Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Den Bosch 180510 kosten BBZ komen voor vergoeding in aanmerking

Hof Den Bosch 180510 kosten BBZ komen voor vergoeding in aanmerking; kosten NRL niet nu onjuiste uitgangspunten zijn gehanteerd
8.3.5. [X.] begroot de door hem gemaakte buitengerechtelijke kosten op € 16.466,97. Dit bedrag is opgebouwd uit een bedrag ad € 13.682,37 vanwege een nota van Bureau Beroepsziekten FNV, hierna ook BBZ FNV, (productie 11 bij akte na tussenarrest), alsmede een bedrag van € 2.784,60 ter zake de factuur van het NRL d.d. 21 oktober 2009 (productie 12 bij akte na tussenarrest). BBZ FNV heeft in opdracht en op verzoek van [X.] onderzoek verricht naar de aansprakelijkheid van AAG, althans haar aansprakelijkheidsassuradeur, in het bijzonder naar het (causale) verband tussen de gezondheidsklachten van [X.] en de arbeidsomstandigheden. Daartoe is een medisch adviseur ingeschakeld. Ook is getracht een regeling in der minne tot stand te brengen. Krachtens overeenkomst met BBZ FNV is [X.] daarvoor kosten verschuldigd, welke zijn weergegeven op voormelde nota.
(...)
8.4.5. Wat betreft de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten betoogt AAG dat deze niet voor haar rekening kunnen worden gebracht nu [X.] NRL een berekening heeft laten maken op basis van eenzijdige en aantoonbaar onjuiste uitgangspunten. Wat betreft de nota van BBZ FNV heeft [X.] de overeenkomst waarnaar hij verwijst, alsmede onderliggende nota’s niet overgelegd. AAG vindt het aantal in rekening gebrachte uren rijkelijk hoog. Bovendien kan [X.] slechts de kosten vorderen die zijn gemaakt in het kader van de 7:658 BW claim. Verder is door zeven verschillende medewerkers van BBZ FNV aan deze zaak gewerkt, zodat er dubbel werk is verricht. Het nut van het opstellen van een rapportage en een arbeidsanamnese, waarvoor nogal wat tijd is geschreven, is niet in te zien.
(...)
(Het Hof)
8.5.8. Wat betreft de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten dient het bedrag dat betrekking heeft op het NRL te worden afgewezen, nu het NRL bij zijn berekening niet de juiste uitgangspunten heeft gehanteerd. Wat betreft de nota van Bureau Beroepsziekten FNV is de betwisting door AAG, gelet op de door [X.] bij akte na tussenarrest overgelegde nota en de daarbij gevoegde bescheiden, onvoldoende gemotiveerd. Het ter zake gevorderde bedrag ad € 13.682,37 is toewijsbaar. .
LJN BM8232