Zoeken

Inloggen

Artikelen

Gebondenheid aan een gezamenlijk aangezochte medisch specialistische expertise en de vereisten aan een tweede beoordeling van een andere medisch specialist door P. van Huizen

Gebondenheid aan een gezamenlijk aangezochte medisch specialistische expertise en de vereisten aan een tweede beoordeling van een andere medisch specialist door P. van Huizen, Dirkzwager Advocaten, op 03-07-2015

Het is vaste rechtspraak dat partijen in beginsel gebonden zijn aan de inhoud van een deskundigenbericht dat op hun gezamenlijk verzoek is opgesteld, tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn in te brengen tegen dat bericht. Van zwaarwegende bezwaren is onder andere sprake indien het bericht niet voldoet aan daaraan te stellen eisen van onpartijdigheid, consistentie, inzichtelijkheid en logica. Zijn dergelijke zwaarwegende bezwaren al gegeven met een door één van partijen gevraagde tweede beoordeling door een andere medisch specialist?

Een veelzeggende uitspraak hierover is die van de rechtbank Limburg van 13 mei 2015 (ECLI:NL:RBLIM:2015:4054). In die zaak ging het om een deelgeschillenprocedure die door een verzkeraar was ingesteld omdat zij zich niet kon vinden in de uitkomst van een met de benadeelde gezamenlijk aangezochte medische expertise. De verzekeraar had zich daarbij beroepen op een tweede beoordeling door een medisch specialist.

Met de tweede beoordeling werd (medisch) inhoudelijke kritiek gegeven op het gezamenlijk aangezochte expertiserapport. De tweede beoordelaars waren het op inhoudelijke gronden niet eens met de conclusies van de gezamenlijk aangezochte deskundige. De rechtbank oordeelde echter dat het feit dat door een partij onderbouwde inhoudelijke bezwaren zijn ingebracht tegen een gemeenschappelijk deskundigenrapport niet betekent dat het gezamenlijk aangezochte deskundigenbericht niet betrouwbaar zou zijn. Relevant is slechts of het rapport voldoet aan de daaraan te stellen eisen van onpartijdigheid, consistentie, inzichtelijkheid en logica.

Uit de tweede beoordeling zou niet volgen dat de gezamenlijk aangezochte deskundige de noodzakelijke onpartijdigheid niet zou hebben betracht, of dat zijn bericht niet consistent of inzichtelijk zou zijn, dan wel dat de daarin opgenomen redeneringen niet zouden voldoen aan de regels van de logica.

De rechtbank heeft zich dus uitgelaten over de vraag aan welke vereisten een tweede beoordeling zal moeten voldoen om het gezamenlijk aangezochte expertiserapport als niet-bindend te kunnen verklaren. De tweede beoordeling had uiteindelijk dus niet het gewenste effect.

Een uitspraak als deze laat goed zien dat een tweede beoordeling eigenlijk alleen bruikbaar is om onder een gezamenlijk aangezochte expertise uit te kunnen komen, als in de tweede beoordeling wordt gewezen op de eisen van onpartijdigheid, consistentie, inzichtelijkheid en logica van het gezamenlijk aangezochte expertiserapport. Bij het aanvragen van een tweede beoordeling is het dus noodzaak de vraagstelling hierop aan te passen. dirkzwagerasv.nl

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies