Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Zutphen 140410 whiplash, na neuroloog en neuropsycholoog ook nog psychiater; kosten voor aansprakelijke partij

Rb Zutphen 140410 whiplash, rb acht na neuroloog en neuropsycholoog ook nog psychiatrisch oordeel nodig; kosten ten laste van aansprakelijke partij
5.1.  Het geschil tussen partijen gaat om de vraag welke gevolgen [eiseres] heeft ondervonden en nog ondervindt van het haar op 24 juni 2004 overkomen ongeval. Uit de rapportages komt het beeld naar voren van iemand die als gevolg van een achterop aanrijding klachten heeft ontwikkeld die medisch gezien niet hebben geleid tot objectiveerbare afwijkingen, maar die bij betrokkene maken dat zij niet in staat (b)lijkt te zijn om weer als vóór het ongeval te functioneren. Cruciaal is het antwoord op de vraag of, en zo ja, in hoeverre de psychische problematiek van [eiseres] de gevolgen van het ongeval (mede) hebben bepaald.

5.2.  De stellingen van Allianz dat er in het medisch dossier geen enkele indicatie is te vinden voor psychiatrische klachten door het ongeval en dat er pas aan een psychiatrisch onderzoek wordt toegekomen als daarvoor een medische indicatie bestaat, houden geen stand. Uit de rapportage van Beijersbergen, waarin de bevindingen van de neuropsycholoog zijn opgenomen, blijkt dat een zeer belangrijk deel van de subjectieve klachten van [eiseres] wordt bepaald door psychogene problematiek (zie rov. 2.4.). Gelet op de overweging van Beijersbergen (in het rapport van 30 november 2007) dat bij een goede afwikkeling onder begeleiding van een psychotherapeut [eiseres] tot een aanzienlijk beter functioneren zou moeten kunnen komen, is een psychiatrisch onderzoek eveneens van belang voor de beoordeling van de vraag in hoeverre, en op welke termijn, van [eiseres] had mogen worden gevergd dat zij haar muziekwerkzaamheden weer ter hand had genomen, dan wel mag worden gevergd dat ze weer werkzaamheden ter hand neemt. Dat eerst een uitdraai van het huisartsenjournaal over de periode van vijf jaar voor het ongeval beschikbaar moet zijn om tot een beter onderbouwde vraagstelling te komen, miskent dat een psychiater vanuit zijn expertise wellicht beter dan een medisch adviseur in staat moet worden geacht de bij behandelaars opgevraagde gegevens in een psychiatrische context te plaatsen en de relevante gegevens in het onderzoek te betrekken. Het lijkt er veeleer op dat Allianz in weerwil van de uitspraak van de Hoge Raad van 22 februari 2008 (LJN: BB5626) de beschikking wil krijgen over de medische informatie voorafgaand aan het ongeval, hetgeen tekort zou doen aan de strekking van het blokkeringsrecht van [eiseres]. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat het in de procedure ingenomen standpunt van Allianz wat “onwillig” overkomt, nu in het buitengerechtelijke traject Allianz bij [eiseres] heeft aangedrongen op een psychiatrische expertise (productie 10 bij conclusie van antwoord), maar [eiseres] daaraan, anders dan ter comparitie van partijen, tot dan toe geen medewerking heeft willen geven.

5.3.  Wat betreft de vraagstelling aan de psychiater heeft Allianz geen bezwaren aangevoerd tegen de door [eiseres] voorgestelde IWMD-vraagstelling, terwijl [eiseres] de voorgestelde vraagstelling van Allianz onder meer als niet adequaat heeft gekwalificeerd. Gelet hierop zal de deskundige de IWMD-vraagstelling (versie januari 2010) ter beantwoording worden voorgelegd. De rechtbank heeft de vraag “Is daarvoor nog behandeling op uw vakgebied nodig?” toegevoegd onder “Medische eindtoestand”.
De vraagstelling met toelichting luidt als volgt. (....)

5.4.  Over de persoon van de deskundigen hebben de partijen geen eensluidend voorstel gedaan. De over en weer voorgestelde personen vinden geen genade in de ogen van de wederpartij. De rechtbank heeft dr. J.W.G. Meissner, psychiater, bereid gevonden tot het verrichten van het deskundigenbericht. Desgevraagd heeft hij verklaard vrij te staan ten opzichte van partijen en over de expertise te beschikken voor de beantwoording van de voorgestelde vragen.

5.5.  Nu Allianz als WAM-verzekeraar aansprakelijk is voor de gevolgen van het aan [eiseres] overkomen ongeval, zal het voorschot als kosten ter vaststelling van de schade ten laste van Allianz worden gebracht.
LJN BM1690