Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Breda 270208 verlies verdienvermogen, zelfwerkzaamheid en huishoudelijke hulp; vraagstellingen voor arbeidsdeskundige

Rb Breda 270208 v.v.v., zelfwerkzaamheid en huishoudelijke hulp; vraagstellingen voor arbeidsdeskundige
aan de arbeidsdeskundige: 

ten aanzien van arbeid 
1. Wilt u de genoten opleidingen en het arbeidsverleden van mevrouw [eiseres] beschrijven? 
2. Acht u mevrouw [eiseres] op grond van de door de verzekeringsgeneeskundige beschreven belastbaarheid in staat om voor haar passende arbeid te verrichten? 
Zo ja, in welke omvang? 
3. Acht u het aannemelijk dat mevrouw [eiseres] de arbeid waarvoor zij door u eventueel nog geschikt wordt geacht ook daadwerkelijk kan verwerven? 
Zo ja, op welke termijn? 
4. Indien sprake is van passende arbeid die mevrouw [eiseres] nog kan verwerven, kunt u dan aangeven welk inkomen zij daarmee kan verwerven? 
5. Kunt u aangeven welk inkomen mevrouw [eiseres] zou hebben gehad indien haar arbeidsovereenkomst met de Stichting Bollenstreek ongewijzigd zou zijn voortgezet? 
6. Bestonden er mogelijkheden voor mevrouw [eiseres] om – het ongeval weggedacht – bij de voormalige werkgever haar functie uit te breiden? 
Zo ja, per wanneer en in welke omvang? 
Welk inkomen had mevrouw [eiseres] in die situatie kunnen genereren? 
7. Welke opmerkingen zijn naar uw oordeel verder van belang ten behoeve van de door de rechtbank te nemen beslissing? 

ten aanzien van het huishouden en de zelfwerkzaamheid 
8. Wilt u een beschrijving geven van de woning en de tuin van mevrouw [eiseres] te Ermelo? 
9. Wilt u de belasting in de verschillende deeltaken van mevrouw [eiseres] aan, in en om het huis en de tuin beschrijven? 
10. Wilt u deze belasting relateren aan de door de verzekeringsgeneeskundige omschreven belastbaarheid en aangeven welke taken mevrouw [eiseres] redelijkerwijs niet meer kan uitvoeren? 
11. Wat is de behoefte aan hulp, uitgedrukt in uren per jaar? 
12. Wat zijn de redelijkerwijs met die hulp gemoeide kosten? 
13. Wilt u aangeven of de hulpbehoefte door bepaalde voorzieningen en/of hulpmiddelen kan worden verminderd? Zo ja, door middel van welke voorzieningen/hulpmiddelen en in welke mate beïnvloeden deze de behoefte aan hulp en de daarmee gemoeide kosten? 
14. Kunt u de vragen 6 tot en met 11 ook beantwoorden met betrekking tot de woning en de tuin van mevrouw [eiseres] te Lisse en aangeven of, en zo ja in welke mate, de hulpbehoefte en daarmee gemoeide kosten afwijken van de huidige? 
Kunt u in dit verband aangeven of mevrouw [eiseres] niet meer in staat moet worden geacht om het bij de woning te Lisse aanwezige zonnescherm handmatig te bedienen? 
15. Acht u het waarschijnlijk dat de door u vastgestelde hulpbehoefte en de daarmee gemoeide kosten in de toekomst nog zullen veranderen? Zo ja, op welke wijze? 
16. Welke opmerkingen zijn naar uw oordeel verder van belang ten behoeve van de door de rechtbank te nemen beslissing? LJN BC5872

Deze website maakt gebruik van cookies