Overslaan en naar de inhoud gaan

RBGEL 010721 verzocht 20 uur x € 260,00 + 21%, toegewezen 18 uur x € 260,00 + 21% = € 5.662,80

RBGEL 010721 causaal verband na deskundigenberichten; nader arbeidsdeskundig onderzoek vereist tzv VAV
- verzocht 20 uur x € 260,00 + 21%, toegewezen 18 uur x € 260,00 + 21% = € 5.662,80

zie ook RBGEL 010721 Verzoek desk. ber. rekenkundige; verzoek niet ter zake dienend; eerst arbeidsdeskundig onderzoek

4.8.

De rechtbank dient op grond van artikel 1019aa lid 1 Rv de kosten van de procedure te begroten en daarbij de redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking te nemen, ook indien een verzoek niet wordt toegewezen. Bij de begroting van de kosten dient de rechtbank de dubbele redelijkheidstoets te hanteren; zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakte kosten moeten redelijk zijn. Dit betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen.

4.9.
ASR heeft primair aangevoerd dat het deelgeschil onnodig is ingesteld, omdat [eiseres] had kunnen weten dat de beslissing van het UWV niet kon worden meegenomen bij de beoordeling van de voorliggende deelgeschilverzoeken. Subsidiair heeft ASR verweer gevoerd ten aanzien het aantal opgevoerde uren, afgezet tegen het in rekening gebrachte specialistentarief. Bovendien omvat het aantal door mr. Lefers genoemde uren tijd met betrekking tot correspondentie met de advocaat van ASR, die niet ziet op het deelgeschil.

4.10.
Naar het oordeel van de rechtbank is van een onnodig ingesteld deelgeschil geen sprake. Zoals ASR ook zelf heeft gesteld, is de schaderegeling moeizaam verlopen en had het op sommige momenten voortvarender gekund. Onder die omstandigheden is het gerechtvaardigd dat [eiseres] een deelgeschil aanhangig heeft gemaakt, al was het alleen al omdat daardoor de onderhandelingen weer kunnen worden voortgezet.

4.11.
[eiseres] heeft de kosten van het deelgeschil begroot op € 6.292,00 inclusief btw (20 uur x € 260,00 te vermeerderen met 21% btw). Daarbij komt ook nog een bedrag van € 309,00 aan griffierecht.

Het uurtarief van mr. Lefers wordt redelijk bevonden. De rechtbank zal het aantal uren in redelijkheid vaststellen op 18. Dat betekent dat de kosten van het deelgeschil worden begroot op een bedrag van € 5.971,80 (€ 5.662,80 inclusief btw, te vermeerderen met een bedrag van € 309,00 aan griffierecht).

ASR zal worden veroordeeld tot betaling van dit bedrag aan [eiseres] omdat de aansprakelijkheid vast staat.

4.12.
[eiseres] heeft verzocht de beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Alhoewel artikel 288 Rv bepaalt dat eindbeschikkingen uitvoerbaar bij voorraad kunnen worden verklaard, is de rechtbank van oordeel dat de aard van de deelgeschilprocedure zich verzet tegen het verzoek. Artikel 1019bb Rv bepaalt immers dat tegen de beschikking op het verzoek geen voorziening openstaat, omdat het openstellen van zo’n voorziening niet strookt met de ratio van de deelgeschilprocedure, kort gezegd beslissen op een geschilpunt dat partijen verdeeld houdt om ze in staat te stellen de onderhandelingen weer op te pakken. Dat de mogelijkheid van hoger beroep feitelijk kan worden gecreëerd in een bodemprocedure, acht de rechtbank in dit verband onvoldoende. Het uitvoerbaar bij voorraad verklaren van deze beschikking heeft in het licht van de doelstelling van deze procedure ook geen toegevoegde waarde, zodat [eiseres] daarbij geen (voldoende) belang heeft. Het verzoek wordt dan ook afgewezen. ECLI:NL:RBGEL:2021:3385