Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Zwolle 270712 schade agv privacy inbreuk door persoonlijk onderzoek vereist onderbouwing

Rb Zwolle 270712 pre-existente klachten; arbeidsongeschiktheid zonder de opgelopen RSI is niet aannemelijk;
- zelfwerkzaamheid; conform richtlijn Letselschaderaad; onvoldoende onderbouwing voor meerkosten
- smartengeld EUR 20.000 gevorderd, EUR 15.000 toegewezen;
- schade agv privacy inbreuk door persoonlijk onderzoek vereist onderbouwing

Inbreuk persoonlijke levenssfeer 

4.21.  In de onderhavige schadestaatprocudure moet de hoogte van de aan [A] op grond van artikel 7:658 BW toekomende schadevergoeding worden vastgesteld. In aanvulling hierop stelt [A] dat [B en C] een particulier onderzoeksbureau observaties heeft laten verrichten ter vaststelling van haar beperkingen. [B en C] heeft op die manier inbreuk gemaakt op haar privacy en daarmee een onrechtmatige daad jegens haar gepleegd. Het gaat hier om een vordering op grond van artikel 6:162 BW. De vordering wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer heeft daarmee een andere grondslag dan artikel 7:658 BW. Afzonderlijk verweer tegen deze eisvermeerdering heeft [B en C] niet gevoerd, hoewel [B] nadien nog wel een akte heeft genomen. [B en C] heeft zich ook inhoudelijk niet verweerd tegen deze vordering. Dat is in dit geval voor het in rechte komen vast te staan van de juistheid van de grondslag van deze vordering echter onvoldoende. Het ligt bij een vordering als deze op de weg van [A] om op zijn minst (nader) te onderbouwen dat zij ten gevolge van de door [B en C] gepleegde inbreuk op haar privacy schade heeft geleden en waaruit deze schade heeft bestaan. Een dergelijke deugdelijke onderbouwing van de door [A] gestelde schade ontbreekt echter. [A] beperkt zich immers tot de enkele stelling dat zij voor een bedrag van EUR 2.500,00 immateriĆ«le schade heeft geleden. Nu [A] op dit punt aldus niet aan haar stelplicht heeft voldaan, zal de rechtbank deze vordering afwijzen.  LJN BX2714

Deze website maakt gebruik van cookies