Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Den Bosch 240107 uitglijder over gebakje, whiplash? Ktr. acht deskundigenbericht noodzakelijk

Rb Den Bosch 24-01-07 uitglijder over gebakje, whiplash? Ktr. acht deskundigenbericht noodzakelijk
34. Bij dagvaarding heeft [eiseres] gesteld dat zij ten gevolge van het ongeval letsel heeft opgelopen, namelijk een cervico-brachialgie en een post whiplash syndroom. Dat blijkt uit verschillende medische verklaringen van een zenuwarts in Helmond, een homeo-pathisch huisarts, een fysiotherapeut, haar eigen huisarts, een zenuwarts in Zwolle, een revalidatiearts verbonden aan een revalidatie-centrum en een UWV-verzekeringsarts. Alle verklaringen wijzen volgens [eiseres] op een postwhiplashbeeld.

35. Helso heeft betwist, dat [eiseres] als gevolg van haar val whiplashklachten heeft gekregen. Immers, na haar val had zij slechts klachten aan haar linkerschouder, waaraan zij voordien ook al klachten had. Daarenboven is zij van 1984 tot 1995 ook al arbeidson-geschikt geweest. Niet bewezen is dat zij als gevolg van deze valpartij schade heeft opgelopen. Kennelijk heeft zij in 1998 nog een bedrijfsongeval gehad. Causaal verband tussen de valpartij en de vermeende schade is er dus niet.

36. Vooraf heeft Helso tegen de door [eiseres] verschafte medische informatie als verweer opgeworpen, dat de door [eiseres] bij brief d.d. 6 april 2005 in het geding gebrachte stukken als niet-ingebracht dienen te worden beschouwd, aangezien zij daarop niet is ingegaan. De kantonrechter verwerpt dit verweer, omdat [eiseres] daarop wel is ingegaan, en wel bij akte uitlating producties d.d. 12 januari 2005, waarbij zij echter de onderliggende stukken niet had overgelegd.

37. Bij vonnis d.d. 23 februari 2005 heeft de kantonrecher [eiseres] dan ook in de gelegen-heid gesteld om de 'door haar aangekondigde medische informatie' in het geding te brengen. Daarop heeft [eiseres] bij genoemde brief d.d. 6 april 2005 enkele van de door haar aangehaalde medische berichten overgelegd. Waar [eiseres] zich echter in haar akte beroept op medici zonder daarbij hun rapportage over te leggen, dient daaraan uiteraard als ongemotiveerd te worden voorbijgegaan.

38. Al met al is de kantonrecher van oordeel, dat uit de thans beschikbare gegevens - in tegenstelling tot wat [eiseres] heeft betoogd - (nog) geen duidelijk letselbeeld naar voren is gekomen. De aan de kantonrechter ter beschikking gestelde informatie is in niet onaanzienlijke mate onvolledig. Uit het rapport van de medisch adviseur R. Wes-terweel d.d. 18 maart 1999 blijkt dat hij uitsluitend dossieronderzoek heeft gedaan en dat hij [eiseres] niet heeft gezien, laat staan: lichamelijk heeft onderzocht.

39. De zenuwarts Busard, die reeds in 1998 door [eiseres] is geconsulteerd, heeft aangegeven dat hij haar ook niet lichamelijk heeft onderzocht. Rapporten van medici en andere behandelaars die [eiseres] wel lichamelijk hebben onderzocht ontbreken echter. Tenslotte beschikte de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden - vermoedelijk de assuradeur van Helso - zelfs in 2005 (negen jaar na dato) nog niet over alle gewenste gegevens.

40. De kantonrecher stelt voorts vast, dat de aanwezige rapportage omtrent [eiseres] uitsluitend afkomstig is van artsen en / of behandelaars die door haarzelf of door haar gemachtigde(n) zijn geselecteerd. Zonder dat de kantonrechter redenen heeft om aan hun deskundigheid te twijfelen is deze eenzijdigheid als een manco aan te merken, ook al omdat niet gebleken is dat [eiseres] ooit is gezien of onderzocht door een door Helso althans haar verzekeraar aangezochte arts.

41. Op de vraag of [eiseres] (gezondheids)schade heeft geleden en - zo ja - in welke vorm(en), alsmede of en - zo ja - in welke mate deze schade in causaal verband te brengen is met het op 27 juni 1996 aan haar overkomen ongeval kan door de kantonrechter zonder deskundige voorlichting geen verantwoorde beslissing worden gegeven. Daartoe zal bijstand van een expert, waarbij uiteraard moet worden gedacht aan een arts, gespecialiseerd in whiplash / nek- en schouderletsel. (...)
LJN AZ8665

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies