Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Noord-Holland 060716 verdeling huwelijksgemeenschap; smartengeld verknocht en nog als afzonderlijk goed te onderkennen

Rb Noord-Holland 060716 verdeling huwelijksgemeenschap; smartengeld verknocht en nog als afzonderlijk goed te onderkennen

2.4.3.
Partijen verschillen van mening of van de huwelijksgemeenschap deel uitmaakt:

I. de aan de vrouw uitgekeerde schadevergoeding van € 8.500, en 
II. (een deel van) de door de vrouw ontvangen erfenis.

(...)

2.4.13.
Ten aanzien van de onder 2.4.3 genoemde vermogensbestanddelen overweegt de rechtbank als volgt.

Ad I. De letselschade-uitkering van € 8.500.
Dit bedrag is op 4 augustus 2014 aan de vrouw betaald na een ongeval. Met de vrouw is de rechtbank van oordeel dat hier sprake is van een uitkering van immateriële schadevergoeding, die verknocht is aan de vrouw. Anders dan de man stelt is immers uit de door de vrouw overgelegde stukken gebleken dat het om een uitkering ter vergoeding van smartengeld gaat. 
Het bedrag is overgemaakt op de ING Bank spaarrekening ... [nr] op naam van de vrouw. Van deze rekening heeft de vrouw onder andere advocaatkosten voldaan. Het saldo van deze rekening op de peildatum is niet bekend.
Om tot verknochtheid te concluderen is vereist dat aangetoond wordt dat ten tijde van de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap de in geld ontvangen schadevergoeding nog te identificeren is, in die zin dat aangetoond kan worden dat de uit hoofde van schadevergoeding ontvangen geldsom geheel of althans voor een deel nog aanwezig is. Daartoe is alleen ruimte indien de ontvangen geldsom (te midden van het aanwezige geld) nog als een afzonderlijk goed is te onderkennen (HR 7 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY0957). Voor zover het saldo van voornoemde rekening op de peildatum afkomstig is van de schadevergoeding, is dit aan de vrouw verknocht en dient dit buiten de verrekening te blijven.

(...) ECLI:NL:RBNHO:2016:5532

Deze website maakt gebruik van cookies