Zoeken

Inloggen

Artikelen

CRvB 030106 CBBS niet voldoende transparant, verifieerbaar en toetsbaar

Centrale Raad van Beroep over CBBS:  De raad verwijst naar eerdere uitspraken over het CBBS (onder andere gepuliceerd op www.rechtspraak.nl onder de LJN-nummers AR4716, 4717, 4718, 4719, 4721 en 4722) en: Het is de Raad opgevallen dat in de onderhavige zaak de verzekeringsarts in de (kritische) FML in de rubrieken 1 Persoonlijk functioneren en 2 Sociaal functioneren beperkingen heeft opgenomen.  (....)  Dit betreffen zogenoemde niet-matchende beoordelingspunten. (...)  Hoewel uit de rapportage van de arbeidsdeskundige geconcludeerd kan worden dat in de onderhavige zaak voldaan is aan de vastgestelde urenbeperking en uit de stukken valt op te maken dat de geduide functies, gelet op de functiebeschrijvingen, functies met routinematige eenvoudige werkzaamheden betreffen, heeft de Raad geen bijzondere motivering als hiervoor bedoeld aangetroffen waarom appellant gedaagde, gelet op de niet-matchende beoordelingspunten en ondanks haar beperkingen, toch in staat acht de geduide functies te vervullen, ook niet nadat appellant alsnog in de gelegenheid is gesteld zijn besluit nader te motiveren. Op grond van het vorenstaande, bezien in licht van de in de meergenoemde uitspraken van de Raad van 9 november 2004 neergelegde hogere eisen die moeten worden gesteld aan de verslaglegging en motivering van schattingsbesluiten met behulp van het CBBS, is de Raad van oordeel dat de onderhavige schatting een nog als ontoereikend aan te merken niveau van transparantie, verifieerbaarheid en toetsbaarheid ontbeert.CRvB,  03-01-2006 LJNAU9016
zie over het CBBS als hulpmiddel ook Rb Breda 03-01-2006: LJN: AU9030

Deze website maakt gebruik van cookies