Zoeken

Inloggen

Fraudeonderzoek

Fraudeonderzoek

Meer artikelen...

 1. GHARL 300419 Geen sprake van opzettelijke misleiding tzv gestripte auto; geen verval recht op uitkering; geen grondslag voor registraties in de frauderegisters
 2. GHAMS 200819 KG; opname in EVR voor vijf jaar na indienen claim van € 2.156,90; Belangenafweging art. 6 lid 1 sub f AVG.
 3. IVR in relatie tot AVG; geen risico voor de veiligheid en/of integriteit van Allianz
 4. RBROT 030719 Rapport persoonlijk onderzoek bruikbaar
 5. GHDHA 120219 simulatie niet bewezen, onverschuldigde betaling ook niet en meerschade boven voorschotten evenmin
 6. RBLIM 301118 strijd met Gedragscode Persoonlijk Onderzoek; onrechtmatig verkregen bewijs
 7. RBDHA 131118 beoordelingskader persoonlijk onderzoek ihkv alimentatie; vorderingen tov onderzoeksbureau afgewezen
 8. GHAMS 190917 AOV stratenmaker; verzwijging en persoonlijk onderzoek; toepasselijkheid artikel 251 K
 9. RBAMS 240518 perikelen rond verzwijging 2e ongeval; aanvullend voorschot op kosten afgewezen nu belang in de zaak onduidelijk is en afdoende verklaring voor omvang wzh ontbreekt
 10. HR 060718 geen toepassing art. 7:941 lid 5 BW bij fraude letselschadeslachtoffer
 11. Hof Den Haag 050618 observatieonderzoek toelaatbaar maar daarmee is simulatie nog niet bewezen
 12. GHDHA 240418 vz hoeft geen dekking te verlenen en heeft ovk op goede gronden opgezegd; registratie wegens opzettelijke misleiding terecht
 13. RBNHO 040418 Onterechte opname in incidentenregister verzekeraar en CIS, Verwijdering, opzegging blijft wel in stand
 14. RBMNE 020518 persoonlijk onderzoek onrechtmatig ingesteld; strijd met de GPO o.a. door observatiewerkzaamheden; uitkomsten dienen buiten beschouwing te worden gelaten
 15. PHR 300318 klacht die in WAM-zaak verval van recht naar analogie art. 7:941 lid 5 BW bepleit slaagt niet; klachten tegen bewijsoordeel slagen wel
 16. RvD Arnhem-Leeuwarden 041217 observatierapport aangemerkt als onrechtmatig verkregen bewijs, diverse klachten daaromtrent ongegrond
 17. Rb Rotterdam 061217 knieletsel dierenarts; rapportage persoonlijk onderzoek dat door derde is ingesteld dient aan deskundige te worden meegezonden
 18. Rb Noord-Nederland 140617 Tussenvonnis. Whiplashklachten dierenarts na verkeerd gezette ruggenprik. Fraudeonderzoek ass. leidt niet tot bewijs frauduleus handelen
 19. Rb Overijssel 301116 nadere vragen voor deskundige na internet- en observatie-onderzoek;
 20. Rb Midden-Nederland 250117 Geparkeerde auto rijdt water in. Verzekeraar beroept zich op opzet, maar dit scenario roept te veel vragen op. Verworpen.
 21. Hof Den Haag 140217 Zat betrokkene als passagier in de auto? Veroordelingen tzv meineed en valsheid in geschrifte niet bij de bewijsbeoordeling betrokken.
 22. Rb Limburg 301116 whiplash; persoonlijk onderzoek omdat jarenlang feitenonderzoek onvoldoende uitsluitsel gaf
 23. Hof Arnhem-Leeuwarden 011116 persoonlijke onderzoeken bieden geen enkele aanleiding tot aanpassing vastgestelde beperkingen; geen oordeel mbt rechtmatigheid
 24. Rb Den Haag 250516 persoonlijk onderzoek door WAM-verzekeraar in het licht van de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek in casu niet onrechtmatig
 25. Hof Arnhem-Leeuwarden 090216 whiplash dierenarts; persoonlijk onderzoek onrechtmatig, voor bewijs uitgesloten
 26. Hof Den Haag 151215 observatie en registratie persoongegevens; geen sprake van opzettelijk frauduleus handelen na val door stoep
 27. Rb Oost-Brabant 240915 dystrofie; na observatie kan rapport traumachirurg kan niet als uitgangspunt dienen; beslissing in deelgeschil kan niet in stand blijven
 28. Rb Gelderland 281015 persoonlijk onderzoek in strijd met subsidiariteit en proportionaliteit; bij twijfel over medische gegevens eerst medisch dossier opvragen
 29. Hof Arnhem-Leeuwarden 150915 internetonderzoek niet onrechtmatig; opzet misleiding niet aangetoond
 30. PIV-Bulletin 2015-3 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars
 31. Fraude, persoonlijk onderzoek en googlende verzekeraars, Mei 2015, mr's De Vries en Oskam
 32. Rb Noord-NL 261114 whiplash dierenarts; instellen feitenonderzoek en persoonlijk onderzoek niet onrechtmatig; bewijs wordt niet uitgesloten
 33. Hof Amsterdam 021214 verzoek verlopig deskundigenbericht AD afgewezen nadat conceptrapport door verzekeringsarts is herzien nav observatierapport
 34. Hof 's-Hertogenbosch 211014 AOV; verz niet geslaagd in bewijsopdracht t.a.v. uitvoerende werkzaamheden door verzekerde; geen opzet tot misleiding
 35. Rb Rotterdam 170914 onrechtmatig observatieonderzoek na verdenking van simulatie; vordering terugbetaling voorschotten (vooralsnog) afgewezen
 36. PIV-Bulletin 2014-3 De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek; wel of geen fraude? door mr. R. Meelker
 37. Fraude In Letselschade: Een Persoonlijk Onderzoek? door mw. mr. Henriek Kragt op 19-09-2014
 38. Rb Rotterdam 280514 AOV; bewijsopdracht verzekeraar dat informatieplicht is geschonden; rapport onderzoeksbureau vooralsnog geen onrechtmatig verkregen bewijs
 39. Rb Noord-Holland 260614 persoonlijk onderzoek rechtmatig; geheime observatie vanaf de openbare weg i.c. geoorloofd en aangewezen; raadplegen sociale media staat Achmea vrij
 40. HR 180414 AOV; handelen in strijd met Gedragscode Persoonlijk Onderzoek levert i.b. onrechtmatige inbreuk privacy op
 41. Hof 's-Hertogenbosch 031213 AOV; evt onrechtmatig persoonlijk onderzoek niet als bewijs uitgesloten, bewijsopdracht ass tav uitvoerende werkzaamheden verzekerde
 42. Rb Den Haag 211013 verklaring voor recht dat onderzoek Wbf in 2006 onrechtmatig was draagt niet bij aan totstandkoming VSO
 43. Rb Zwolle 040511 schending gedragscode persoonlijk onderzoek en art. 34 Wbp; aantasting in persoon EUR 5.000,- schadevergoeding
 44. Rb Midden-NL 100713 buiten beschouwing laten persoonlijk onderzoek afgewezen; verweer dat bij toe- en afwijzende beslissing niet verder wordt onderhandeld, slaagt
 45. TFD 310113 ass schendt gedragscode persoonlijk onderzoek mbt bekendmaking resultaten en bewaartermijn gegevens
 46. Hof Amsterdam 111212 ernstige beperking linkerarm is strijdig met observatierapport; daarmee is nog niet bewezen dat slachtoffer ass heeft willen misleiden
 47. Persoonlijk onderzoek bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, mr E.J. Wervelman in Piv-Bulletin 2012, no 8
 48. Hof 's-Hertogenbosch 040912 AOV; geen redelijk vermoeden van grondige en/of structurele misleiding; persoonlijk onderzoek inbreuk op privacy
 49. Rb Zwolle 270712 schade agv privacy inbreuk door persoonlijk onderzoek vereist onderbouwing
 50. Rb Arnhem 120912 fraudeonderzoek; persoonlijk onderzoek op juiste gronden geschied; er is sprake van fraude
 51. Hof 's-Hertogenbosch 120612 whiplash van twee broers; deskundigenbericht na videobeelden onderzoeksbureau
 52. Rb Arnhem 110412 aov persoonlijk onderzoek geeft aanleiding tot vragen; geen afdoende antwoord; ass. is gerechtigd alle uitkeringen terug te vorderen
 53. Rb Middelburg 170112 frauduleuze letselschadeclaim komt niet vast te staan, en kan dan ook niet dienen als grond voor oosv
 54. Verbond van Verzekeraars december 2011: Protocol betreffende “bewustwording, preventie, detectie en afhandeling van verzekeringsfraude en criminaliteit
 55. Verbond van Verzekeraars december 2011 Nieuwe versie Gedragscode Persoonlijk onderzoek
 56. Rb Arnhem 170506 observatie n.a.v. verdenking fraude, rol gedragscode fraudeonderzoek,

Deze website maakt gebruik van cookies