Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Arnhem 170310 kanttekening bij onafhankelijkheid deskundig; volgt benoeming andere deskundige

Rb Arnhem 170310 kanttekening bij onafhankelijkheid deskundige
1.1.  Nadat bij tussenvonnis van 9 december 2009 prof. [desk.1] te Utrecht tot deskundige was benoemd ter beantwoording van de in dat vonnis geformuleerde vragen, heeft mr. Van Benthem zich namens [eiseres] bij brieven van 18 december 2009 en 18 januari 2010 tot de rechtbank gewend. Bij de brief van 18 december 2009 heeft zij aangegeven dat [eiseres] zich niet heeft kunnen uitlaten over de verklaring van de deskundige dat hij als hoofd van het traumacentrum te Utrecht contacten heeft met personen die verbonden zijn aan de SEH’s van de ziekenhuizen die onder zijn regio vallen, waaronder dat te Tiel. Zij heeft aangekondigd zich te moeten beraden over de vraag of de onafhankelijkheid van de deskundige boven iedere twijfel verheven is en zich het recht voorbehouden daarop in januari 2010 terug te komen. Bij de brief van 18 januari 2010 heeft mr. Van Benthem geschreven dat het probleem is dat door de contacten van de deskundige zijn onafhankelijkheid niet meer boven iedere twijfel verheven is. Zij heeft gesteld dat [eiseres] aan de ene kant belang heeft bij een voortvarende behandeling van haar zaak, maar dat zij aan de andere kant geen twijfel mag hebben over de onafhankelijkheid van degene die een zeer belangrijk onderdeel vormt van de beoordeling van haar zaak. Mr. Van Benthem heeft verder geschreven dat [eiseres] zich het recht voorbehoudt, indien bij haar naar aanleiding van het onderzoek van prof. [desk.1] gerede twijfel ontstaat over de onafhankelijkheid van prof. [desk.1] deze kwestie betrefende de onafhankelijkheid ter discussie te stellen.

1.2.  De rechtbank acht de aldus ontstane situatie, waarin een deskundige is benoemd bij wiens onafhankelijkheid op voorhand reeds kanttekeningen worden geplaatst, onwenselijk. 1.3.  Daarom zal prof. [desk.1] bij dit vonnis van zijn benoeming worden ontheven en zal prof. dr. [desk.2] te Maastricht tot deskundige worden benoemd.
LJN BL9278