Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Den Haag 181115 kosten voegingszaak niet aangemerkt als BGK

Rb Den Haag 181115 aansprakelijkheid na strafrechtelijke veroordeling mishandeling; beoordeling schadeposten, kosten voegingszaak niet aangemerkt als BGK

Buitengerechtelijke kosten ad € 8.824,08

4.22.
[eiser] vordert de kosten die door zijn advocaat in rekening zouden zijn gebracht voor rechtsbijstand in de strafzaak, indien aan [eiser] geen toevoeging zou zijn verleend. [eiser] stelt dat hij met zijn advocaat heeft afgesproken dat indien deze kosten verhaald kunnen worden op [gedaagde] , de toevoeging wordt ingeleverd en hij met terugwerkende kracht het normale tarief aan zijn advocaat verschuldigd zal zijn.

4.23.
De rechtbank stelt voorop dat de door [eiser] gevorderde kosten geen buitengerechtelijke kosten betreffen, maar de kosten die zijn gemaakt in het kader van de strafprocedure waarin [eiser] zich als benadeelde partij heeft gevoegd.
De rechtbank wijst de gevorderde vergoeding van deze kosten af. Zoals hiervoor onder de feiten is weergegeven, blijkt uit het proces-verbaal van mondeling vonnis van de politierechter dat hij reeds heeft beslist op de in die procedure door partijen gemaakte kosten en dat [eiser] in de door [gedaagde] met betrekking tot de vordering benadeelde partij is veroordeeld. Die beslissing brengt mee dat [eiser] zijn eigen kosten moet dragen. Op grond van artikel 236 wetboek van burgerlijke rechtsvordering heeft deze beslissing ook in deze procedure tussen partijen bindende kracht, zodat voor vergoeding geen plaats meer is.

4.24.
Voor zover de gevorderde kosten nog zien op andere kosten dan bijstand in de strafprocedure, worden deze eveneens afgewezen. [eiser] heeft niet (voldoende onderbouwd) gesteld dat hij daadwerkelijk buitengerechtelijke kosten heeft gemaakt en dat die kosten betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

Vergoeding kosten opvragen informatie ad € 457,56
4.25.
[eiser] vordert de kosten gemaakt door Alcom Administratie. Uit de overgelegde nota ad € 235,95 blijkt dat deze kosten zien op het “verzamelen, printen en scannen” van de jaarstukken 2008-2013 alsmede op het opstellen van de voorlopige jaarcijfers 2014. Ten aanzien van de eerste post is de rechtbank van oordeel dat deze kosten onnodig gemaakt zijn. [eiser] wordt geacht zelf over zijn jaarstukken te beschikken en hij had deze kosteloos aan zijn advocaat ter beschikking kunnen stellen. Ten aanzien van de kosten van het opstellen van voorlopige jaarcijfers 2014 is de rechtbank van oordeel dat het causaal verband met het onrechtmatig handelen van [gedaagde] ontbreekt. De jaarcijfers 2014 hadden hoe dan ook op enig moment opgemaakt moeten worden, zodat [eiser] ook zonder deze procedure met deze kosten geconfronteerd zou zijn.

4.26.
Ten aanzien van de medische kosten (conform de overgelegde nota’s een bedrag ad € 221,61) is de rechtbank van oordeel dat deze terecht worden gevorderd. Het betreft kosten die zijn gemaakt voor het vaststellen van de schade die in beginsel voor vergoeding in aanmerking komen. De stelling van [gedaagde] dat wanneer [eiser] deze informatie zelf zou hebben opgevraagd en dat niet zou hebben uitbesteed aan zijn advocaat, deze informatie kosteloos zou zijn verstrekt, is niet onderbouwd.

4.27.
Gelet op het vorengaande wordt vergoeding van de gevorderde kosten toegewezen tot een bedrag ad € 221,61.

de geleden en nog te lijden (toekomstige) schade door de mishandeling nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet
4.28.
Zoals hiervoor onder 4.20 reeds is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat thans nog geen sprake is van een eindtoestand. Daarmee kan de volledige door [eiser] geleden en nog te leiden schade ten gevolge van de mishandeling op 1 maart 2013 nog niet worden begroot. De rechtbank zal derhalve toewijzen de vordering om te verwijzen naar de schadestaatprocedure teneinde de schade vast te stellen.ECLI:NL:RBDHA:2015:14776

Deze website maakt gebruik van cookies