Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Gelderland 220617 kosten deskundigenonderzoek 50/50 conform GOMA

Rb Gelderland 220617 deelgeschil; klachten voor en na operatie cts; rb gelast medewerking aan buitengerechtelijk deskundigenbericht
kosten deskundigenonderzoek 50/50 conform GOMA
- Gebondenheid aan GOMA codificatie van volgens de branche behoorlijk, met eisen van r-&-b overeenstemmend handelen
- kosten gevorderd 45 uur x € 265,00 en 9,20 uur x € 352,50; begroot op 34 uur x € 265,00; totaal € 10.981,10

4.4.
Dan is het verzoek sub II aan de orde. In dat verband geldt het volgende. Het verzoek strekt niet tot het gelasten van een gerechtelijk (voorlopig) deskundigenonderzoek, maar ‘slechts’ ertoe CWZ en Centramed te verplichten tot medewerking aan deskundigenonderzoek buiten rechte. Een beslissing in deze zin kan, zeker nu een expertise ook volgens de rechtbank aangewezen is, bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Dat [verzoeker] ook een verzoek om een voorlopig deskundigenbericht kan doen doet hieraan niet af. De wetgever heeft de deelgeschilprocedure nadrukkelijk beschouwd als aanvulling op reeds bestaande instrumenten zoals het voorlopig deskundigenbericht (TK vergaderjaar 2007–2008, 31 518, nr. 3, p. 3) en heeft “meer procedurele en feitelijke vragen zoals de vraag of nog een deskundige geraadpleegd moet worden” en “de medewerking aan verdere medische of arbeidsdeskundige onderzoeken” als voorbeelden genoemd van vragen die in de deelgeschilprocedure aan de orde kunnen komen (TK 2007–2008, 31 518, nr. 3, p. 10 en p. 20). Zie in dit verband ook Rechtbank Dordrecht, 27 juni 2012, ECLI:NL:RBDOR:2012:BX0795. Anders dan CWZ en Centramed hebben opgeworpen valt het verzoek onder de reikwijdte van artikel 1019w Rv. Inhoudelijk geldt het volgende.

4.5.
CWZ en Centramed hebben betwist dat zij tot medewerking kunnen worden verplicht omdat een rechtsgrond daarvoor niet bestaat. Dit verweer slaagt niet, gelet op het volgende. [verzoeker] heeft aansprakelijkheid van CWZ gestoeld op toerekenbare tekortkomingen van zijn behandelend artsen bij de uitvoering van met hem gesloten behandelingsovereenkomsten in het ziekenhuis dat CWZ exploiteert, waarvoor CWZ - naast de behandelend artsen - aansprakelijk is op de voet van artikel 7:462 BW. Niet in geschil is dat [verzoeker] op de voet van artikel 7:954 lid 1 BW jegens Centramed aanspraak kan maken op de verzekeringsuitkering die Centramed aan CWZ verschuldigd is, mocht aansprakelijkheid van CWZ worden aangenomen. Aldus staan [verzoeker] enerzijds en CWZ en Centramed anderzijds respectievelijk als schuldeiser en schuldenaar in de zin van artikel 6:2 BW tegenover elkaar, zoals CWZ en Centramed desgevraagd ter zitting op zichzelf ook niet hebben betwist. De vraag is dan of de in deze bepaling bedoelde eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat CWZ en Centramed verplicht zijn aan onafhankelijk deskundigenonderzoek mee te werken, zoals [verzoeker] heeft verzocht te gelasten, en zo ja of deze eisen voorts meebrengen dat (ook) CWZ en Centramed de kosten van dergelijk onderzoek (gedeeltelijk) moeten dragen. In dat verband is het volgende van belang.

4.6.
Aan CWZ en Centramed kan worden toegegeven, zoals zij ter zitting hebben opgeworpen, dat in het algemene contractenrecht, buiten een procedure op de voet van artikel 202 e.v. Rv, een dergelijke medewerkingsplicht niet licht valt aan te nemen. De onderhavige kwestie is echter in meerdere opzichten bijzonder.
Aan de orde is een letselschadeclaim, met het oog op de buitengerechtelijke afhandeling waarvan de wetgever aan de rechter nadrukkelijk ook de bevoegdheid heeft willen toedichten meer procedurele (deel)geschillen te beslechten, waaronder expliciet begrepen het gelasten van medewerking aan deskundigenonderzoek buiten rechte, zoals hiervoor is gebleken.
Eventuele verplichtingen die de redelijkheid en billijkheid meebrengen bij de afhandeling van een claim als de onderhavige kunnen blijken uit de normen die voor deze afhandeling in de praktijk worden gehanteerd. In dat verband is relevant dat Centramed, zoals [verzoeker] ter zitting onbetwist heeft gesteld, is aangesloten bij en daarom geacht kan worden in te stemmen met, de GOMA. Dat geldt ook voor CWZ, verzekerde en lid van Centramed, zonder wier medewerking medewerking door Centramed niet goed denkbaar is.
De GOMA is een gedragscode, bij uitstek een codificatie van volgens de branche behoorlijk, met de eisen van redelijkheid en billijkheid overeenstemmend handelen. Relevant is bovendien dat deze code dezelfde doelstelling heeft als een procedure als de onderhavige, namelijk het bevorderen van goede afwikkeling van letselschade buiten rechte. Bij de beoordeling komt daarom aanzienlijk gewicht toe aan de normen die in de GOMA zijn vervat, waaronder de norm die in artikel 18 is neergelegd.
In dit geval is sprake van een goed onderbouwde aansprakelijkstelling en een goed gemotiveerde afwijzing daarvan. De partijen hebben over en weer concrete, onderbouwde aanknopingspunten geboden voor hun gelijk, die afzonderlijk bezien zouden kunnen overtuigen. Gewezen wordt op de feiten en op punt 4.2. Onafhankelijk deskundigenonderzoek buiten rechte op kosten van beide partijen is dan volgens de GOMA aangewezen. Gelet op het voorgaande kunnen CWZ en Centramed door de rechter worden gehouden aan dergelijk onderzoek mee te werken. [verzoeker] en CWZ/Centramed dienen de kosten daarvan bij helfte dragen. Aanknopingspunten voor een andere verdeling zijn niet geboden. ECLI:NL:RBGEL:2017:4179