Zoeken

Inloggen

Gedragsregels Medisch Letselschade

Gedragsregels Medisch Letselschade

Meer artikelen...

 1. TGZREIN 111219 weigering om aan betrokkene inzage te verlenen in een tbv verzekeraar zkh opgesteld advies niet tuchtrechtelijk verwijtbaar
 2. TGZRSGR 151019 klacht tegen medisch adviseur tzv inhoudelijke advisering, gebruik van info van internet; gebruik regresdossier; alles ongegrond
 3. TGZCTG 051219 medisch haalbaarheidsonderzoek bij prostaatcarcinoom; conclusie "geen haalbare casus"; klacht ongegrond
 4. TGZREIN 121219 gegronde klacht tegen expert-neuroloog; onvoldoende onderbouwd gebruik van term "malingering"
 5. TGZCTG 160118 klacht tzv dossierbeheer extern medisch adviesbureau ongegrond
 6. TGZRBAMS 151217 Medisch adviseur heeft zonder toestemming klaagsters medisch dossier gezonden aan zaaksbehandelaar; waarschuwing
 7. TGZRZWO geen tuchtrechtelijk verwijt, ondanks minder genuanceerd advies met ongelukkige woordkeuze
 8. TGZRGRO 301018 Medische advisering ihk van de WMO; toetsing aan eisen voor medische advisering; berisping
 9. ME/CVS - Gezondheidsraad d.d. 190318
 10. CTG 080318 zorgplicht zorgverlener strekt zich na medische fout uit tot afhandeling schade, toetsing GOMA
 11. Rol arts bij aansprakelijkheid. Een incident en aansprakelijkheid - door Rolinka Wijne op holla.nl
 12. Hof Arnhem Leeuwaren 131216 opzegging behandelovk na beenamputatie; indicatie klinische revalidatie onvoldoende aannemelijk gemaakt.
 13. KNMG: Mag een behandelend arts medische informatie verstrekken aan de advocaat van zijn patiënt?
 14. RTG Amsterdam 250815 psychiater biedt geen correctiemogelijkheid bij deskundigenonderzoek, omdat klager het rapport niet zelf zou kunnen lezen; waarschuwing
 15. RTG Groningen 210715 eenzijdige expertise in medische aansprakelijkheidszaak; klachten tegen arts mbt privacy en papieren expertise; ongegrond; blokkeringsrecht n.v.t.
 16. CTG 161214 medische handelingen gedurende schorsing zijn wel ernstig verwijtbaar, maar niet tuchtrechtelijk verwijtbaar
 17. RTvG Amsterdam 100315 klacht tegen medisch adviseur ongegrond, de term “fopwetenschappers” acht het college onnodig beledigend en ongefundeerd
 18. CMT 120315 onvoldoende objectief en onafhankelijk onderzoek en advisering, onjuiste en onvolledige weergave feiten, volgt waarschuwing
 19. CTG 200115 onnodig grievende en disrespectvolle passage in adviezen medisch adviseur; schending beroepscode voor geneeskundig adviseurs
 20. RTC 's-Gravenhage 190814 onvoldoende grond voor diagnose nagebootste stoornis
 21. CTG 300114 afwijzing klachten mbt onderzoek forensisch arts; aanscherping criteria waaraan een deskundigenrapport wordt getoetst
 22. Hof Arnhem-Leeuwarden 150414 arts is door fouten van collega's in een tuchtrechtelijke procedure beland; geen onrechtmatig handelen collega's
 23. PIV-bulletin 2013-5 Implementatie Medische Paragraaf PIV-Stappenplan Medisch Traject - Weer een flinke stap verder ... door mr. ir. J.P.M. Simons
 24. CTG 130813 plastisch chirurg ontvankelijk in klacht over medisch adviseur; hoger beroep verworpen
 25. Hof 's-Hertogenbosch 240913 vordering op VA vanwege klachtwaardig rapport verjaard; met beperkt onderzoek had eiser kennis kunnen nemen van inhoud rapport
 26. CTG 160413 geen blokkeringsrecht voor keurling; geen verplichting tot het zelf verrichten van medisch onderzoek door MA
 27. RvD Utrecht 080413 medisch adviseur verantwoordelijk voor medisch archief, niet advocaat of maatschap
 28. RTC Eindhoven 240413 neurologisch rapport; klacht t.z.v. onderbouwing diagnose ongegrond
 29. RTC 's-Gravenhage 050213 advocaat zonder schriftelijke opdracht niet ontvankelijk in klacht tzv weigering inzage in medisch dossier wilsonbekwame
 30. RTC Zwolle 070313 ongegronde klacht tegen orthopedisch deskundige
 31. RTC Eindhoven 191112 klacht tegen medisch adviseur ongegrond nu deze enkel oordeelde als medisch adviseur, niet als deskundige
 32. Verzekeraars mogen niet klagen, artikel van mr C. Visser t.z.v. de toegang tot de tuchtrechter voor verzekeraars PIV-Bulletin 2012-6
 33. CTG 210612 gegrond beroep verzekeringsarts, het behoort tot de taken van de verzekeringsarts zelfstandig na te gaan welke diagnose van toepassing is
 34. RTC Zwolle 070612 Klachtwaardig handelen medisch adviseur (neuroloog) die oordeel geeft over door plastisch chirurg (klager) uitgevoerde ingrepen
 35. Rb Amsterdam 130612 melding therapeute bij meldpunt kindermishandeling; bij correct volgen toepasselijk protocol is in beginsel aan zorgplicht voldaan
 36. Rb Leeuwarden 290612 door gedrag collega's is reputatie KNO-arts geschaad en tuchtzaak
 37. CTG 170412 revalidatiearts geeft aan wg-er, over wn-er, advies in RSI-zaak; vooringenomen, te stellig geformuleerd, ongefundeerd, suggestief
 38. RTC Zwolle 201011 verslaglegging in dossier niet klachtwaardig; het college (stelt) voorop dat het journaal van een huisarts niet primair dient om een eventueel latere (letselschade)claim te onderbouwen
 39. RTC 's-Gravenhage 300811 inzage en correctierecht leidt niet tot wijziging, maar daarmee was klaagster niet akkoord
 40. RTC Zwolle 201011 waarschuwing voor psychiater die in opdracht van medisch adviseur tot diagnose komt zonder klager zelf te zien of te spreken, strijd met richtlijn
 41. “Stappenplan medisch traject” door PIV Projectgroep Gedragscode verwerking persoonsgegevens: een stap in de goede richting, maar welke? Mr. E.J. Wervelman, PIV-Bulletin 2011, 6
 42. Stappenplan medisch traject” door PIV Projectgroep Gedragscode verwerking persoonsgegevens
 43. CTG 250111 (vervolg op RTG Amsterdam 260509): medisch advies van MA London niet klachtwaardig
 44. CTG 170211 verklaring in een juridisch procedure omtrent wetenschap als arts is tuchtrechtelijk toetsbaar
 45. CTG 060111 arts brengt mening over psychische gesteldheid naar buiten zonder toestemming en zonder dat hij klaagster gezien, gesproken of onderzocht heeft.
 46. CTG 250111 oordeel over vooringenomen en/of ongepast en/of badinerend en/of beledigend en/of ongefundeerd advies.
 47. PIV-Bulletin 2010, 7 - De medisch adviseur in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen: een onbegrijpelijke regeling; Mr. E.J. Wervelman/mr. E.J.C. de Jong
 48. CTG 110510 verstrekking medisch dossier aan AD-er en (via advocaat) aan andere deskundigen klachtwaardig
 49. Rb Utrecht 301209 klacht tegen gyneacoloog niet onrechtmatig; toetsingskader
 50. RTG Eindhoven, 121109 Medisch adviseur lanceert ideëen omtrent psychische gesteldheid die zijn vakgebied te buiten gaan
 51. CTG 010909 whiplash, oordeel over opmerkingen expertiserend arts ; klacht ongegrond
 52. CTG 010909 Klacht tegen expertiserend verzekeringsarts in hoger beroeps alsnog ongegrond
 53. RTG A.dam 260509 medisch adviseur is geen regisseur, pleitbezorger of belangenbehartiger van ass
 54. CTG 240209 toetsingskader handelen medisch adviseur (5 aan rapportage te stellen eisen)
 55. CTG 240209 vooringenomenheid medisch adviseur bevestigd in hoger beroep
 56. RTG Zwolle, 181208 oordeel over beinvloeding onfhankelijk desk., privacyschending en a-desk. oordeel
 57. CTG 071008 deskundige handelt klachtwaardig met oordeel over arbeidsongeschiktheid, toetsingskader
 58. CTG 290708 gegronde klachten na uitsluitend dossieronderzoek en oordeel over inkomen
 59. CTG 270508 medisch adviseur is voldoende objectief en vervult zijn taak correct
 60. Mr. E.J.C. de Jong, Piv-bulletin 2008-3, Rapporten van een medisch adviseur
 61. CTG 181207 arts schiet tuchtrechterlijk niet tekort door geen navraag te doen na sterilistatie
 62. CTG 181207 desk. mocht vertrouwen op adequatie info Rb; desk. ber. inhoudelijk evenmin klachtwaardig
 63. Hilversumse advocate boekt succes
 64. RTG Amsterdam 131107 uit brief medisch adviseur blijkt onmiskenbaar van een vooringenomen standpunt
 65. Artsen die niet direct patientgebonden werken en medisch tuchtrecht; antwoord op kamervragen
 66. RTG Zwolle 011107 whiplash 3 klachten tegen medisch adviseur. 1 gegrond, 2 ongegrond
 67. De normen die gelden voor een geneeskundig adviseur in particuliere verzekeringszaken
 68. Rb A'dam 290807 RvT SRA: opdracht beperkte bewegingsvrijheid van de ad-er, niet klachtwaardig
 69. TCTG 2006-101: medisch adviseur hoeft Saltsarapport (RSI) niet te volgen; geen resumé van medische gegevens in dossier
 70. Vragen aan de minister van VWSport over de tuchtr. aanspreekbaarheid van medische adviseurs
 71. CTG 2006/026 medisch adviseur London gaf onafhankelijk advies ondanks algemene opmerkingen
 72. Het klachtrecht van de patiënt
 73. Antwoorden op vragen van Kamerleden SP over de tuchtrechtelijke aanspreekbaarheid van med. adviseurs
 74. Leidraad deskundigen in civiele zaken
 75. De geneeskundig adviseur in het tuchtrecht artikel van Mr. E.J.C. de Jong in Gav-scoop
 76. CTG 080606 zorvuldigheid onderzoek bedrijfsarts
 77. CTG 300506 aan advies arts te stellen eisen uit oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid
 78. MA verzekeraar niet tuchtrechterlijk aan te spreken voor beoordeling aansprakelijkheid verzekerde
 79. CTG 250406 onvoldoende onderzoek bij 77 jarige vrouw
 80. CTG 310106 Eisen waaraan een uitgebracht rapport moet voldoen
 81. Medisch adviseur London tuchtrechterlijk veroordeeld

Deze website maakt gebruik van cookies