Zoeken

Inloggen

Gebondenheid aan expertise-deskundigenbericht

Gebondenheid aan expertise-deskundigenbericht

  

Meer artikelen...

 1. RBLIM 120918 zkh niet aansprakelijk voor complicaties bij transurethrale resectie van de prostaat; gebondenheid aan gezamenlijk expertiserapport
 2. RBOVE 270618 deskundigenbericht tot stand gekomen zonder tolk; geen zwaarwegende bezwaren
 3. Rb Den Haag 151117 AOV consultant; prejudiciële vragen over polisvoorwaarden mbt vaststelling arbeidsongeschiktheidspercentage; gebonden aan rapportage?
 4. Rb Den Haag 070318 AOV consultant; aanpassing prejudiciële vragen over polisvoorwaarden mbt vaststelling arbeidsongeschiktheidspercentage
 5. Rb Rotterdam 271217 gezamenlijke neurologische expertise; rapportage onvoldoende onderbouwd tzv onderpresteren bij npo; niet gebonden aan onderzoek
 6. Rb Gelderland 160118 licht schedel/hersenletsel; één van de twee symptoomvaliditeitstests onvoldoende; nadere informatie deskundige nodig tzv causaal verband
 7. Rb Oost-Brabant 300118 darmoperatie; partijen zijn niet gebonden aan gezamenlijke expertise; conclusies zijn niet te toetsen
 8. Rb Oost-Brabant 221216 naadlekkage na darmoperatie; verzoek om nieuw deskundigenbericht afgewezen. onvoldoende zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen eerder onderzoek
 9. Rb Midden-Nederland 251016 op gezamenlijk verzoek opgesteld deskundigenrapport; uitgangspunt door slachtoffer ervaren beperkingen ism gedragscode arbeidsdeskundigen; verzekeraar niet gebonden
 10. Rb Rotterdam 060716 rapportage neuropsycholoog onvoldoende onderbouwd mbt symptoomvaliditeitstesten; nieuw neuropsychologisch onderzoek; daarna heroverweging rapportage neuroloog
 11. Rb Noord-Holland 130716 verweer tegen gezamenlijke expertise zonder contra-expertise of iemand met medisch-statistische kennis is onvoldoende onderbouwd
 12. Rb Noord-Holland 210416 whiplash; ass. weigert medewerking deskundigenbericht neuroloog en neuropsycholoog
 13. Rb Gelderland 190515 baarmoeder en darmperforatie bij curettage; deskundige heeft niet gereageerd op commentaar partijen; schending hoor en wederhoor
 14. Rb Noord-Holland 261115 fundamentele gebreken buitengerechtelijk deskundigenbericht; niet bruikbaar voor beoordeling medisch handelen vaatchirurg
 15. Hof 's-Hertogenbosch 151215 bezwaren tegen rapportages van verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige ongegrond
 16. Rb Noord-NL 190615 verklaringen wg-er en eenzijdig ingeschakeld AD-er over re-integratie zijn onvoldoende om rapportage AD-er ter zijde te schuiven
 17. Gebondenheid aan een gezamenlijk aangezochte medisch specialistische expertise en de vereisten aan een tweede beoordeling van een andere medisch specialist door P. van Huizen
 18. Rb Limburg 130515 ondanks betwisting met rapporten neuro-revalidatiearts en neuroloog is verzoeker gebonden aan gezamenlijk deskundigenbericht
 19. Rechter mag partijdeskundigenrapport volgen ondanks daartegen geuite bezwaren door Kasper Jansen, cassatieadvocaat bij Pels Rijcken, op 31-12-2014
 20. Rb Midden-NL 261114 rapport verzekeringsarts basis voor schadeafwikkeling, met uitzondering van urenbeperking; dat is terrein van arbeidsdeskundige
 21. HR 191214 bezwaren tegen op gezamenlijk verzoek van partijen uitgebracht niet bindend deskundigenrapport; rechter is vrij om rapport tot uitgangspunt te nemen
 22. Rb Oost-Brabant 301014 bezwaren tegen rapportage VA onvoldoende onderbouwd en erg laat; rapporten VA en AD dienen ter verdere afwikkeling schade
 23. Rb Midden-NL 200814 verzekeraar had eerder vragen moeten stellen of een voorbehoud moeten maken; expertises vormen uitgangspunt schade-afwikkeling
 24. Rb Midden-NL 090714 whiplash; assuradeur stemt in met rapport neuroloog en komt een jaar later daarop terug; te laat
 25. Rb Gelderland 110314 whiplash; i.c. onvoldoende bezwaren tegen rapport VA
 26. Rb Amsterdam 020114 bezwaren rapport neuroloog onvoldoende onderbouwd en geen vragen aan deskundige gesteld; rapport als uitgangspunt schaderegeling
 27. Rb Amsterdam 131113 achterwege blijven lichamelijk onderzoek en ondervraging behandelaar leidt niet tot oordeel dat rapport deskundige niet voldoet aan eisen
 28. Rb Arnhem 030512 verlamming na injectie ipv pijnmedicatie bij gordelroos; geen zwaarwegende bezwaren deskundigenrapport
 29. Rb Midden NL 021013 expertise op gezamenlijk verzoek niet bindend, rapport voldoet niet aan de te stellen eisen
 30. Rb Noord-Holland 220813 geen csqn voor hernia na ongeval; rapporten neuroloog en orthopedisch chirurg voldoen aan eisen
 31. Rb Amsterdam 180913 geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen deskundigenrapport psychiater
 32. Rb Zeeland-West-Brabant 231013 ondanks verzoek is een deel van de stukken niet bij het onderzoek betrokken; ass. niet gebonden aan oordeel deskundige over CV
 33. Rb Oost-Nederland 280213 gemiste diagnose hersentumor huisarts; expertise bindend; oordeel over diverse bezwaren
 34. Rb 's-Gravenhage 251012 galblaasoperatie; verzoek deskundigenonderzoek ism procesorde nu eerdere gezamenlijke expertise nog niet is afgerond
 35. Rb Rotterdam 071112 verzoek psychiatrische expertsierapporten bindend te verklaren afgewezen; gezichtspunten
 36. Rb Utrecht 200612 nekklachten, ongeval uit 1991; verzoek ass. dat rapporten als uitgangspunt dienen te gelden bij de verdere schade afwikkeling toegewezen
 37. Rb Arnhem 020512 PET-CT-scan niet zinvol; patiënte liet haar commentaar niet liet opnemen in rapport, mogelijkheid prijsgegeven dat deskundige conclusie zou herzien
 38. Rb Rotterdam 091111 partijen zijn gebonden aan rapport neuroloog maar aanvullende rapportage door vza, ad-er en orthopeed ligt in de rede
 39. Rb Haarlem 280911 deelgeschil, partijen dienen expertiserapportages als uitgangspunt te nemen
 40. Rb Arnhem 121011 expertise t.a.v. mogelijk delay huisartsenpost onvoldoende richtinggevend
 41. Hof Amsterdam 150211 fout arts assistent neurochirurgie, ondanks gebreken in de totstandkoming - geen toezending conceptrapport aan betrokkene - toch binding aan desk-bericht
 42. Rb Arnhem 220611 wondnecrose na enkeloperatie, vraagstelling voor nieuwe deskundige vanwege onduidelijkheden in eerder deskundigenbericht
 43. Rb Roermond 290611 deelgeschil; geen oordeel over status neuropsy. (hulp)onderzoek nu daarvoor medische instructie nodig is
 44. Rb Amsterdam 180511 delay in diagnose pancreascarcinoom, partijen gebonden aan voorlopig deskundigenbericht;
 45. Rb Den Haag 120411 deelgeschil, gebondenheid aan psychiatrische expertise; Rb gaat voorbij aan bezwaren die eerst 4 jaar na expertise worden ingebracht
 46. Rb Zutphen 040511 gebondenheid aan rapport ingeschakelde neuroloog en neuropsycholoog;
 47. Rb Rotterdam 130411 deelgeschil binding aan eenzijdig aangevraagde rapporten past niet nu gedaagden deze betwisten
 48. Rb Dordrecht 200411 knieletsel partijen zijn gebonden aan expertise gelet op gezamenlijke benoeming;
 49. Rb Amsterdam 090311 discrepantie tussen door vza en door neuroloog bevestigde beperkingen; zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen rapportage's vza en ad-er
 50. Rb Rotterdam, kanton, 080411 rapport neuroloog heeft te gelden als bindend uitgangspunt
 51. Rb Amsterdam 200111 rapportage AD-er kan niet dienen als uitgangspunt voor schadebegroting, gebreken in de medische uitgangspunten
 52. Rb Haarlem (kanton) 170211 deelgeschil; partijen zijn gebonden aan expertise psychiater
 53. Rb Rotterdam 230211 gezamenlijk verzoek. Rb. stelt vast dat causale relatie bestaat tussen torticollis, daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheid en het ongeval
 54. Rb Haarlem 020211 partijen zijn gebonden aan rapport eerder door de rechtbank ingeschakelde deskundige
 55. Rb Utrecht 271210 Rapport neurochirurg dient als uitgangspunt,
 56. Rb A.dam 231210 Deelgeschil; Rechter volgt oordeel eerdere expertises en beveelt arbeidsdeskundig onderzoek naar reintegratiemogelijkheden
 57. Rb. Utrecht 131010 Rb. bepaalt dat partijen de bevindingen van de gezamenlijk ingeschakelde deskundige tot uitgangspunt dienen te nemen
 58. Rb A.dam 140410 deskundigenrapport is geen bindend advies doch dient door rechter ex 152 Rv gewaardeerd te worden
 59. Rb Utrecht 280410 whiplash, 3 ongevallen, bezwaren tegen rapportages neuroloog, psychiater, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige alle afgewezen,
 60. Rb Arnhem 140410 Rechter volgt rapport verzekeringsarts dat mede gebaseerd was op rapporten van neuroloog en neuropsycholoog
 61. HR 120310 whiplash, Het is aan feitenrechter de conclusies van deskundigen te waarderen en zo nodig tegen elkaar af te wegen
 62. Rb Middelburg 141009 whiplash, oordeel over bevindingen artsen, gewijzigde richtlijnen NvN,
 63. Rb A.dam 070109 gewicht expertiserapport gelijk aan dat van door rechter benoemde desk, geen bindend
 64. Rb Arnhem 101208 Rechterlijk oordeel over rappor neuropsycholoog Verdonck, benoeming vza en ad-er
 65. Rb Roermond 050308 rechter volgt gezamenlijke expertise; geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren
 66. Rb Arnhem 080807 Rb volgt expertiserapport; geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren
 67. CRvB 081106 Raad volgt in beginsel ingeschakelde deskundige, serieuze heroverweging
 68. RvT, 2006/07 rapportage dermate stellig en goed onderbouwd dat deze gevolgd dient te worden
 69. Hof Arnhem 280306 kwaliteitsbeoordeling deskundigenrapport aan de hand van normen uit tuchtrech
 70. Rb Utrecht 150306 Waarde expertise overeengekomen tijdens mediation
 71. Rb Zwolle 071205 (bewijs)waardering rapport partijdeskundige

Deze website maakt gebruik van cookies