Overslaan en naar de inhoud gaan

RBAMS 040419 geen begroting van de kosten; advocaat had moeten inzien dat aan (eenzijdige) ad-rapportage niet de voorgestelde betekenis kon toekomen

RBAMS 040419 verzekeraar niet gebonden aan rapport ad-er vanwege gebreken in opdracht en rapport zelf; volgt afwijzing verzoek om bevoorschotting 
- geen begroting van de kosten; advocaat had moeten inzien dat aan (eenzijdige) ad-rapportage niet de voorgestelde betekenis kon toekomen

Kosten deelgeschil

4.13.
Ook als het verzoek wordt afgewezen, dient in beginsel op grond van artikel 1019aa Rv begroting plaats te vinden van de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt. Ook hierbij dient de dubbele redelijkheidstoets te worden gehanteerd: het dient redelijk te zijn dat de kosten zijn gemaakt en de hoogte van de kosten dient eveneens redelijk te zijn. Dit betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen (TK 2007-2008, 31518, nr. 3, p. 12). In dat geval kan begroting van de kosten achterwege blijven.

4.14.
Ten tijde van de indiening van het verzoekschrift (oktober 2018) was het standpunt van Aegon aan [verzoeker] reeds gedurende ruim 4,5 jaar en genoegzaam bekend. Dit standpunt blijkt niet alleen uit de brief van 10 januari 2014 (zie 2.10), waarmee de onderhandelingen zijn afgebroken; uit (randnummer 6.5. van) het verzoekschrift kan worden afgeleid dat [medewerker Andriessen Expertise] namens Aegon ook in de mondelinge contacten met mr. Klijnsma (steeds) kenbaar heeft gemaakt dat Aegon de berekening van Wibbens niet zal volgen, reeds omdat Wibbens zich niet op voldoende concrete gegevens heeft gebaseerd. Ook in de brief van 11 juli 2018 (zie 2.11) is toegelicht dat en waarom de afgesloten onderhandelingen niet kunnen worden hervat. Van een advocaat, gespecialiseerd in letselschade, mag worden verwacht dat hij van die correspondentie kennisneemt en op voorhand inziet dat het aanwezige en erkende ‘informatiegat’ zich niet laat dichten door te verzoeken dat de hiervoor besproken uitspraken van een arbeidsdeskundige en diens op eenzijdig verzoek gemaakte berekening, waartegen op voorhand bezwaar is gemaakt en waaraan - kenbaar - geen concrete gegevens ten grondslag liggen, als bindend moeten worden beschouwd. Voorts mag worden verwacht dat hij inziet dat, zonder enige (overige) onderbouwing van de schade, een verzoek om een aanvullend voorschot bovenop een reeds betaald substantieel voorschot hoogstwaarschijnlijk niet zal kunnen worden toegewezen. [verzoeker] heeft niettemin het verzoek ingediend.

4.15.
Het voorgaande, bezien tegen de achtergrond dat de kosten van rechtsbijstand bij de behandeling van het verzoek in beginsel binnen redelijke grenzen integraal door de aansprakelijke wederpartij moeten worden vergoed, brengt de rechtbank tot het oordeel dat (de advocaat van) [verzoeker] in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot het maken van kosten voor de onderhavige verzoekschriftprocedure. Begroting blijft dus achterwege. Dit brengt met zich dat (ook) het verzoek om Aegon te veroordelen in de begrote kosten van dit deelgeschil zal worden afgewezen. ECLI:NL:RBAMS:2019:2441