Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Den Bosch 240406 te late melding bij verzekeraar komt voor risico aansprakelijke partij

Hof Den Bosch 24-04-06 te late melding bij verzekeraar dient voor risico aansprakelijke partij te komen
4.8. Met grief 4 voert [appellante] aan dat de kantonrechter ten onrechte het beroep van [appellante] op matiging van de vordering niet heeft gehonoreerd. Weliswaar had [appellante] een aansprakelijkheidsverzekering met een verzekerde som van 2 1/2 miljoen gulden maar van een gedekte dan wel een verplichte verzekering is geen sprake, zodat artikel 6:109 lid 2 BW volgens [appellante] toepassing mist.
[appellante] verwijst voor de reden waarom haar verzekeraar geen dekking biedt naar hetgeen zij in de dupliek heeft aangevoerd. [appellante] heeft derhalve belang bij haar beroep op matiging, daar toekenning van volledige schadevergoeding tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen leidt.

4.9. Zoals gezegd is uitgangspunt dat [appellante] in beginsel de door [geïntimeerde] geleden schade integraal dient te vergoeden. Zulks lijdt uitzondering indien toekenning van volledige schadevergoeding in de gegeven omstandigheden tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen leidt, waarbij gelet dient te worden op alle omstandigheden van het geval.
In dit verband heeft [appellante] aangevoerd dat zij een uitkering krachtens de bijstand (thans: Wet werk en inkomen) ontvangt. Het hof is van oordeel dat de toegekende schadebedragen niet voor matiging in aanmerking komen daar toekenning van die bedragen niet tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen leidt. Het gegeven dat [appellante] klaarblijkelijk de schade te laat bij haar verzekeraar heeft aangemeld zodat de verzekeraar weigert tot uitkering te komen en [appellante] de schade als gevolg daarvan uit haar uitkering dient te voldoen dient voor haar rekening en risico te blijven. Nu matiging niet aan de orde is, is artikel 6:109 lid 2 BW niet van toepassing. Uit het voorgaande volgt dat ook grief 4 wordt verworpen.
LJN AZ4993

Deze website maakt gebruik van cookies