Zoeken

Inloggen

Artikelen

RTC 's-Gravenhage 050213 advocaat zonder schriftelijke opdracht niet ontvankelijk in klacht tzv weigering inzage in medisch dossier wilsonbekwame

RTC 's-Gravenhage 050213 advocaat zonder schriftelijke opdracht niet ontvankelijk in klacht tzv weigering inzage in medisch dossier wilsonbekwame

De advocaat heeft de klacht ingediend op naam van E, hierna patiënt te noemen. Patiënt wordt sedert 15 december 2010 behandeld in de F, te D,  aanvankelijk op vrijwillige basis.

Bij beschikking van 27 december 2011 heeft de rechtbank het verzoek van de officier van justitie tot verlening van een voorlopige machtiging tot verblijf van patiënt afgewezen, met name op grond van de overweging dat patiënt de nodige bereidheid vertoonde vrijwillig in de instelling te verblijven.

Een nieuw verzoek om een voorlopige machtiging is op 1 februari 2012 toegewezen.

Daarna is onenigheid ontstaan tussen de behandelaars van patiënt en de advocaat, onder andere over de vraag of hij het gehele patiëntendossier zonder voorwaarden mag inzien, dan wel, of hem (gedeeltelijk) informatie wordt verstrekt en dan alleen nog op voorwaarde dat de patiënt daarin toestemt en hij begrepen heeft waar het om gaat. Aan de advocaat is een toevoeging verleend.

3. De klacht

De klacht houdt in zakelijk weergegeven, dat (de instelling, dat wil zeggen) verweerster de advocaat ten onrechte inzage in het gehele medisch dossier weigert. Een toegevoegde advocaat moet controle kunnen uitoefenen, opdat hij aan de rechter die over de aangevraagde machtiging moet beslissen kan rapporteren. Klager vermoedt een oneerlijke drijfveer bij de instelling om opnieuw een machtiging aan te vragen.

4. Het standpunt van de gezondheidszorgpsycholoog

De gezondheidszorgpsycholoog heeft de klacht bestreden.  Zij stelt allereerst dat niet duidelijk is namens wie de advocaat de klacht heeft ingediend. Patiënt is door de behandelend psychiater wilsonbekwaam geacht, reden waarom over alle behandel relevante zaken met moeder, de wettelijke vertegenwoordiger, overleg wordt gepleegd. Noch patiënt noch zijn moeder heeft de advocaat opdracht gegeven tot indiening van de klacht. Daarom is de advocaat geen rechtstreeks belanghebbende en moet hij niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn klacht. Verder stelt de gezondheidszorgpsycholoog dat de advocaat van meet af aan in het bezit is geweest van de relevante informatie uit het medisch dossier zoals het behandelplan en het behandelverloop.

Op dit verweer zal – voor zover voor de beoordeling van belang – hierna worden ingegaan.

5. De beoordeling

Vooropgesteld wordt dat een advocaat in het algemeen geen rechtstreeks belanghebbende is in de zin van artikel 65 lid 1 onder a. van de Wet BIG om op eigen naam een klacht in te dienen. Voor het aannemen van een uitzondering is in deze zaak geen reden. De vraag is vervolgens, of de advocaat - waar hij kennelijk van uitgaat - gemachtigd is om namens patiënt de onderhavige tuchtklacht in te dienen.

Als vaststaand kan worden aangenomen dat de advocaat aan patiënt is toegevoegd voor bijstand inzake de aanvraag van een IBS respectievelijk een rechterlijke machtiging ingevolge de Wet Bijzondere Opnamen Psychiatrische Ziekenhuizen. Daartoe bevindt zich ook een door patiënt op 1 februari 2012 ondertekend formulier van opdrachtbevestiging aan de advocaat. De advocaat beschikt kennelijk niet over een schriftelijke opdracht van patiënt om namens hem een tuchtklacht in te dienen. Hij heeft na een verweer in die richting van de kant van de instelling  niet een tweede opdracht van patiënt overgelegd. Het college dient  terughoudend te zijn in het aannemen van een (volwaardige) machtiging van patiënt.  Uit de beschikking van de rechtbank van 1 februari 2012 blijkt, dat bij patiënt sprake is van schizofrenie bij een verstandelijke handicap en gevoeligheid voor middelenmisbruik. Aldus moet ervan worden uitgegaan dat patiënt (tenminste feitelijk) wilsonbekwaam is terwijl niet blijkt dat zijn moeder, die voor hem optreedt, heeft ingestemd met indiening van de klacht. Bij de stukken bevindt zich een verklaring van de moeder waaruit integendeel blijkt dat zij niet instemt met afgifte van het volledige dossier aan de advocaat.

De conclusie is dat niet kan worden aangenomen dat de advocaat gemachtigd is tot indiening van de klacht, zodat hij in zijn klacht ten name van patiënt niet-ontvankelijk zal worden verklaard.LJN: YG2806

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies