Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Midden-NL 090714 whiplash; assuradeur stemt in met rapport neuroloog en komt een jaar later daarop terug; te laat

Rb Midden-NL 090714 whiplash; assuradeur stemt in met rapport neuroloog en komt een jaar later daarop terug; te laat;
- kosten gevorderd obv € 265,00, totaal € 6.457,89; toegewezen 15 uren x € 230,00; € 3.450,00 + 6% + 21% + griffierecht

2. De feiten 

2.1.
[VERZOEKER] is op 29 mei 2009, zittend in zijn stilstaande auto, van achteren aangereden door een auto die was verzekerd bij ASR. ASR heeft de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ongeval erkend. 

2.2. 
Op gezamenlijk verzoek van partijen heeft [NEUROLOOG], neuroloog, op 5 juli 2012 een rapport uitgebracht. 

2.3.
De medisch adviseur van ASR, [MEDISCH ADVISEUR I], heeft 18 september 2012 als volgt gerapporteerd: 

Ik kan instemmen met de inhoud en de conclusies van het expertiserapport door neuroloog [NEUROLOOG]. Mijn collega medisch adviseur van belangenbehartiger, kan volgens de belangenbehartiger van 27 augustus 2102, evenzo instemmen met de inhoud en conclusies van het expertiserapport. Dit betekent dat thans tot eindregeling kan worden overgegaan op basis van een blijvende invaliditeit totale mens van 3% en beperkingen bij zware nek belastende activiteiten. Andere beperkingen zijn er niet, evenmin kwade kansen naar de toekomst. 

2.4. 
Op 28 mei 2013 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen [VERZOEKER] en de schaderegelaar van ASR. 

2.5.
In een rapport van 29 augustus 2013 heeft de medisch adviseur van ASR, [MEDISCH ADVISEUR II] het rapport van [NEUROLOOG] beoordeeld en geconcludeerd dat dit rapport niet kan dienen als basis voor de verdere afwikkeling van de schade. Het rapport van [NEUROLOOG] getuigt volgens [MEDISCH ADVISEUR II] op verschillende essentiële onderdelen van onvoldoende diepgang en onvoldoende kritische oordeelsvorming. 

2.6. 
Op 14 oktober 2013 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen een schaderegelaar van ASR en de advocaat van [VERZOEKER]. Dit gesprek heeft niet tot overeenstemming geleid. 

3 . H e t v e r z o e k 

3.1.
[VERZOEKER] verzoekt dat de rechtbank bepaalt dat partijen de rapportage van [NEUROLOOG], van 5 juli 2012 als uitgangspunt dienen te nemen bij de verdere onderhandelingen in het kader van de schaderegeling. [VERZOEKER] verzoekt voorts dat de rechtbank ASR veroordeelt in de kosten van het deelgeschil ten bedrage van € 6.457,89, vermeerderd met het verschuldigde griffierecht. 

3.2.
[VERZOEKER] legt aan dit verzoek ten grondslag dat tussen partijen een patstelling is ontstaan door de weigering van ASR het rapport van [NEUROLOOG] als uitgangspunt te nemen. Volgens [VERZOEKER] is deze weigering van ASR onterecht gelet op de totstandkoming van het rapport en de aanvankelijke aanvaarding van dit rapport door de medisch adviseur [MEDISCH ADVISEUR I] van ASR. 

3 .3 . 
ASR betoogt dat [VERZOEKER] niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat zijn verzoek een vaststellingsovereenkomst (kennelijk) niet dichterbij brengt. Inhoudelijk stelt ASR - onder verwijzing naar het rapport van haar medisch adviseur [MEDISCH ADVISEUR II] - dat het rapport van [NEUROLOOG] niet voldoet aan de aan een dergelijk rapport te stellen eisen. ASR betoogt dat zij niet is gebonden aan het eerdere advies van haar medisch adviseur [MEDISCH ADVISEUR I], aangezien het besluit om van dat advies af te wijken volgens haar voldoende wordt onderbouwd door het advies van haar medisch adviseur [MEDISCH ADVISEUR II]. 

4 . D e b e o o r d e l i n g 

4.1. 
De onderhandelingen tussen partijen zijn vastgelopen op de vraag of het rapport van [NEUROLOOG] als uitgangspunt moet worden genomen. Het verzoek leent zich naar het oordeel van de rechtbank voor behandeling in de deelgeschilprocedure. Een beslissing van de rechtbank op dit punt kan behulpzaam zijn bij het weer op gang brengen van de onderhandelingen. De omstandigheid dat na beslechting van het geschilpunt over het rapport van [NEUROLOOG] er niet onmiddellijk zicht is op een vaststellingsovereenkomst, vanwege andere punten die in geschil zijn, doet daar niet aan af. Ook de omstandigheid dat voor de omvang van de schade nog nader onderzoek noodzakelijk is, staat er niet aan in de weg om een beslissing te nemen op de in het deelgeschil voorgelegde vraag over het rapport van [NEUROLOOG]. De rechtbank zal het verzoek dan ook inhoudelijk behandelen. 

4.2
.[NEUROLOOG] is door partijen gezamenlijk benoemd tot deskundige met het doel om in onderling overleg tot afwikkeling van de schade te komen. Door of namens ASR is geen commentaar gegeven op het conceptrapport en de medisch adviseur [MEDISCH DVISEUR I] heeft naar aanleiding van het definitieve rapport schriftelijk expliciet verklaard dat hij zich kan vinden in het rapport van [NEUROLOOG]. Voorts is gesteld noch gebleken dat [VERZOEKER] in de periode tussen 18 september 2012 (de datum waarop [MEDISCH ADVISEUR I] zijn instemming heeft betuigd met het rapport van [NEUROLOOG]) en 28 mei 2013 (de datum waarop de bespreking met de schaderegelaar heeft plaatsgevonden) enig signaal van (de medisch deskundige van) ASR heeft ontvangen dat er twijfel bestond over de kwaliteit van het rapport van [NEUROLOOG]. Ook uit de - onbetwist gebleven - weergave door [VERZOEKER] van het gesprek dat op 28 mei 2013 heeft plaatsgevonden met de schaderegelaar van ASR, blijkt niet dat de schaderegelaar twijfel heeft geuit aan de conclusies van het rapport van [NEUROLOOG]. De discussie betrof slechts de mogelijke toename van de belastbaarheid die volgens de schaderegelaar zou blijken uit de rapportage van de medisch adviseur. Onder deze omstandigheden mocht [VERZOEKER] er redelijkerwijs op vertrouwen dat ASR geen bezwaar had tegen het rapport van [NEUROLOOG] en dat wederzijds was aanvaard dat dit rapport het uitgangspunt zou zijn bij de verdere onderhandelingen. 

4.3. 
Gelet op de hiervoor geschetste gang van zaken moet worden geconcludeerd dat ASR het advies van [MEDISCH ADVISEUR I] heeft overgenomen en het tot het hare heeft gemaakt. Voor een beoordeling van de inhoudelijke kritiek van ASR op het rapport van [NEUROLOOG] is thans geen ruimte meer. De rechtbank zal het verzoek toewijzen en bepalen dat het rapport van [NEUROLOOG] bij de verdere afwikkeling van de schade als uitgangspunt heeft te gelden. 
www.wetdeelgeschillen.info

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies