Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Arnhem 280306 kwaliteitsbeoordeling deskundigenrapport aan de hand van normen uit tuchtrech

Hof Arnhem 28-03-2006: (meervoudig)(n.a.v. diverse vragen bij het deskundigenrapport)
Voor wat betreft het neurologisch onderzoek door de deskundige en zijn antwoord op de gestelde vragen die op zijn vakgebied liggen, kan het hof de bevindingen en de conclusies van de deskundige onderschrijven, waarbij het hof bij zijn beoordeling aanknoopt bij vaste tuchtrechtspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (recent: uitspraak van 7 juni 2005, gepubliceerd in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 8-2005 onder nummer 2005/46) inzake de vereisten waaraan een deugdelijke rapportage dient te voldoen. In casu heeft de deskundige op het terrein waarop hij bij uitstek deskundig is (neurologie c.q. whiplashklachten), op inzichtelijke en consistente wijze uiteengezet op welke gronden de conclusies c.q. zijn antwoorden op de vragen steunen en op welke feiten hij zijn conclusies c.q. antwoorden heeft gebaseerd. De deskundige heeft een uitvoerige anamnese afgenomen en algemeen, neurologisch onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van zijn bevindingen bij [appellante], welke de deskundige heeft gekoppeld aan algemeen voorkomende en hem bekende whiplashklachten, heeft hij kunnen concluderen dat er sprake is van een post-whiplash syndroom en heeft hij, aan de hand van het (huidige) klachtenpatroon en de beperkingen van [appellante], daarop een schatting gemaakt van 5% blijvende functionele invaliditeit. Het hof zal bij zijn verdere beoordeling het rapport van de deskundige als uitgangspunt nemen.
LJNAV9120

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies