Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb. Leeuwarden 240107 causaal verband tussen gebrekkig vuurwerk en oogletsel;

Rb. Leeuwarden 24-01-07 causaal verband tussen gebrekkig vuurwerk en oogletsel; Evuco toegelaten tot tegenbewijs
3.8. De rechtbank stelt voorop dat, indien door een als onrechtmatige daad of toerekenbare tekortkoming aan te merken gedraging een risico terzake van het ontstaan van schade in het leven is geroepen en dit risico zich vervolgens verwezenlijkt, daarmee het causaal verband tussen die gedraging en de aldus ontstane schade in beginsel is gegeven. Het is dan aan degene die op grond van die gedraging wordt aangesproken om te stellen en te bewijzen dat die schade ook zonder die gedraging zou zijn ontstaan, waarbij het in het kader van het alsdan te leveren tegenbewijs voldoende is om dit laatste aannemelijk te maken (de zogenaamde "omkeringsregel").

3.8.1. Daar waar de rechtbank enerzijds - behoudens eventueel door Evuco overeenkomstig r.o. 3.4.1 te leveren tegenbewijs - tot het oordeel is gekomen dat het door [derde] ontstoken vuurwerk "Sky Dancer" gebrekkig is geweest (te vroeg uiteen gespatte shot) en anderzijds heeft geoordeeld dat [eiseres] direct nadat dit gebrek zich voordeed, letsel heeft opgelopen, is het causale verband tussen het gebrek en de ontstane schade in beginsel gegeven.

3.8.2. Indien Evuco er niet in mocht slagen tegenbewijs te leveren van het voorshands door de rechtbank bewezen geachte feit dat het vlak voor het voorval door [derde] ontstoken vuurwerk de door Evuco op de markt gebrachte "Sky Dancer" is geweest, zal Evuco worden toegelaten tot het tegenbewijs van het voorshands door de rechtbank aangenomen causaal verband.

3.9. Om redenen van proceseconomie zal de rechtbank beide hierboven aangegeven mogelijkheden tot het leveren van tegenbewijs door Evuco (zie r.o. 3.4.1 en r.o. 3.8.2) tegelijk aan Evuco geven. LJN AZ7289

Deze website maakt gebruik van cookies