsyndroom knie, contusie schouder, geen crps, geen oordeel over c.v. en voorschot, aanwijzing psychiater
 33. Rb Limburg 061217 rugklachten zonder medisch objectieve afwijking; toepassing plausibiliteitscriterium
 34. Rb Amsterdam 220118 cv tussen ongeval en schedelhersenletsel, migraineklachten en somatisch symptoomstoornis aangenomen, tussen ongeval en cognitieve klachten niet
 35. Rb Gelderland 020817 gedaagde maakt geen keuze uit door rb genoemde alternatieven; causaal verband aangenomen
 36. HR 080917 vijf verkeersongevallen; benadeelde blijft in gebreke tzv stelplicht; art 81 lid 1 RO
 37. Hof Den Haag 290817 whiplash; causaal verband tussen psychische klachten, ongeval en wijze van bevoorschotting en houding ass. afgewezen
 38. Rb Gelderland 150317 Rb suggereert benoeming verzekeringsgeneeskundige niet opportuun zolang causaal verband nog niet vaststaat
 39. Rb Noord-Holland 290216 causaal verband tussen ongeval en val van trap t.g.v. medicijngebruik na ongeval
 40. Hof Den Bosch 210317 Verband tussen decompensatie en hersenletsel? Nieuw deskundigenbericht niet opportuun
 41. Hof Arnhem-Leeuwarden 280217 in afwijking van deelgeschil: causaal verband tussen rugklachten en ongeval blijkt onvoldoende uit deskundigenrapport
 42. GEA Curaçao 201216 Dubbele beenamputatie na ongeval. Eiseres al lange tijd bekend met diabetes type 2. Causaliteit niet bewezen.
 43. HR 100217 Annotatie op cassatieblog.nl door Juliette Fluttert: Drie lessen van de Hoge Raad over toerekening van schade (art. 6:98 BW)
 44. Hof Arnhem-Leeuwarden 070317 Jongen van 11 hardhandig uit bus gezet door begeleider. Deskundigenonderzoek. Causaal verband niet bewezen
 45. Rb Overijssel 281216 Elektrocutieongeval op werk; beperkingen, klachten en arbeidsongeschiktheid plausibel
 46. Hof Den Bosch 201216 Causaal verband tussen val van dak en val van paard 2 1/2 jaar eerder? volgt bewijsopdracht
 47. Rb Noord-Nederland 051016 Aardbevingsschade. Bewijsvermoeden dat beschadigingen het gevolg zijn van aardbevingen
 48. Rb Midden-Nederland 270716 causaal verband blijkt onvoldoende duidelijk uit de rapportages v neuroloog en orthopeed
 49. GEA Curaçao 300616 KG: hartinfarct na niet toedienen antistollingsmedicijn; causaal verband voorshands aangenomen
 50. Hof Arnhem-Leeuwarden 120716 val in badkamer twee jaar na aanrijding; tzv beoordeling causaliteit zijn expertises verzekeringsarts en arbeidsdeskundige nodig; eerst comparitie
 51. Rb Rotterdam 270516 meerdere auto-ongevallen en val uit lift; voor vaststellen causaal verband is deskundigenbericht noodzakelijk
 52. Hof Arnhem-Leeuwarden 240516 peesschedeontsteking; wg-er is, na deskundigenbericht, niet geslaagd in leveren tegenbewijs tegen vermoeden causaal verband
 53. Hof 's-Hertogenbosch 170516 neuropathie na ongeval met graafmachine in 1997; na deskundigenberichten VA en AD geen causaal verband schade
 54. Hof 's-Hertogenbosch 170516 vijf verkeersongevallen; Hof gelast (o.m.) inbrenging patientenkaart en volledig UWV-dossier; benadeelde blijft in gebreke; niet voldaan aan stelplicht
 55. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 130416 rugletsel barmedewerker; ondanks rapportage partijdeskundige tzv causaliteit schending zorgplicht wg-er
 56. Rb Noord-Holland 251115 schouderklachten naaister; arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing; niet geslaagd in stelplicht tzv causaal verband
 57. HR 040316 dwarsleasie doordat cabine truck vooroverklapt; art. 81 RO, uitleg dictum arrest hof tzv causaal verband
 58. Hof 's-Hertogenbosch 221215 Dystrofie wordt toegerekend, ook al zou deze voortkomen uit een persoonlijke pré-dispositie
 59. HR 271115 oordeel Hof dat slachtoffer voor 55 jarige leeftijd op eenzelfde wijze zou hebben gereageerd op een life-event onvoldoende gemotiveerd (2)
 60. Rb Gelderland 010715 verergering pre-existente rugklachten gedurende anderhalf jaar in causaal verband met verstappen
 61. Rb Gelderland 230315 afwijking van voor beroepsgroep deskundige geldende richtlijn voldoende gemotiveerd; causaal verband hernia en bedrijfsongeval aangenomen
 62. PIV-Bulletin 2015-1 Causaliteit sneller dan uw ‘Hart lief’ is – HR 3 oktober 2014 - Brunner update by Hartlief door mr. J. Halilovic
 63. Rb Oost-Brabant 120215 kneuzingen na aanrijding; inmiddels overleden slachtoffer was niet bereid een medische expertise te ondergaan; geen causaal verband
 64. Rb Midden-NL 210115 schending fatsoensnorm leidt tot terughoudende toerekening, ontslag en gebrekkige re-integratie tot ruimere toerekening
 65. Rb Noord-Holland 041213 schade vanwege arbeidsongeschikt door psychische reactie op beroepsfout advocaat; niet toerekenbaar
 66. Hof Arnhem-Leeuwarden 181114 dwarsleasie doordat cabine truck vooroverklapt; producent aansprakelijk; beoordeling causaal verband in schadestaatprocedure
 67. Rb Oost-Brabant 261114 volledige aansprakelijkheid voor amputatie onderbeen na niet maken röntgenfoto bij verwijdering gips
 68. Rb Overijssel 170914 klachten neurologisch geen reëel en aannemelijk gevolg ongeval; nader psychiatrisch onderzoek, zoals geopperd door neuroloog, afgewezen
 69. HR 031014 val over deurmat thuis na eerder bedrijfsongeval waarbij wn-er gebroken tenen opliep; motivering hof mbt causaal verband is onbegrijpelijk
 70. Rb Limburg 130313 hond overlijdt na worsteling met andere honden; tegenstrijdige verklaringen dierenartsen; causaal verband niet aangenomen
 71. Rb Amsterdam 190614 causaal verband beperkingen en ongeval; verzoek deelgeschil afgewezen
 72. Rb Amsterdam 190614 oogletsel (en niet schouderletsel) oorzaak afkeuring voor opleiding
 73. Rb Amsterdam 270214 bewijsopdracht: is afkeuring voor opleiding gevolg van schouderproblemen of gevolg van oogletsel
 74. Rb Den Haag 180614 causaal verband SI-syndroom en arbeidsongeval aangenomen na eenzijdige expertise
 75. Rb Amsterdam 210514 schouderletsel opgelopen bij uitlaten hond wg-er; doorbreking aansprakelijkheid door hartinfarct; beoordeling schadeposten
 76. Rb Oost-Brabant 110614 mishandeling 17-jarige; psychisch letsel in overwegende mate gevolg mishandeling; causaal verband aangenomen
 77. PIV-bullletin 2014-1; Zwolsche Algemeene/De Greef II - door mr. M.S.E. van Beurden
 78. Rb Arnhem 051012 obv psychiatrisch deskundigenrapport in conceptfase kan causaal verband nog niet vastgesteld worden
 79. Causaliteit in letselschadezaken – 7e RuG Letselschadecongres … door mr. A. Kolder in PIV 2013-6
 80. Rb Gelderland 071113 rugklachten na ongeval; medisch causaal verband niet, juridisch causaal verband wél aangenomen
 81. Rb 's-Hertogenbosch 011211 causaal verband hondenbeet op werk en ontstaan eczeem niet aangetoond, oorzaak vertraging genezing staat evenmin vast
 82. Hof 's-Hertogenbosch 180613 val over deurmat thuis niet toegerekend aan eerder bedrijfsongeval waarbij wn-er gebroken tenen opliep
 83. Het vaststellen van letsel (II) mr's Lauxterman en Volker, Piv-Bulletin 2013-3
 84. Rb Overijssel 100413 psychiatrisch deskundigenbericht; geen causaal verband somatoforme stoornis en ongeval
 85. Rb 's-Gravenhage 120313 geen causaal verband tussen psychische klachten en inhalatie-incident met anti-rain-spray
 86. Rb Arnhem 160113 bewijslevering rugklachten direct na ongeval niet geslaagd; causaal verband rugklachten niet vast komen te staan
 87. Rb Maastricht 050912 delay bij vaststelling caudasyndroom; causaal verband aangenomen.
 88. Rb Arnhem 120912 achteropaanrijding niet bepalende factor voor beloop van degeneratieve aandoeningen; rolverwijzing over moment uiting van rugklachten
 89. Rb Arnhem 300512 causaal verband onderbroken door spierziekte SMA type II; klachten zouden zich zonder ongeval hebben gemanifesteerd
 90. Rb Amsterdam 110412 val van dak doorbreekt causaal verband; vergelijkbare calamiteit; zou vergelijkbare (mentale) schade hebben veroorzaakt
 91. Rb Arnhem 270411 rugklachten na achteropaanrijding bij degeneratieve verschijnselen; rb heeft na twee expertises behoefte aan aanvullend deskundigenbericht
 92. Rb Haarlem 020211 geen doorkruising causaal verband door onjuiste behandeling, 45% eigen schuld vanwege ontrekken aan behandeling
 93. Rb R.dam 241110 politie volhardt bij aanwijzing verkeerde vindplaats lichaam dochter; schadeclaim stuit (deels) af op ontbrekend causaal verband
 94. Hof Den Bosch 021110 Hof wijst causaal verband af bij gezondheidsklachten (Multiple Chemical Sensitivity, afgekort MCS) na impregneren woning
 95. Hof Den Bosch 191010 voetletsel; criterium "aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven" niet van toepassing bij concreet objectiveerbaar letsel.
 96. Rb Arnhem 210410 oogletsel; omkeringsregel, predispositie, omdat alle schadeposten samenhangen met onverklaarde pijnklachten worden slechts kosten van eenogigen verzekering toegewezen
 97. HR 271109 81 RO ja maar verweer leidt tot bewijslast bij degene die ja maar zegt
 98. HR 250408 geen grond om toerekening bij kwalitatieve aanspr. anders te behandelen
 99. Hof Den Haag 170209 wn-er slaag er niet in te bewijzen dat hij als gevolg van ongeval letsel heeft
 100. Hof Den Haag 230908 ongeval 1984; invloed predispositie, iatrogene schade en beleving procedure
 101. Hof Den Bosch 130508 onjuiste informatie over medische voorgeschiedenis,criterium HR 080601 nvt
 102. Mr. L Bleij; Strikte causaliteit in de verzekeringsovereenkomst (Wettelijke regels en bewijslast ...
 103. Hof Den Bosch 010408 vraag of rugklachten (HNP) door val van trap zijn veroorzaakt
 104. Hof Den Bosch 060508 wg-er aansprakelijk voor angst, na asbestblootstelling, invloed pre-dispositie
 105. Juridisch causaal verband en toerekening: voorzienbaarheid bij toerekening van schade
 106. Rb Den Bosch 090408 klachten hoofdz. vanwege relatieproblemen; geen psychische stoornis agv ongeval
 107. Hof Den Haag 080408 kg; rugklachten en depressie; waardering neurologische en psy. expertise
 108. Hof Arnhem 180308 causaal verband tussen gehoorbeschadiging en werkzaamheden voor symfonieorkest
 109. Hof Den Bosch 190208 machine-operator krijgt robotarm tegen hoofd; c.v. onvoldoende aannemelijk
 110. Hof Den Bosch 111207 eenzijdige expertise voldoende bewijs voor causaal verband ongeval en letsel
 111. Rb Zutphen 191207 fietsongeval; hoe lang had eiser nog als tennisleraar kunnen werken?
 112. Rb Arnhem 160108 naar huidige stand wetenschap geen causaal verband trauma en myelitis transversa
 113. Hof Den Bosch 080108 carpaal tunnel syndroom, nek- en schouderklachten a.g.v. werk als codrice?
 114. Hof Den Haag 071107 causaal verband tussen beroepsfout advocaat en schade bij echtscheiding?
 115. HR 091107 art. 81 RO; whiplash; geen causaal verband tussen ongeval en arbeidsongeschiktheid
 116. Rb Leeuwarden 240807 geen causaal verband tussen arbeidsongeval en lichamelijke klachten eiseres
 117. Rb Den Haag 100707 causaal verband tussen tekortschieten gynaecoloog en schade agv zwangerschap
 118. Rb Den Bosch 250707 eiseres voldoet niet aan stelplicht causaal verband tussen ongeval en klachten/b
 119. Rb Groningen 140207 zenuwletsel bij baby; causaal verband laat zich niet vaststellen
 120. Rb Maastricht 160407 ziekte ontstaan door blootstelling aan asbest voorshands aannemelijk
 121. Hof Arnhem 070307 hovenier die ook zonder ongeval zijn bedrijf zou hebben gestaakt vanwege kniekl.
 122. Hof Arnhem 270207 mesothelioom veroorzaakt door asbest van Eternit
 123. HR 090207 causaliteitsverweer terzake van vuistslag en overlijden en letselschade agv val daarna
 124. HR 201006 geen causaal verb. tekortkomingen in info.verplichting en schade; concl. Spier
 125. Rb Den Bosch 111006 persoonlijkheid verhindert duurzaam werkzaam zijn op lager streefniveau
 126. Rb Middelburg 270906 causaal verband bestreden ivm zwaar overgewicht; predispositieleer
 127. Rb A.dam, 230806 de objectieve vaststeling dat klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld voorgewend
 128. Hof Den Bosch 210306 diverse overwegingen n.a.v. deskundigenbericht
 129. Hof den Bosch 210306 bewijslast van letsel en oorzakelijk verband met ongeval rust op slachtoffer

Subcategorieën

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies