Zoeken

Inloggen

Causaal Verband Algemeen

Causaal Verband Algemeen

Meer artikelen...

 1. GHAMS 060922 geen causaal verband met voortdurende gezondheidsklachten; geen neurologische verklaring; mogelijk wel schade in korte periode na het ongeval;
 2. RBROT 140922 SVI. Geen ruime toerekening, geen csqn-verband tzv schizo-affectieve stoornis; wel tijdelijke lichamelijke klachten en doorgemaakte PTSS
 3. GHDHA 090822 persoonlijk onderzoek en vermelding CIS; geen causaal verband; terugvordering voorschot slaagt (3)
 4. GHARL 300822 uit onderzoek door neuroloog, orthopeed en psychiater blijken geen klachten of beperkingen a.g.v. ongeval
 5. GHDHA 230822 val van heftrucklepels; gecompliceerde elleboogfractuur; klachten en beperkingen na maart 2018 onvoldoende aangetoond
 6. GHSHE 110122 kans dat uitzendkracht voor pensioen AO zou zijn geraakt a.g.v. pre-existentie niet in rechtens relevante mate aanwezig
 7. RBGEL 070422 verzoek tzv causaal verband gebaseerd op medisch advies en rapport UWV afgewezen; voorschot ook afgewezen; bgk € 4715,38 wel toegewezen (2)
 8. HR 220422 (ruime) toerekening naar redelijkheid tzv door tv uitzending veroorzaakt psychisch letsel; predispositie, beoordelingskader VAV en HH
 9. RBDHA 290921 verzoek inhoudende dat bij schadebegroting geheel buiten beschouwing blijft dat compressiesyndroom linkerhand zich ook zonder ongeval had kunnen voordoen afgewezen
 10. RBNNE 160222 bierglas in gezicht. Zelfwzh, huishoudelijke hulp, studievertraging en VAV afgewezen; € 2.000,00 smartengeld;
 11. GHARL 220222 whiplash; neurologische en psychiatrische rapportage, eenzijdig npo; geen c-v tussen ongeval en depressie na werkgerelateerde problematiek (2)
 12. RBNHO 161220 van heupklachten na ongeval staat niet vast dat daaraan gerelateerde schade door ongeval is veroorzaakt
 13. RBROT 261121 partijen gebonden aan psychiatrische expertise, ondanks verklaringen ex-partner en stiefzonen (3)
 14. RBROT 101121 Causaal verband tussen mishandeling, klachten, beperkingen, arbeidsongeschiktheid en VAV; met einddatum 2019
 15. PHR 151021 AG Vlas; Letselschade door tv-uitzending; csqn-verband tussen schade en uitzending; toerekening; art. 6:98 BW; maatstaf (2)
 16. RBDHA 220721 Causaal verband tussen ongeval en later geconstateerde trombose onvoldoende onderbouwd
 17. GHDHA 140921 Allianz aansprakelijk voor ongeval op rotonde, maar van schade is niet gebleken, ook niet immateriëel agv onterechte opname in register (3)
 18. GHARL 270721 Hof legt uit hoe ovk tot stand komt, beoordeelt medische info zelf, heeft geen behoefte aan deskundig onderzoek, en wijst af. (2)
 19. GHARL 130721 Na desk. ber. psychiater is causaal verband tussen klachten en ongeval voldoende aannemelijk; vza en ad-er als volgende stap
 20. RBGEL 010721 causaal verband na deskundigenberichten; nader arbeidsdeskundig onderzoek vereist tzv VAV
 21. GHDHA 080621 blok ijzer (18 kg) op hoofd wn-er; Hof verwerpt kritiek wg-er (cannabisgebruik, ADHD) op rapport gezamenlijk psychiater
 22. RBROT 230621 voet- en psychische klachten obv SVI-verzekering; 6:98 BW maar geen ruime toerekening vanwege aard vd aansprakelijkheid (3)
 23. RBMNE 190521-2 letsel, klachten en beperkingen staan vast, ondanks witte stof-afwijkingen en onderpresteren NPO; voorschot € 20.000 (2)
 24. RBMNE 020621 Partijen gebonden aan gezamenlijk rapport; normale artrose duim; objectieve medische oorzaak; whiplashjurisprudentie (2)
 25. RBAMS 190521 bagage op hoofd vliegtuigpassagier, plausibele klachten gedurende drie jaar; smartengeld € 6000,00
 26. RBROT 210421 getraumatiseerde artrose, 4 expertises, neur, orth, vza, ad
 27. RBNHO 110321 causaal verband rug-, bil- en beenklachten, niet m.b.t. whiplashklachten, inschakeling ad-er
 28. RBGEL 120321 nekklachten en, na revalidatie, rugklachten; geen Staat/Vermaat-kwestie; afwachtende opstelling ass. leidt niet tot afwijzing deelgeschil
 29. RBNHO 170221 WEGAS-polis; causaal verband met rugklachten wel, met coxartrose niet toegewezen, cf desk. rapport
 30. RBROT 231220 partijen gebonden aan door gezamenlijk aangezochte psychiater vastgesteld causaal verband (2)
 31. RBROT 231220 causaal verband kan, alhoewel "medisch objectiveerbare afwijkingen” geen vereiste is, niet worden vastgesteld
 32. GHARL 230221 geringe delta v, 14-jarig SO; causaal verband vooralsnog tot eind 2022; voorlopige beperking in tijd tbv multidisciplinaire aanpak; letselschadezaak instandhoudende factor
 33. GHARL 260121 geen medisch anatomisch substraat, doch wel causaal verband tussen ernstig invaliderende enkelklachten en ongeval
 34. RBROT 060121 mishandeling ex-schoonvader, invloed pre-existente zenwuwpijnen
 35. RBNHO 161220 Verzekeraar niet aansprakelijk voor schade aangezien niet vast staat dat de schade het gevolg is van het ongeval.
 36. HR 140358 Stukvliegen van hoogspanningsleiding door militair vliegtuig onzorgvuldig jegens stroomafnemers.
 37. GHAMS 180820 schending zorgvuldigheidsnorm door tv-uitzending, privacyschending, VAV en medische kosten niet toerekenbaar, want niet voorzienbaar
 38. HR 170720 beroepsaansprakelijkheid advocaat in huurzaak; verweer tzv verhaalbaarheid schade is geen zelfstandig verweer; beroep op schending schadebeperkingsplicht wél
 39. GHARL 160620 niet aan OPS/CTE gerelateerde klachten en beperkingen maken dat betrokkene door de OPS/CTE ernstiger wordt 'geraakt' dan daarzonder het geval zou zijn
 40. RBAMS 130918 na orthopedische expertise causaliteit tussen ongeval en rugklachten aangenomen; afwijzing aanvullende schadevergoeding, beperkingen staan nog niet vast
 41. RBMNE 120619 ongeval in 2005, gevolgen van ongevallen in 2009 en 2010 niet toe te rekenen aan eerste ongeval
 42. KBSadvocaten.nl 160819 Mr. Oswald Nunes; Ieder gevolg heeft z’n oorzaak, over causaal verband in het tuchtrecht
 43. RBAMS 160519 Ongeval buspassagier. Deskundigenbericht leidend; Geen causaal verband gehoorverlies en evenwichtsstoornis
 44. RBROT 180619 ongeval in 2005; 4 desk berichten maken dat gezondheidsklachten agv ongeval toewijsbaar zijn, maar causaal verband met vav is nog niet vast te stellen
 45. RBMNE 050619 SPW-er aangevallen door bewoners; na horen psychiater wijziging diagnose van aggravatie naar conversiestoornis
 46. RBMNE 281118 geen causaal verband tussen rug-, en liesklachten en ongeval; aanvullend desk, rapport, nu met inachtneming patiëntenkaart
 47. GHAMS 091018 causaal verband tussen mishandeling en schouderluxatie; invloed pre-dispositie
 48. RBAMS 300419 rb neemt, na toedrachtsonderzoek en desk. berichten, causaal verband tussen ongeval, heupfractuur en nekhernia aan
 49. RBLIM 080519 psychiatrisch desk. bericht, deskundige dient te bepalen of daarbij patientenkaart nodig is
 50. PHR 260419 schietincident Alphen; conclusie Langemeijer; Politie heeft onrechtmatig gehandeld; oordeel over causaal verband en toerekening
 51. GHARL 090419 partijverklaring tzv klachten is uitgangspunt voor bewijslevering; ondersteuning gezocht in bevindingen en verklaringen van derden; volgt benoeming psychiater
 52. HR 150319 geen letsel, besluitaansprakelijkheid. Maatstaf voor condicio sine qua non-verband tussen onrechtmatig besluit en gestelde schade
 53. RBLIM 200219 ass. vordert te bepalen dat de schade met € 7.500,00 wel is voldaan; SO vordert deskundigenbericht; desk. bericht toegewezen
 54. RBMNE 050818 SPW-er aangevallen door bewoners, psychiater wordt ter comparitie uitgenodigd voor nadere toelichting op gestelde "aggravatie"
 55. Masterscriptie R.J. Petersen 110718 Schadebegroting in het letselschadetraject: Een analyse naar vraag 2c van de “IWMD Vraagstelling"
 56. RBGEL 110718 dagvaarding SO, verklaring voor recht: € 30.000,00 dekt de schade
 57. RBGEL 040718 procedure tegen SO; SO werkt niet mee aan deskundigenbericht; geen causaal verband vast te stellen
 58. RBAMS 060618 ptss als gevolg van onrechtmatige tv-uitzending geen naar ervaringsregels te verwachten gevolg (2)
 59. RBMNE 110418 predispositie; uitblijven van herstel niet toe te rekenen aan eiseres, geen beperking van de looptijd
 60. RBMNE 250418 pijnsyndroom knie, contusie schouder, geen crps, geen oordeel over c.v. en voorschot, aanwijzing psychiater
 61. Rb Limburg 061217 rugklachten zonder medisch objectieve afwijking; toepassing plausibiliteitscriterium
 62. Rb Amsterdam 220118 cv tussen ongeval en schedelhersenletsel, migraineklachten en somatisch symptoomstoornis aangenomen, tussen ongeval en cognitieve klachten niet
 63. Rb Gelderland 020817 gedaagde maakt geen keuze uit door rb genoemde alternatieven; causaal verband aangenomen
 64. HR 080917 vijf verkeersongevallen; benadeelde blijft in gebreke tzv stelplicht; art 81 lid 1 RO
 65. Hof Den Haag 290817 whiplash; causaal verband tussen psychische klachten, ongeval en wijze van bevoorschotting en houding ass. afgewezen
 66. Rb Gelderland 150317 Rb suggereert benoeming verzekeringsgeneeskundige niet opportuun zolang causaal verband nog niet vaststaat
 67. Rb Noord-Holland 290216 causaal verband tussen ongeval en val van trap t.g.v. medicijngebruik na ongeval
 68. Hof Den Bosch 210317 Verband tussen decompensatie en hersenletsel? Nieuw deskundigenbericht niet opportuun
 69. Hof Arnhem-Leeuwarden 280217 in afwijking van deelgeschil: causaal verband tussen rugklachten en ongeval blijkt onvoldoende uit deskundigenrapport
 70. GEA Curaçao 201216 Dubbele beenamputatie na ongeval. Eiseres al lange tijd bekend met diabetes type 2. Causaliteit niet bewezen.
 71. HR 100217 Annotatie op cassatieblog.nl door Juliette Fluttert: Drie lessen van de Hoge Raad over toerekening van schade (art. 6:98 BW)
 72. Hof Arnhem-Leeuwarden 070317 Jongen van 11 hardhandig uit bus gezet door begeleider. Deskundigenonderzoek. Causaal verband niet bewezen
 73. Rb Overijssel 281216 Elektrocutieongeval op werk; beperkingen, klachten en arbeidsongeschiktheid plausibel
 74. Hof Den Bosch 201216 Causaal verband tussen val van dak en val van paard 2 1/2 jaar eerder? volgt bewijsopdracht
 75. Rb Noord-Nederland 051016 Aardbevingsschade. Bewijsvermoeden dat beschadigingen het gevolg zijn van aardbevingen
 76. Rb Midden-Nederland 270716 causaal verband blijkt onvoldoende duidelijk uit de rapportages v neuroloog en orthopeed
 77. GEA Curaçao 300616 KG: hartinfarct na niet toedienen antistollingsmedicijn; causaal verband voorshands aangenomen
 78. Hof Arnhem-Leeuwarden 120716 val in badkamer twee jaar na aanrijding; tzv beoordeling causaliteit zijn expertises verzekeringsarts en arbeidsdeskundige nodig; eerst comparitie
 79. Rb Rotterdam 270516 meerdere auto-ongevallen en val uit lift; voor vaststellen causaal verband is deskundigenbericht noodzakelijk
 80. Hof Arnhem-Leeuwarden 240516 peesschedeontsteking; wg-er is, na deskundigenbericht, niet geslaagd in leveren tegenbewijs tegen vermoeden causaal verband
 81. Hof 's-Hertogenbosch 170516 neuropathie na ongeval met graafmachine in 1997; na deskundigenberichten VA en AD geen causaal verband schade
 82. Hof 's-Hertogenbosch 170516 vijf verkeersongevallen; Hof gelast (o.m.) inbrenging patientenkaart en volledig UWV-dossier; benadeelde blijft in gebreke; niet voldaan aan stelplicht
 83. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 130416 rugletsel barmedewerker; ondanks rapportage partijdeskundige tzv causaliteit schending zorgplicht wg-er
 84. Rb Noord-Holland 251115 schouderklachten naaister; arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing; niet geslaagd in stelplicht tzv causaal verband
 85. HR 040316 dwarsleasie doordat cabine truck vooroverklapt; art. 81 RO, uitleg dictum arrest hof tzv causaal verband
 86. Hof 's-Hertogenbosch 221215 Dystrofie wordt toegerekend, ook al zou deze voortkomen uit een persoonlijke pré-dispositie
 87. HR 271115 oordeel Hof dat slachtoffer voor 55 jarige leeftijd op eenzelfde wijze zou hebben gereageerd op een life-event onvoldoende gemotiveerd (2)
 88. Rb Gelderland 010715 verergering pre-existente rugklachten gedurende anderhalf jaar in causaal verband met verstappen
 89. Rb Gelderland 230315 afwijking van voor beroepsgroep deskundige geldende richtlijn voldoende gemotiveerd; causaal verband hernia en bedrijfsongeval aangenomen
 90. PIV-Bulletin 2015-1 Causaliteit sneller dan uw ‘Hart lief’ is – HR 3 oktober 2014 - Brunner update by Hartlief door mr. J. Halilovic
 91. Rb Oost-Brabant 120215 kneuzingen na aanrijding; inmiddels overleden slachtoffer was niet bereid een medische expertise te ondergaan; geen causaal verband
 92. Rb Midden-NL 210115 schending fatsoensnorm leidt tot terughoudende toerekening, ontslag en gebrekkige re-integratie tot ruimere toerekening
 93. Rb Noord-Holland 041213 schade vanwege arbeidsongeschikt door psychische reactie op beroepsfout advocaat; niet toerekenbaar
 94. Hof Arnhem-Leeuwarden 181114 dwarsleasie doordat cabine truck vooroverklapt; producent aansprakelijk; beoordeling causaal verband in schadestaatprocedure
 95. Rb Oost-Brabant 261114 volledige aansprakelijkheid voor amputatie onderbeen na niet maken röntgenfoto bij verwijdering gips
 96. Rb Overijssel 170914 klachten neurologisch geen reëel en aannemelijk gevolg ongeval; nader psychiatrisch onderzoek, zoals geopperd door neuroloog, afgewezen
 97. HR 031014 val over deurmat thuis na eerder bedrijfsongeval waarbij wn-er gebroken tenen opliep; motivering hof mbt causaal verband is onbegrijpelijk
 98. Rb Limburg 130313 hond overlijdt na worsteling met andere honden; tegenstrijdige verklaringen dierenartsen; causaal verband niet aangenomen
 99. Rb Amsterdam 190614 causaal verband beperkingen en ongeval; verzoek deelgeschil afgewezen
 100. Rb Amsterdam 190614 oogletsel (en niet schouderletsel) oorzaak afkeuring voor opleiding
 101. Rb Amsterdam 270214 bewijsopdracht: is afkeuring voor opleiding gevolg van schouderproblemen of gevolg van oogletsel
 102. Rb Den Haag 180614 causaal verband SI-syndroom en arbeidsongeval aangenomen na eenzijdige expertise
 103. Rb Amsterdam 210514 schouderletsel opgelopen bij uitlaten hond wg-er; doorbreking aansprakelijkheid door hartinfarct; beoordeling schadeposten
 104. Rb Oost-Brabant 110614 mishandeling 17-jarige; psychisch letsel in overwegende mate gevolg mishandeling; causaal verband aangenomen
 105. PIV-bullletin 2014-1; Zwolsche Algemeene/De Greef II - door mr. M.S.E. van Beurden
 106. Rb Arnhem 051012 obv psychiatrisch deskundigenrapport in conceptfase kan causaal verband nog niet vastgesteld worden
 107. Causaliteit in letselschadezaken – 7e RuG Letselschadecongres … door mr. A. Kolder in PIV 2013-6
 108. Rb Gelderland 071113 rugklachten na ongeval; medisch causaal verband niet, juridisch causaal verband wél aangenomen
 109. Rb 's-Hertogenbosch 011211 causaal verband hondenbeet op werk en ontstaan eczeem niet aangetoond, oorzaak vertraging genezing staat evenmin vast
 110. Hof 's-Hertogenbosch 180613 val over deurmat thuis niet toegerekend aan eerder bedrijfsongeval waarbij wn-er gebroken tenen opliep
 111. Het vaststellen van letsel (II) mr's Lauxterman en Volker, Piv-Bulletin 2013-3
 112. Rb Overijssel 100413 psychiatrisch deskundigenbericht; geen causaal verband somatoforme stoornis en ongeval
 113. Rb 's-Gravenhage 120313 geen causaal verband tussen psychische klachten en inhalatie-incident met anti-rain-spray
 114. Rb Arnhem 160113 bewijslevering rugklachten direct na ongeval niet geslaagd; causaal verband rugklachten niet vast komen te staan
 115. Rb Maastricht 050912 delay bij vaststelling caudasyndroom; causaal verband aangenomen.
 116. Rb Arnhem 120912 achteropaanrijding niet bepalende factor voor beloop van degeneratieve aandoeningen; rolverwijzing over moment uiting van rugklachten
 117. Rb Arnhem 300512 causaal verband onderbroken door spierziekte SMA type II; klachten zouden zich zonder ongeval hebben gemanifesteerd
 118. Rb Amsterdam 110412 val van dak doorbreekt causaal verband; vergelijkbare calamiteit; zou vergelijkbare (mentale) schade hebben veroorzaakt
 119. Rb Arnhem 270411 rugklachten na achteropaanrijding bij degeneratieve verschijnselen; rb heeft na twee expertises behoefte aan aanvullend deskundigenbericht
 120. Rb Haarlem 020211 geen doorkruising causaal verband door onjuiste behandeling, 45% eigen schuld vanwege ontrekken aan behandeling
 121. Rb R.dam 241110 politie volhardt bij aanwijzing verkeerde vindplaats lichaam dochter; schadeclaim stuit (deels) af op ontbrekend causaal verband
 122. Hof Den Bosch 021110 Hof wijst causaal verband af bij gezondheidsklachten (Multiple Chemical Sensitivity, afgekort MCS) na impregneren woning
 123. Hof Den Bosch 191010 voetletsel; criterium "aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven" niet van toepassing bij concreet objectiveerbaar letsel.
 124. Rb Arnhem 210410 oogletsel; omkeringsregel, predispositie, omdat alle schadeposten samenhangen met onverklaarde pijnklachten worden slechts kosten van eenogigen verzekering toegewezen
 125. HR 271109 81 RO ja maar verweer leidt tot bewijslast bij degene die ja maar zegt
 126. HR 250408 geen grond om toerekening bij kwalitatieve aanspr. anders te behandelen
 127. Hof Den Haag 170209 wn-er slaag er niet in te bewijzen dat hij als gevolg van ongeval letsel heeft
 128. Hof Den Haag 230908 ongeval 1984; invloed predispositie, iatrogene schade en beleving procedure
 129. Hof Den Bosch 130508 onjuiste informatie over medische voorgeschiedenis,criterium HR 080601 nvt
 130. Mr. L Bleij; Strikte causaliteit in de verzekeringsovereenkomst (Wettelijke regels en bewijslast ...
 131. Hof Den Bosch 010408 vraag of rugklachten (HNP) door val van trap zijn veroorzaakt
 132. Hof Den Bosch 060508 wg-er aansprakelijk voor angst, na asbestblootstelling, invloed pre-dispositie
 133. Juridisch causaal verband en toerekening: voorzienbaarheid bij toerekening van schade
 134. Rb Den Bosch 090408 klachten hoofdz. vanwege relatieproblemen; geen psychische stoornis agv ongeval
 135. Hof Den Haag 080408 kg; rugklachten en depressie; waardering neurologische en psy. expertise
 136. Hof Arnhem 180308 causaal verband tussen gehoorbeschadiging en werkzaamheden voor symfonieorkest
 137. Hof Den Bosch 190208 machine-operator krijgt robotarm tegen hoofd; c.v. onvoldoende aannemelijk
 138. Hof Den Bosch 111207 eenzijdige expertise voldoende bewijs voor causaal verband ongeval en letsel
 139. Rb Zutphen 191207 fietsongeval; hoe lang had eiser nog als tennisleraar kunnen werken?
 140. Rb Arnhem 160108 naar huidige stand wetenschap geen causaal verband trauma en myelitis transversa
 141. Hof Den Bosch 080108 carpaal tunnel syndroom, nek- en schouderklachten a.g.v. werk als codrice?
 142. Hof Den Haag 071107 causaal verband tussen beroepsfout advocaat en schade bij echtscheiding?
 143. HR 091107 art. 81 RO; whiplash; geen causaal verband tussen ongeval en arbeidsongeschiktheid
 144. Rb Leeuwarden 240807 geen causaal verband tussen arbeidsongeval en lichamelijke klachten eiseres
 145. Rb Den Haag 100707 causaal verband tussen tekortschieten gynaecoloog en schade agv zwangerschap
 146. Rb Den Bosch 250707 eiseres voldoet niet aan stelplicht causaal verband tussen ongeval en klachten/b
 147. Rb Groningen 140207 zenuwletsel bij baby; causaal verband laat zich niet vaststellen
 148. Rb Maastricht 160407 ziekte ontstaan door blootstelling aan asbest voorshands aannemelijk
 149. Hof Arnhem 070307 hovenier die ook zonder ongeval zijn bedrijf zou hebben gestaakt vanwege kniekl.
 150. Hof Arnhem 270207 mesothelioom veroorzaakt door asbest van Eternit
 151. HR 090207 causaliteitsverweer terzake van vuistslag en overlijden en letselschade agv val daarna
 152. HR 201006 geen causaal verb. tekortkomingen in info.verplichting en schade; concl. Spier
 153. Rb Den Bosch 111006 persoonlijkheid verhindert duurzaam werkzaam zijn op lager streefniveau
 154. Rb Middelburg 270906 causaal verband bestreden ivm zwaar overgewicht; predispositieleer
 155. Rb A.dam, 230806 de objectieve vaststeling dat klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld voorgewend
 156. Hof Den Bosch 210306 diverse overwegingen n.a.v. deskundigenbericht
 157. Hof den Bosch 210306 bewijslast van letsel en oorzakelijk verband met ongeval rust op slachtoffer

Subcategorieën

Deze website maakt gebruik van cookies