Zoeken

Inloggen

Artikelen

TFD 310113 ass schendt gedragscode persoonlijk onderzoek mbt bekendmaking resultaten en bewaartermijn gegevens

TFD 310113 ass schendt gedragscode persoonlijk onderzoek mbt bekendmaking resultaten en bewaartermijn gegevens

7. Het oordeel van de Tuchtraad

7.1 De Tuchtraad heeft op voet van artikel 5 lid 1 van zijn Reglement tot taak erop toe te zien dat de aangeslotenen ten opzicht van consumenten de goede naam, het aanzien van en het vertrouwen in de bedrijfstak in stand houden. Bij de uitoefening van deze taak toetst de Tuchtraad het handelen en/of nalaten van de aangeslotenen in het bijzonder aan de in een bijlage bij het Reglement opgenomen toepasselijke gedragscodes, keurmerken en/of ereregelen zoals deze tot stand zijn gebracht door de in de bijlage genoemde organisaties. De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek is een dergelijke code.

7.2 Overeenkomstig artikele 1.11 van de Gedragscode dient de verzekeraar de resultaten van het peroonlijk onderzoek in beginsel aan betrokkene kenbaar te maken. Daarmee is niet verenigbaar het door aangeslotene geschetste maatschappijbeleid, dat hierop neerkomt dat in beginsel geen melding plaatsvindt en dat per geval een belangenafweging wordt gemaakt. Ook afgezien hiervan oordeelt de Tuchtraad dat de door aangeslotene gestelde belangenafweging ontoereikend is geweest. In deze beide opzichten is de klacht gegrond. Van belang is voorts dat aangeslotenen ten onrechte geen openheid van zaken heeft gegeven nadat de belangenbehartiger van klager in de brief van 2 juni 2009 in algemene zin - en onder verwijzing naar het voornoemde artikel van de Gedragscode - heeft verzocht om toezending van alle rapporten en van alle opdrachtbrieven aan het (de) ingeschakelde bureau(s).

7.3 Voor zover klager aangeslotene verwijt onvoldoende rekening te hebben gehouden met zijn belangen in de besluitvorming tot het instellen van een persoonlijk onderzoek en onvoldoende te hebben afgewogen of minder ingrijpende methoden voorhanden zijn omde gewenste informatie te verkrijgen, oordeelt de Tuchtraad dat de op dit verwijt gebaseerde klacht ongegrond is. Op basis van de door haar opgesomde feiten heeft aangeslotene in redelijkheid kunnen komen tot de bevinding dat de op reguliere wijze verkregen gegevesn reden gaven tot een nader onderzoek - in dit geval in de vorm van een persoonlijk onderzoek - om te beoordelen of verder uitekering van de hier in het geding zijnde omvang gerechtvaardigd waren.

7.4 In artikel 3.1 van de Gedragscode is bepaalde dat de verzekeraar dee onderzoeksgegevens niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, rekening houdend met de wederzijdse belangen van verzekeraar en betrokkene. Deze bepaling, die goeddeels overeenkomt met het bepaalde in artikel 10 van de Wet bescherming persoonsgegevens, laat geen ruimte voor een daarvan afwijkende bestendige gedragslijn zoals het maatschappijbeleid van aangeslotene. Deze gedragslijn komt er immers op neer dat aangeslotene de gegevens zonder meer en altijd bewaart zolang zij de uitkering verstrekt. Dusdoende toetst zij niet de noodzaak van verdere bewaring en houdt zij ook niet, op de in artikel 3.1 voorgeschreven wijze, rekening met de wederzijdse belangen. De Tuchtraad laat hierbij nog in het midden of de door aangeslotene geschetste gedragslijn zich verdraagt met de door haar opgegeven reden om tegenover klager te verzwijgen dat er een persoonlijk onderzoek had plaatsgevonden, te weten dat aan de resultaten van het onderzoek geen consequenties voor klager waren verbonden. Voor zover aangeslotene stelt haar hier beschreven beleid te kunnen rechtvaardigen op basis van artikel 3.4 van de Gedragscode, oordeelt de Tuchtraad dat deze stelling niet opgaat. Dit artikel heeft immers betrekking op de verhouding tussen de verzekeraar en het onderzoeksbureau, niet op de verhouding tot de betrokken verzekerde. Ten aanzien van de hier beschreven aspecten acht de Tuchtraad de klacht gegrond.

7.5 Voor zover de klacht betrekking heeft op andere aspecten van het handelen van aangeslotene jegens klager, acht de Tuchtraad de klacht ongegrond. www.verzekeraars.nl

Deze website maakt gebruik van cookies