Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Arnhem 080807 Rb volgt expertiserapport; geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren

Rb Arnhem 080807 Rb volgt expertiserapport; geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren
4.1.  De kern van het geschil is of en zo ja, in welke mate [eiser] als gevolg van het ongeval beperkingen ondervindt en (daardoor) schade lijdt. Partijen twisten allereerst over de omvang van de lichamelijke gevolgen van het ongeval en het daarbij horende percentage blijvende invaliditeit. [eiser] zoekt aansluiting bij de bevindingen van zijn medisch adviseur. Glaverbel daarentegen meent dat het op gezamenlijk verzoek van partijen opgestelde rapport van Van Dijk tot uitgangspunt moet worden genomen.

4.2.  De rechtbank volgt Glaverbel in dat betoog. De partijen zijn gezamenlijk een expertise door Van Dijk overeengekomen, waarbij beide partijen - en in ieder geval ook (de medisch adviseur van) [eiser] - een aanzienlijke invloed heeft gehad op de vraagstelling en de inhoud van het aan deze expert voorgelegde dossier. Er is ruimschoots gelegenheid geweest en benut tot het leveren van commentaar op de rapportage, waarna Van Dijk een nader rapport heeft opgesteld. Onder die omstandigheden moet naar het oordeel van de rechtbank sprake zijn van zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen het aldus tot stand gekomen rapport van Van Dijk wil dat rapport terzijde worden geschoven. Van dergelijke bezwaren is evenwel niet gebleken. Het bezwaar van [eiser] tegen het rapport van Van Dijk komt er kort gezegd op neer dat het in sterke mate afwijkt van de conclusies van zijn medisch adviseur. Dat is echter onvoldoende, enkel en alleen al vanwege het feit dat de medisch adviseur van [eiser] in deze niet als onpartijdig kan worden beschouwd en hij voorts in de onderhavige lichamelijke problematiek niet als specialist kan worden aangemerkt, hetgeen wel geldt voor Van Dijk. Daar komt bij dat, zoals uit door beide partijen overgelegde stukken blijkt, de zienswijze van de medisch adviseur van [eiser] in het geheel niet wordt ondersteund door de medisch adviseur van Glaverbel. De bevindingen en conclusies van Van Dijk, inclusief het door hem vastgestelde percentage blijvende invaliditeit van de gehele mens (6%), worden dan ook door de rechtbank overgenomen en tot de hare gemaakt.

4.3.  Voor de gevorderde verklaring voor recht betekent het voorgaande dat die zal worden afgewezen.
LJN BB2000

Deze website maakt gebruik van cookies