Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Arnhem 210911 Psychiater diagnosticeert aanpassingsstoornis veroorzaakt door een postwhiplashsyndroom, volgt benoeming neuroloog om PWS vast te stellen

Rb Arnhem 210911 Psychiater diagnosticeert aanpassingsstoornis veroorzaakt door een postwhiplashsyndroom, volgt benoeming neuroloog om PWS vast te stellen 
2. De beoordeling 

2.1. Op 20 december 1999 heeft een ongeval plaatsgevonden, tussen de auto die door [Verweerster] werd bestuurd en een bij RVS ingevolge de WAM verzekerde auto. [Verweerster] heeft daarna onder meer klachten in de nek- en schouderregio, uitstralend naar de armen, hoge rugklach ten, overgevoeligheid voor drukte en geluid en hoofdpijn gemeld.
RVS heeft erkend aansprakelijk te zijn voor de schade die [Verweerster] als gevolg van dit ongeval lijdt.

2.2. Tussen partijen is in geschil of [Verweerster] als gevolg van het ongeval beperkt is in haar functioneren. In juni 2006 hebben de partijen gezamenlijk prof. dr. H.J.C. van Marle, psychiater, verzocht om over de ongevalsgevolgen op zijn vakgebied een expertise rapport uit te brengen, De partijen verschillen over zijn bevindingen,

2.3. Het onderhavige verzoek van RVS strekt ertoe dat de rechtbank op de voet van artikel 202 Rv een voorlopig deskundigenbericht door een neuroloog zal bevelen over de ongevalsgevolgen op neurologisch gebied, zodat RVS haar procespositie jegens [Verweerster] kan bepalen. RVS wil in het bijzonder kunnen beoordelen of een neurologische oorzaak voor de klachten van [Verweerster] aanwezig is, zoals Van Marle veronderstelt, aldus RVS tijdens de mondelinge behandeling.
[Verweerster] voert daartegen verweer dat hierna aan de orde zal komen.

2.4. Een voorlopig deskundigenonderzoek als bedoeld in artikel 202 lid 2 Rv kan ertoe dienen een partij de mogelijkheid te verschaffen aan de hand van het uit te brengen deskundigenbericht zekerheid te verkrijgen omtrent de voor de beslissing van het geschil relevante feiten en omstandigheden en aldus beter te kunnen beoordelen of het raadzaam, is de proce dure te beginnen of voort te zetten, Aan de rechter die heeft te oordelen over het verzoek een dergelijk onderzoek te gelasten, komt geen discretionaire bevoegdheid toe. Hij dient het onderzoek in beginsel te bevelen, mits het daartoe strekkende verzoek terzake dienend en voldoende concreet is en feiten betreft die met het deskundigenonderzoek bewezen kunnen worden. Dit is echter anders indien de rechter op grond van in zijn beslissing te vermelden feiten en omstandigheden van oordeel is dat het verzoek in strijd is met een goede procesorde, dat van de bevoegdheid toepassing van dit middel te verlangen, misbruik wordt gemaakt - bijvoorbeeld omdat verzoeker wegens onevenredigheid van de over en weer betrokken belangen in redelijkheid niet tot het uitoefenen van die bevoegdheid kan worden toegelaten - of dat het verzoek moet afstuiten op een ander door de rechter zwaarwichtig geoordeeld bezwaar. (HR 19 december 2003, NJ 2004, 584,)

2.5. Een expertise over de ongevalsgevolgen op neurologisch gebied ligt niet voor. Gelet op de aard ervan zouden de klachten van [Verweerster] een neurologische oorzaak kunnen hebben. Daar komt bij dat de expertiserend psychiater Van Marle een aanpassingsstoornis heeft gediagnosticeerd die volgens hem wordt veroorzaakt door een postwhiplashsyndroom. Anderzijds heeft Van Marle aangegeven dat het begrip postwhiplashsyndroom gelegen is buiten zijn vakgebied, namelijk op het vakgebied van de neurologie. Het verzoek zoals RVS dat op de in overweging 2.3 weergegeven wijze heeft toegelicht, is dan voldoende ter zake dienend. Anders dan [Verweerster] meent kan daarom van een 'fishing expedition' en misbruik van recht niet worden gesproken.

2.6. Gelet op het voorgaande zal het verzoek worden toegewezen. Neuroloog dr. E.M.H, van den Doel zal, zoals de partijen wensen, tot deskundige worden benoemd. Hij heeft zich daartoe bereid en in staat verklaard en staat in deze zaak ook vrij. Het voorschot op zijn loon en kosten zal overeenkomstig zijn opgave worden bepaald op € 3.000,00 inclusief BTW. RVS zal overeenkomstig de hoofdregel van artikel 205 lid 1 en 195 Rv met de betaling worden belast, Zoals gezegd heeft RVS erkend aansprakelijk te zijn voor de schade die [Verweerster] als gevolg van dit ongeval lijdt. Reeds daarom vormt, de stelling van RVS dat op [Verweerster] de bewijslast rust van het verband tussen haar klachten en het ongeval geen omstandigheid die ertoe noopt [Verweerster] aan te wijzen als partij die het voorschot dient te deponeren.
Naast de stukken uit deze procedure zullen aan de deskundige ook de stukken met be trekking tot de deelgeschilprocedure worden toegezonden. De partijen hebben ter zitting aangeven dat deze stukken mogen worden beschouwd als in de onderhavige procedure ingediend. Ook de in de deelgeschilprocedure gegeven beschikking zal de deskundige ontvangen. Het lijkt voor een goed begrip van de zaak van belang dat de deskundige van deze stukken kennis neemt.

2.7. Bij deze stand van zaken heeft [Verweerster] geen belang bij haar zelfstandig verzoek tot benoeming van Van Marle om een eindexpertise te verrichten.Piv-site 

zie ook LJN: BU6752

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies