Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Oost-Brabant 210814 ongeval niet meegenomen in ontbindingsvergoeding arbeidsovereenkomst

Rb Oost-Brabant 210814 wn-er haalt wg-er onderweg naar werk op; wordt niet gelijkgesteld aan werkverkeer; geen behoorlijke verzekering vereist;
- ongeval niet meegenomen in ontbindingsvergoeding arbeidsovereenkomst

2. Het geschil in de hoofdzaak 

2.1. 
X vordert, na wijziging van eis bij repliek: 
a) voor recht te verklaren dat P op grond van schending van het goed werkgeverschap en met het oog op de redelijkheid en billijkheid aansprakelijk is voor de schade die door X is geleden en die zij in de toekomst nog zal lijden als gevolg van het niet afsluiten van een behoorlijke verzekering ter dekking van de schade die kan voortvloeien uit het bijzondere risico dat deelname aan het verkeer in opdracht van de werkgever met zich meebrengt; 
b) P te veroordelen deze schade te voldoen, op te maken bij staat. 

Voor hetgeen zij aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd, wordt verwezen naar hetgeen in het incidentele vonnis onder 2.2. is overwogen. 

2.2. 
P heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Zijn verweer zal, indien en voor zover relevant, in het navolgende aan de orde komen. 

3. De beoordeling in de hoofdzaak 

3.1.
Aangenomen wordt dat bedoeld is te vorderen voor recht te verklaren dat P aansprakelijk is voor de schade die door X als gevolg van het ongeval van 6 maart 2010 is geleden en die zij in de toekomst nog zal lijden als gevolg van het niet afsluiten van een behoorlijke verzekering ter dekking van de schade die kan voortvloeien uit het bijzondere risico dat deelname aan het verkeer in opdracht van de werkgever met zich meebrengt. 

3.2. 
P heeft aangevoerd dat X niet ontvankelijk moet worden verklaard in haar vordering, aangezien in de ontbindingsbeschikking d.d. 16 mei 2011 alle met de ontbinding van de arbeidsovereenkomst samenhangende aspecten geacht moeten worden te zijn meegewogen bij de beoordeling en de hoogte van de vaststelling van de vergoeding, en in die beschikking niet is aangegeven dat sommige aspecten van de arbeidsovereenkomst door de rechter buiten beschouwing zijn gelaten of een voorbehoud is gemaakt ten aanzien van de schade als gevolg van het ongeval op 6 maart 2010, zodat de bij die beschikking toegekende vergoeding ook heeft te zien op de door het ongeval geleden schade en die schade niet daarna nogmaals, in deze procedure, aan de orde kan worden gesteld. 
Dit verweer moet worden verworpen. De schade als gevolg van het ongeval is in de beschikking van 16 mei 2011 in het geheel niet genoemd en nergens uit blijkt dat in de ontbindingsprocedure tussen partijen een debat is gevoerd over (de vergoeding van) de schade als gevolg van het ongeval en de vraag of en zo ja op welke wijze deze zou moeten worden meegewogen in de ontbindingsvergoeding, en nergens uit blijkt dat de bij die beschikking toegekende vergoeding tevens zou zien op de schade die X als gevolg van het ongeval heeft geleden. Onder deze omstandigheden kan niet worden aangenomen dat de toegekende vergoeding in het kader van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst tevens ziet op de schade die X als gevolg van het ongeval heeft geleden. 
Dit verweer kan derhalve niet worden aanvaard. 

Met dank aan mr. E.J.M. Lori├ę, SRK Rechtsbijstand, voor het inzenden van deze uitspraak. Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2015/rb-oost-brabant-210814

Deze website maakt gebruik van cookies