Zoeken

Inloggen

Gebondenheid aan expertise-deskundigenbericht

Gebondenheid aan expertise-deskundigenbericht

  

Meer artikelen...

 1. RBDHA 140521 deelgeschil en VDO; gebonden aan medische expertiserapport neuroloog en neuropsycholoog; VDO afgewezen
 2. GHDHA 080621 blok ijzer (18 kg) op hoofd wn-er; Hof verwerpt kritiek wg-er (cannabisgebruik, ADHD) op rapport gezamenlijk psychiater (2)
 3. RBMNE 020621 Partijen gebonden aan gezamenlijk rapport; normale artrose duim; objectieve medische oorzaak; whiplashjurisprudentie
 4. RBAMS 190521 bezwaren tegen het (neuro) psychologisch rapport kunnen niet slagen;
 5. RBROT 120521 partijen tzv urenomvang gebonden aan oordeel gezamenlijk ingeschakelde ad-er; toetsingskader
 6. RBDHA 181220 gebonden aan rapporten NOC; afwijzing nieuwe orthopeed; toewijzing benoeming psychiater; online onderzoek
 7. RBDHA 181220 partijen gebonden aan rapport NOC, geen steekhoudende medische onderbouwing voor verslechtering
 8. RBGEL 140421 operatiefout femurfractuur; nadere vragen aan gezamenlijk deskundige tzv duur klachten
 9. RBROT 210421 achterwege laten beantwoording aanvullende vraag, buiten vraagstelling van rb, levert geen zwaarwegende en/of klemmende bezwaren
 10. RBROT 060421 uit rapporten orthopeed en neuroloog blijkt letsel rechterpols, Rb. volgt rapport neuroloog voor het overige niet
 11. RBOVE 261020 Expertiserapport voldoet niet aan te stellen eisen; onvoldoende kritisch uitgevraagde voorgeschiedenis
 12. RBLIM 190221 Partijen gebonden aan rekenkundig onderzoek nu overeenstemming bestond over de voorgelegde uitgangspunten
 13. RBROT 231220 partijen gebonden aan door gezamenlijk aangezochte psychiater vastgesteld causaal verband
 14. VBK 051020 De medisch deskundige die zichzelf tegenspreekt: een voldoende zwaarwegend en steekhoudend bezwaar?
 15. RBNHO 011020 partijen gebonden aan eerdere expertises waaruit rb afleidt dat 11-jarig SO zonder ongeval geen verdiencapaciteit zou hebben gehad
 16. GHARL 220920-1 verzoek voorlopig deskundigenbericht afgewezen; partijen zijn gebonden aan gezamenlijk deskundigenbericht
 17. RBGEL 131119 rb volgt rapporten orthopeed, vza en ad-er; rijinstructeur is agv rugklachten 3,6 % AO; aanvullend voorschot afgewezen
 18. RBDHA 240120 geen causaal verband tussen onjuist handelen kinderarts en meningitis; deskundigenrapport dient tot uitgangspunt
 19. GHARL 280120 blootstelling aan xyleen; bezwaren tegen deskundigenrapportages falen
 20. GHDHA 230419 verzekeraar verzoekt om nieuw deskundigenbericht vanwege bezwaren tegen een eerder deskundigenbericht; beoordelingscriterium; afwijzing
 21. RBMNE 060319 verzekeraar gebonden aan eerder gezamenlijk deskundigenbericht psychiater
 22. RBOBR 060319 bestrijding voorlopig deskundigenberichten slaagt niet; na afwijzing in deelgeschil volgt ook in bodemzaak afwijzing mentaal belastbaarheidsonderzoek
 23. RBLIM 120918 zkh niet aansprakelijk voor complicaties bij transurethrale resectie van de prostaat; gebondenheid aan gezamenlijk expertiserapport
 24. RBOVE 270618 deskundigenbericht tot stand gekomen zonder tolk; geen zwaarwegende bezwaren
 25. Rb Den Haag 151117 AOV consultant; prejudiciële vragen over polisvoorwaarden mbt vaststelling arbeidsongeschiktheidspercentage; gebonden aan rapportage?
 26. Rb Den Haag 070318 AOV consultant; aanpassing prejudiciële vragen over polisvoorwaarden mbt vaststelling arbeidsongeschiktheidspercentage
 27. Rb Rotterdam 271217 gezamenlijke neurologische expertise; rapportage onvoldoende onderbouwd tzv onderpresteren bij npo; niet gebonden aan onderzoek
 28. Rb Gelderland 160118 licht schedel/hersenletsel; één van de twee symptoomvaliditeitstests onvoldoende; nadere informatie deskundige nodig tzv causaal verband
 29. Rb Oost-Brabant 300118 darmoperatie; partijen zijn niet gebonden aan gezamenlijke expertise; conclusies zijn niet te toetsen
 30. Rb Oost-Brabant 221216 naadlekkage na darmoperatie; verzoek om nieuw deskundigenbericht afgewezen. onvoldoende zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen eerder onderzoek
 31. Rb Midden-Nederland 251016 op gezamenlijk verzoek opgesteld deskundigenrapport; uitgangspunt door slachtoffer ervaren beperkingen ism gedragscode arbeidsdeskundigen; verzekeraar niet gebonden
 32. Rb Rotterdam 060716 rapportage neuropsycholoog onvoldoende onderbouwd mbt symptoomvaliditeitstesten; nieuw neuropsychologisch onderzoek; daarna heroverweging rapportage neuroloog
 33. Rb Noord-Holland 130716 verweer tegen gezamenlijke expertise zonder contra-expertise of iemand met medisch-statistische kennis is onvoldoende onderbouwd
 34. Rb Noord-Holland 210416 whiplash; ass. weigert medewerking deskundigenbericht neuroloog en neuropsycholoog
 35. Rb Gelderland 190515 baarmoeder en darmperforatie bij curettage; deskundige heeft niet gereageerd op commentaar partijen; schending hoor en wederhoor
 36. Rb Noord-Holland 261115 fundamentele gebreken buitengerechtelijk deskundigenbericht; niet bruikbaar voor beoordeling medisch handelen vaatchirurg
 37. Hof 's-Hertogenbosch 151215 bezwaren tegen rapportages van verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige ongegrond
 38. Rb Noord-NL 190615 verklaringen wg-er en eenzijdig ingeschakeld AD-er over re-integratie zijn onvoldoende om rapportage AD-er ter zijde te schuiven
 39. Gebondenheid aan een gezamenlijk aangezochte medisch specialistische expertise en de vereisten aan een tweede beoordeling van een andere medisch specialist door P. van Huizen
 40. Rb Limburg 130515 ondanks betwisting met rapporten neuro-revalidatiearts en neuroloog is verzoeker gebonden aan gezamenlijk deskundigenbericht
 41. Rechter mag partijdeskundigenrapport volgen ondanks daartegen geuite bezwaren door Kasper Jansen, cassatieadvocaat bij Pels Rijcken, op 31-12-2014
 42. Rb Midden-NL 261114 rapport verzekeringsarts basis voor schadeafwikkeling, met uitzondering van urenbeperking; dat is terrein van arbeidsdeskundige
 43. HR 191214 bezwaren tegen op gezamenlijk verzoek van partijen uitgebracht niet bindend deskundigenrapport; rechter is vrij om rapport tot uitgangspunt te nemen
 44. Rb Oost-Brabant 301014 bezwaren tegen rapportage VA onvoldoende onderbouwd en erg laat; rapporten VA en AD dienen ter verdere afwikkeling schade
 45. Rb Midden-NL 200814 verzekeraar had eerder vragen moeten stellen of een voorbehoud moeten maken; expertises vormen uitgangspunt schade-afwikkeling
 46. Rb Midden-NL 090714 whiplash; assuradeur stemt in met rapport neuroloog en komt een jaar later daarop terug; te laat
 47. Rb Gelderland 110314 whiplash; i.c. onvoldoende bezwaren tegen rapport VA
 48. Rb Amsterdam 020114 bezwaren rapport neuroloog onvoldoende onderbouwd en geen vragen aan deskundige gesteld; rapport als uitgangspunt schaderegeling
 49. Rb Amsterdam 131113 achterwege blijven lichamelijk onderzoek en ondervraging behandelaar leidt niet tot oordeel dat rapport deskundige niet voldoet aan eisen
 50. Rb Arnhem 030512 verlamming na injectie ipv pijnmedicatie bij gordelroos; geen zwaarwegende bezwaren deskundigenrapport
 51. Rb Midden NL 021013 expertise op gezamenlijk verzoek niet bindend, rapport voldoet niet aan de te stellen eisen
 52. Rb Noord-Holland 220813 geen csqn voor hernia na ongeval; rapporten neuroloog en orthopedisch chirurg voldoen aan eisen
 53. Rb Amsterdam 180913 geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen deskundigenrapport psychiater
 54. Rb Zeeland-West-Brabant 231013 ondanks verzoek is een deel van de stukken niet bij het onderzoek betrokken; ass. niet gebonden aan oordeel deskundige over CV
 55. Rb Oost-Nederland 280213 gemiste diagnose hersentumor huisarts; expertise bindend; oordeel over diverse bezwaren
 56. Rb 's-Gravenhage 251012 galblaasoperatie; verzoek deskundigenonderzoek ism procesorde nu eerdere gezamenlijke expertise nog niet is afgerond
 57. Rb Rotterdam 071112 verzoek psychiatrische expertsierapporten bindend te verklaren afgewezen; gezichtspunten
 58. Rb Utrecht 200612 nekklachten, ongeval uit 1991; verzoek ass. dat rapporten als uitgangspunt dienen te gelden bij de verdere schade afwikkeling toegewezen
 59. Rb Arnhem 020512 PET-CT-scan niet zinvol; patiënte liet haar commentaar niet liet opnemen in rapport, mogelijkheid prijsgegeven dat deskundige conclusie zou herzien
 60. Rb Rotterdam 091111 partijen zijn gebonden aan rapport neuroloog maar aanvullende rapportage door vza, ad-er en orthopeed ligt in de rede
 61. Rb Haarlem 280911 deelgeschil, partijen dienen expertiserapportages als uitgangspunt te nemen
 62. Rb Arnhem 121011 expertise t.a.v. mogelijk delay huisartsenpost onvoldoende richtinggevend
 63. Hof Amsterdam 150211 fout arts assistent neurochirurgie, ondanks gebreken in de totstandkoming - geen toezending conceptrapport aan betrokkene - toch binding aan desk-bericht
 64. Rb Arnhem 220611 wondnecrose na enkeloperatie, vraagstelling voor nieuwe deskundige vanwege onduidelijkheden in eerder deskundigenbericht
 65. Rb Roermond 290611 deelgeschil; geen oordeel over status neuropsy. (hulp)onderzoek nu daarvoor medische instructie nodig is
 66. Rb Amsterdam 180511 delay in diagnose pancreascarcinoom, partijen gebonden aan voorlopig deskundigenbericht;
 67. Rb Den Haag 120411 deelgeschil, gebondenheid aan psychiatrische expertise; Rb gaat voorbij aan bezwaren die eerst 4 jaar na expertise worden ingebracht
 68. Rb Zutphen 040511 gebondenheid aan rapport ingeschakelde neuroloog en neuropsycholoog;
 69. Rb Rotterdam 130411 deelgeschil binding aan eenzijdig aangevraagde rapporten past niet nu gedaagden deze betwisten
 70. Rb Dordrecht 200411 knieletsel partijen zijn gebonden aan expertise gelet op gezamenlijke benoeming;
 71. Rb Amsterdam 090311 discrepantie tussen door vza en door neuroloog bevestigde beperkingen; zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen rapportage's vza en ad-er
 72. Rb Rotterdam, kanton, 080411 rapport neuroloog heeft te gelden als bindend uitgangspunt
 73. Rb Amsterdam 200111 rapportage AD-er kan niet dienen als uitgangspunt voor schadebegroting, gebreken in de medische uitgangspunten
 74. Rb Haarlem (kanton) 170211 deelgeschil; partijen zijn gebonden aan expertise psychiater
 75. Rb Rotterdam 230211 gezamenlijk verzoek. Rb. stelt vast dat causale relatie bestaat tussen torticollis, daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheid en het ongeval
 76. Rb Haarlem 020211 partijen zijn gebonden aan rapport eerder door de rechtbank ingeschakelde deskundige
 77. Rb Utrecht 271210 Rapport neurochirurg dient als uitgangspunt,
 78. Rb A.dam 231210 Deelgeschil; Rechter volgt oordeel eerdere expertises en beveelt arbeidsdeskundig onderzoek naar reintegratiemogelijkheden
 79. Rb. Utrecht 131010 Rb. bepaalt dat partijen de bevindingen van de gezamenlijk ingeschakelde deskundige tot uitgangspunt dienen te nemen
 80. Rb A.dam 140410 deskundigenrapport is geen bindend advies doch dient door rechter ex 152 Rv gewaardeerd te worden
 81. Rb Utrecht 280410 whiplash, 3 ongevallen, bezwaren tegen rapportages neuroloog, psychiater, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige alle afgewezen,
 82. Rb Arnhem 140410 Rechter volgt rapport verzekeringsarts dat mede gebaseerd was op rapporten van neuroloog en neuropsycholoog
 83. HR 120310 whiplash, Het is aan feitenrechter de conclusies van deskundigen te waarderen en zo nodig tegen elkaar af te wegen
 84. Rb Middelburg 141009 whiplash, oordeel over bevindingen artsen, gewijzigde richtlijnen NvN,
 85. Rb A.dam 070109 gewicht expertiserapport gelijk aan dat van door rechter benoemde desk, geen bindend
 86. Rb Arnhem 101208 Rechterlijk oordeel over rappor neuropsycholoog Verdonck, benoeming vza en ad-er
 87. Rb Roermond 050308 rechter volgt gezamenlijke expertise; geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren
 88. Rb Arnhem 080807 Rb volgt expertiserapport; geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren
 89. CRvB 081106 Raad volgt in beginsel ingeschakelde deskundige, serieuze heroverweging
 90. RvT, 2006/07 rapportage dermate stellig en goed onderbouwd dat deze gevolgd dient te worden
 91. Hof Arnhem 280306 kwaliteitsbeoordeling deskundigenrapport aan de hand van normen uit tuchtrech
 92. Rb Utrecht 150306 Waarde expertise overeengekomen tijdens mediation
 93. Rb Zwolle 071205 (bewijs)waardering rapport partijdeskundige

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies