Zoeken

Inloggen

Gebondenheid aan expertise-deskundigenbericht

Gebondenheid aan expertise-deskundigenbericht

  

Meer artikelen...

 1. RBGEL 131119 rb volgt rapporten orthopeed, vza en ad-er; rijinstructeur is agv rugklachten 3,6 % AO; aanvullend voorschot afgewezen
 2. RBDHA 240120 geen causaal verband tussen onjuist handelen kinderarts en meningitis; deskundigenrapport dient tot uitgangspunt
 3. GHARL 280120 blootstelling aan xyleen; bezwaren tegen deskundigenrapportages falen
 4. GHDHA 230419 verzekeraar verzoekt om nieuw deskundigenbericht vanwege bezwaren tegen een eerder deskundigenbericht; beoordelingscriterium; afwijzing
 5. RBMNE 060319 verzekeraar gebonden aan eerder gezamenlijk deskundigenbericht psychiater
 6. RBOBR 060319 bestrijding voorlopig deskundigenberichten slaagt niet; na afwijzing in deelgeschil volgt ook in bodemzaak afwijzing mentaal belastbaarheidsonderzoek
 7. RBLIM 120918 zkh niet aansprakelijk voor complicaties bij transurethrale resectie van de prostaat; gebondenheid aan gezamenlijk expertiserapport
 8. RBOVE 270618 deskundigenbericht tot stand gekomen zonder tolk; geen zwaarwegende bezwaren
 9. Rb Den Haag 151117 AOV consultant; prejudiciële vragen over polisvoorwaarden mbt vaststelling arbeidsongeschiktheidspercentage; gebonden aan rapportage?
 10. Rb Den Haag 070318 AOV consultant; aanpassing prejudiciële vragen over polisvoorwaarden mbt vaststelling arbeidsongeschiktheidspercentage
 11. Rb Rotterdam 271217 gezamenlijke neurologische expertise; rapportage onvoldoende onderbouwd tzv onderpresteren bij npo; niet gebonden aan onderzoek
 12. Rb Gelderland 160118 licht schedel/hersenletsel; één van de twee symptoomvaliditeitstests onvoldoende; nadere informatie deskundige nodig tzv causaal verband
 13. Rb Oost-Brabant 300118 darmoperatie; partijen zijn niet gebonden aan gezamenlijke expertise; conclusies zijn niet te toetsen
 14. Rb Oost-Brabant 221216 naadlekkage na darmoperatie; verzoek om nieuw deskundigenbericht afgewezen. onvoldoende zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen eerder onderzoek
 15. Rb Midden-Nederland 251016 op gezamenlijk verzoek opgesteld deskundigenrapport; uitgangspunt door slachtoffer ervaren beperkingen ism gedragscode arbeidsdeskundigen; verzekeraar niet gebonden
 16. Rb Rotterdam 060716 rapportage neuropsycholoog onvoldoende onderbouwd mbt symptoomvaliditeitstesten; nieuw neuropsychologisch onderzoek; daarna heroverweging rapportage neuroloog
 17. Rb Noord-Holland 130716 verweer tegen gezamenlijke expertise zonder contra-expertise of iemand met medisch-statistische kennis is onvoldoende onderbouwd
 18. Rb Noord-Holland 210416 whiplash; ass. weigert medewerking deskundigenbericht neuroloog en neuropsycholoog
 19. Rb Gelderland 190515 baarmoeder en darmperforatie bij curettage; deskundige heeft niet gereageerd op commentaar partijen; schending hoor en wederhoor
 20. Rb Noord-Holland 261115 fundamentele gebreken buitengerechtelijk deskundigenbericht; niet bruikbaar voor beoordeling medisch handelen vaatchirurg
 21. Hof 's-Hertogenbosch 151215 bezwaren tegen rapportages van verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige ongegrond
 22. Rb Noord-NL 190615 verklaringen wg-er en eenzijdig ingeschakeld AD-er over re-integratie zijn onvoldoende om rapportage AD-er ter zijde te schuiven
 23. Gebondenheid aan een gezamenlijk aangezochte medisch specialistische expertise en de vereisten aan een tweede beoordeling van een andere medisch specialist door P. van Huizen
 24. Rb Limburg 130515 ondanks betwisting met rapporten neuro-revalidatiearts en neuroloog is verzoeker gebonden aan gezamenlijk deskundigenbericht
 25. Rechter mag partijdeskundigenrapport volgen ondanks daartegen geuite bezwaren door Kasper Jansen, cassatieadvocaat bij Pels Rijcken, op 31-12-2014
 26. Rb Midden-NL 261114 rapport verzekeringsarts basis voor schadeafwikkeling, met uitzondering van urenbeperking; dat is terrein van arbeidsdeskundige
 27. HR 191214 bezwaren tegen op gezamenlijk verzoek van partijen uitgebracht niet bindend deskundigenrapport; rechter is vrij om rapport tot uitgangspunt te nemen
 28. Rb Oost-Brabant 301014 bezwaren tegen rapportage VA onvoldoende onderbouwd en erg laat; rapporten VA en AD dienen ter verdere afwikkeling schade
 29. Rb Midden-NL 200814 verzekeraar had eerder vragen moeten stellen of een voorbehoud moeten maken; expertises vormen uitgangspunt schade-afwikkeling
 30. Rb Midden-NL 090714 whiplash; assuradeur stemt in met rapport neuroloog en komt een jaar later daarop terug; te laat
 31. Rb Gelderland 110314 whiplash; i.c. onvoldoende bezwaren tegen rapport VA
 32. Rb Amsterdam 020114 bezwaren rapport neuroloog onvoldoende onderbouwd en geen vragen aan deskundige gesteld; rapport als uitgangspunt schaderegeling
 33. Rb Amsterdam 131113 achterwege blijven lichamelijk onderzoek en ondervraging behandelaar leidt niet tot oordeel dat rapport deskundige niet voldoet aan eisen
 34. Rb Arnhem 030512 verlamming na injectie ipv pijnmedicatie bij gordelroos; geen zwaarwegende bezwaren deskundigenrapport
 35. Rb Midden NL 021013 expertise op gezamenlijk verzoek niet bindend, rapport voldoet niet aan de te stellen eisen
 36. Rb Noord-Holland 220813 geen csqn voor hernia na ongeval; rapporten neuroloog en orthopedisch chirurg voldoen aan eisen
 37. Rb Amsterdam 180913 geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen deskundigenrapport psychiater
 38. Rb Zeeland-West-Brabant 231013 ondanks verzoek is een deel van de stukken niet bij het onderzoek betrokken; ass. niet gebonden aan oordeel deskundige over CV
 39. Rb Oost-Nederland 280213 gemiste diagnose hersentumor huisarts; expertise bindend; oordeel over diverse bezwaren
 40. Rb 's-Gravenhage 251012 galblaasoperatie; verzoek deskundigenonderzoek ism procesorde nu eerdere gezamenlijke expertise nog niet is afgerond
 41. Rb Rotterdam 071112 verzoek psychiatrische expertsierapporten bindend te verklaren afgewezen; gezichtspunten
 42. Rb Utrecht 200612 nekklachten, ongeval uit 1991; verzoek ass. dat rapporten als uitgangspunt dienen te gelden bij de verdere schade afwikkeling toegewezen
 43. Rb Arnhem 020512 PET-CT-scan niet zinvol; patiënte liet haar commentaar niet liet opnemen in rapport, mogelijkheid prijsgegeven dat deskundige conclusie zou herzien
 44. Rb Rotterdam 091111 partijen zijn gebonden aan rapport neuroloog maar aanvullende rapportage door vza, ad-er en orthopeed ligt in de rede
 45. Rb Haarlem 280911 deelgeschil, partijen dienen expertiserapportages als uitgangspunt te nemen
 46. Rb Arnhem 121011 expertise t.a.v. mogelijk delay huisartsenpost onvoldoende richtinggevend
 47. Hof Amsterdam 150211 fout arts assistent neurochirurgie, ondanks gebreken in de totstandkoming - geen toezending conceptrapport aan betrokkene - toch binding aan desk-bericht
 48. Rb Arnhem 220611 wondnecrose na enkeloperatie, vraagstelling voor nieuwe deskundige vanwege onduidelijkheden in eerder deskundigenbericht
 49. Rb Roermond 290611 deelgeschil; geen oordeel over status neuropsy. (hulp)onderzoek nu daarvoor medische instructie nodig is
 50. Rb Amsterdam 180511 delay in diagnose pancreascarcinoom, partijen gebonden aan voorlopig deskundigenbericht;
 51. Rb Den Haag 120411 deelgeschil, gebondenheid aan psychiatrische expertise; Rb gaat voorbij aan bezwaren die eerst 4 jaar na expertise worden ingebracht
 52. Rb Zutphen 040511 gebondenheid aan rapport ingeschakelde neuroloog en neuropsycholoog;
 53. Rb Rotterdam 130411 deelgeschil binding aan eenzijdig aangevraagde rapporten past niet nu gedaagden deze betwisten
 54. Rb Dordrecht 200411 knieletsel partijen zijn gebonden aan expertise gelet op gezamenlijke benoeming;
 55. Rb Amsterdam 090311 discrepantie tussen door vza en door neuroloog bevestigde beperkingen; zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen rapportage's vza en ad-er
 56. Rb Rotterdam, kanton, 080411 rapport neuroloog heeft te gelden als bindend uitgangspunt
 57. Rb Amsterdam 200111 rapportage AD-er kan niet dienen als uitgangspunt voor schadebegroting, gebreken in de medische uitgangspunten
 58. Rb Haarlem (kanton) 170211 deelgeschil; partijen zijn gebonden aan expertise psychiater
 59. Rb Rotterdam 230211 gezamenlijk verzoek. Rb. stelt vast dat causale relatie bestaat tussen torticollis, daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheid en het ongeval
 60. Rb Haarlem 020211 partijen zijn gebonden aan rapport eerder door de rechtbank ingeschakelde deskundige
 61. Rb Utrecht 271210 Rapport neurochirurg dient als uitgangspunt,
 62. Rb A.dam 231210 Deelgeschil; Rechter volgt oordeel eerdere expertises en beveelt arbeidsdeskundig onderzoek naar reintegratiemogelijkheden
 63. Rb. Utrecht 131010 Rb. bepaalt dat partijen de bevindingen van de gezamenlijk ingeschakelde deskundige tot uitgangspunt dienen te nemen
 64. Rb A.dam 140410 deskundigenrapport is geen bindend advies doch dient door rechter ex 152 Rv gewaardeerd te worden
 65. Rb Utrecht 280410 whiplash, 3 ongevallen, bezwaren tegen rapportages neuroloog, psychiater, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige alle afgewezen,
 66. Rb Arnhem 140410 Rechter volgt rapport verzekeringsarts dat mede gebaseerd was op rapporten van neuroloog en neuropsycholoog
 67. HR 120310 whiplash, Het is aan feitenrechter de conclusies van deskundigen te waarderen en zo nodig tegen elkaar af te wegen
 68. Rb Middelburg 141009 whiplash, oordeel over bevindingen artsen, gewijzigde richtlijnen NvN,
 69. Rb A.dam 070109 gewicht expertiserapport gelijk aan dat van door rechter benoemde desk, geen bindend
 70. Rb Arnhem 101208 Rechterlijk oordeel over rappor neuropsycholoog Verdonck, benoeming vza en ad-er
 71. Rb Roermond 050308 rechter volgt gezamenlijke expertise; geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren
 72. Rb Arnhem 080807 Rb volgt expertiserapport; geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren
 73. CRvB 081106 Raad volgt in beginsel ingeschakelde deskundige, serieuze heroverweging
 74. RvT, 2006/07 rapportage dermate stellig en goed onderbouwd dat deze gevolgd dient te worden
 75. Hof Arnhem 280306 kwaliteitsbeoordeling deskundigenrapport aan de hand van normen uit tuchtrech
 76. Rb Utrecht 150306 Waarde expertise overeengekomen tijdens mediation
 77. Rb Zwolle 071205 (bewijs)waardering rapport partijdeskundige

Deze website maakt gebruik van cookies