Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Gelderland 121113 verweer dat, wegens beperkte schade, slachtoffer kosten deskundige moet dragen faalt; ass. dient kosten te vergoeden

Rb Gelderland 121113 whiplash; mogelijk ook belang bij neuropsychologisch onderzoek als neuroloog dat niet noodzakelijk acht; IWMD met aanvullende vraag;
- verweer dat, wegens beperkte schade, slachtoffer kosten deskundige moet dragen faalt; ass. dient kosten te vergoeden

2.12. Allianz zal met de betaling van het voorschot van de deskundige worden belast. Zij heeft immers aansprakelijkheid erkend en zij is derhalve gehouden de schade te vergoeden die X als gevolg van het ongeval lijdt. Daaronder vallen ook de (redelijke) kosten ter vaststelling van schade, ook wanneer uiteindelijk niet komt vast te staan dat schade is geleden. Wel moeten die kosten als gevolg van de aanrijding zijn gemaakt (sine-qua-non-verband) en dienen zij tevens in een zodanig verband met de aanrijding te staan dat zij aan de daarvoor aansprakelijke persoon, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als gevolg van deze gebeurtenis kunnen worden toegerekend (HR 11 juli 2003, NJ 2005, 50). De rechtbank is van oordeel dat aan die maatstaf is voldaan. Daarmee wordt voorbij gegaan aan het verweer van Allianz, inhoudende dat X de kosten van de deskundige zelf moet dragen omdat de schade beperkt is, nu juist tussen partijen in geschil is wat de gevolgen zijn van het ongeval en het deskundigenbericht met het oog op het vaststellen daarvan is verzocht. 

2.13. De rechtbank wijst erop dat partijen wettelijk verplicht zijn om mee te werken aan het onderzoek door de deskundige. De rechtbank zal deze verplichting uitwerken zoals nader onder de beslissing omschreven. Wordt aan een van deze verplichtingen niet voldaan, dan kan de rechtbank daaruit de gevolgtrekking maken die zij geraden acht, ook in het nadeel van de desbetreffende partij. 

2.14. Indien een partij desgevraagd of op eigen initiatief schriftelijke opmerkingen en verzoeken aan de deskundige doet toekomen, dient zij daarvan terstond afschrift aan de wederpartij te verstrekken. 

2.15. X heeft ter zitting haar vordering strekkende tot een proceskostenveroordeling (naar analogie van artikel 1019aa Rv) ingetrokken, zodat daarover niet meer wordt geoordeeld. 

Met dank aan mr. J.G. Keizer, SAP Advocaten, voor het inzenden van deze uitspraak. Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2013/rb-gelderland-121113