Overslaan en naar de inhoud gaan

RBROT 220319 kosten deelgeschil verzocht € 10.004,28, obv 30 uur x € 260,00 + 6% + 21%; toegewezen obv 20 uur x 85% = € 5.669,09

RBROT 220319 letsel passagier; eigen schuld ivm niet dragen gordel; na billijkheidscorrectie 15%;
- Tijdens de mondelinge behandeling heeft NN zich bereid verklaard een herstelcoachtraject in te zetten;
- bgk verzocht € 19.736,31 obv 83 x € 260,00 + 6% + 21%, toegewezen obv 65 uur en 85% ivm eigen schuld: € 9.862,42
- kosten deelgeschil verzocht € 10.004,28, obv 30 uur x € 260,00 + 6% + 21%; toegewezen obv 20 uur x 85% = € 5.669,09

Kosten deelgeschil

4.10.
Op grond van artikel 1019aa Rv worden de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt (in dit geval [verzoekster] ), in de beschikking begroot. Hierbij dient de dubbele redelijkheidstoets eveneens gehanteerd te worden. Dit betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen. Uit hetgeen hiervoor is overwogen, blijkt dat het laatste niet het geval is.

4.11.
Tijdens de mondelinge behandeling heeft mr. Eskes een conceptfactuur overgelegd waaruit zou blijken dat hij in totaal 30 uur aan het deelgeschil heeft besteed, waarvan in eerste instantie 22 uur is opgevoerd en bij aanvullend verzoekschrift nog eens 8 uur. Het opstellen van het verzoekschrift van 16 november 2018 heeft volgens de eerste factuur 8 uur in beslag genomen, vervolgens is er 5 uur gedeclareerd voor het opstellen en aanpassen van het aanvullend verzoekschrift van 5 december 2018. Van een gespecialiseerd letselschadeadvocaat als mr. Eskes mag, zoals reeds hiervoor is overwogen, mede gelet op de geringe complexiteit van de zaak, worden verwacht dat hij minder tijd dan gemiddeld nodig heeft voor een zaak als deze. Het aantal gedeclareerde uren voor het opstellen van het aanvullend verzoek is niet redelijk, nu de inhoud daarvan in het initiële verzoekschrift opgenomen had kunnen worden hetgeen efficiënter was geweest. Daarbij is nog van belang dat ter zake het oorspronkelijk verzoekschrift een aantal uur is gedeclareerd voor het bestuderen van jurisprudentie en literatuur alsmede voor het bestuderen van het dossier (in totaal 4 uur), en dat deze posten ook worden opgevoerd in het aanvullend verzoekschrift (in totaal 3 uur). Het aantal uur dat is begroot voor de zitting inclusief reistijd (5 uur) komt de rechtbank ook niet redelijk voor, mede in acht nemend dat voor de reistijd het volledige uurtarief in rekening is gebracht. Alles overwegend begroot de rechtbank het aantal uren dat aan het deelgeschil is besteed op 20 uur. De kosten voor het deelgeschil komen daarmee op een bedrag van (het uurtarief van € 333,48 inclusief 6% kantoorkosten en 21% btw x 20 uur =) € 6.669,60, te vermeerderen met het door [verzoekster] betaalde griffierecht van € 291,00. De kosten van de deelgeschilprocedure aan de zijde van [verzoekster] worden begroot op € 6.960,60. Omdat NN aansprakelijk is voor de schade, zal zij worden veroordeeld tot betaling van deze kosten.

4.12.
De kosten voor behandeling van het deelgeschil hebben op grond van artikel 1019aa lid 2 Rv te gelden als kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW. Het percentage eigen schuld van 15% is derhalve ook van invloed op de kosten van het deelgeschil. NN zal worden veroordeeld tot betaling van 85% van de begrote kosten, zijnde een bedrag van € 5.916,51.

De beslissing

De rechtbank

5.1.
beveelt NN mee te werken aan het opstarten van een herstelcoachtraject door mevrouw [naam 4] van arbeidsdeskundig bureau Radar, alsmede tot het meewerken aan de financiering van de opstart van het traject,

5.2.
verklaart voor recht dat [verzoekster] recht heeft op betaling van 85% van de door haar geleden materiele en immateriële schade, waaronder 85% van de buitengerechtelijke kosten,

5.3.
veroordeelt NN tot betaling van een bedrag van € 9.862,42 ter zake buitengerechtelijke kosten in de zin van artikel 6:96 lid 2 BW,

5.4.
begroot de kosten als bedoeld in artikel 1019aa lid 1 Rv aan de zijde van [verzoekster] op € 6.960,60 en veroordeelt NN om € 5.916,51 (zijnde 85%) hiervan aan [verzoekster] te betalen,

5.5.
verklaart deze beschikking onder 5.1., 5.3. en 5.4. uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.
beveelt dat de kostenveroordeling binnen 14 dagen na de uitspraak door NN zal worden overgemaakt naar de advocaat van [verzoekster] ,

5.7.
wijst af het door [verzoekster] meer of anders verzochte. ECLI:NL:RBROT:2019:2274