Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Almelo 070207 betrokken dient patientenkaart aan medisch adviseur London over te leggen

Rb Almelo 070207 betrokken dient patientenkaart aan medisch adviseur London over te leggen
3. London Verzekeringen stelt dat de medische gegevens nodig zijn om vast te stellen of de door (benadeelde) gestelde klachten en afwijkingen - uitsluitend - het gevolg zijn van het ongeval. Daarbij heeft zij een beroep gedaan op artikel 6 EVRM. (benadeelde) heeft zich daarentegen beroepen op artikel 8 EVRM. Voorop dient te worden gesteld dat London Verzekeringen zonder de informatie van (benadeelde) niet zelf kan beoordelen of er medische informatie over (benadeelde) is uit de periode vóór het ongeval die relevant is voor de afwikkeling van de schade. Dit impliceert dat London Verzekeringen niet in de gelegenheid is om te beoordelen of en in hoeverre de signaleerde klachten en afwijkingen er ook zouden zijn geweest of op enig moment ook zouden zijn ontstaan als het ongeval (benadeelde) niet was overkomen. London Verzekeringen heeft derhalve een rechtens te respecteren belang bij de kennisneming van de medische informatie betreffende (benadeelde) uit de periode van vóór en na het ongeval en wordt er onvoldoende recht gedaan aan de eis dat partijen zoveel mogelijk in een processueel gelijkwaardige positie komen te verkeren en gelijkwaardig gelegenheid krijgen hun standpunt ter zake van de vaststelling van de schade te onderbouwen. Indien (benadeelde) tegen haar wil wordt verplicht mee te werken aan verstrekking van medische informatie aan de medisch adviseur van London Verzekeringen, kan in een procedure als de onderhavige op zich zelf sprake zijn van een inbreuk op de geestelijke of lichamelijke integriteit van (benadeelde) en daarmee een schending van artikel 8, lid 1 EVRM. Van een schending is evenwel geen sprake indien de privacy-inbreuk door het voorlopig deskundigenonderzoek, dat wordt gelast door de rechter in de uitoefening van openbaar gezag en bij de wet voorzien, in een democratische samenleving noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. In het onderhavige geval is overlegging van het medisch dossier naar het oordeel van de rechtbank noodzakelijk met het oog op de bescherming van de rechten en vrijheden van London Verzekeringen, die zoveel mogelijk in een processueel gelijkwaardige positie dient te komen te verkeren als (benadeelde) en die een gelijkwaardige gelegenheid dient te krijgen haar standpunt ter zake van de vaststelling van de schade te onderbouwen. De rechtbank is derhalve van oordeel dat (benadeelde) aan London Verzekeringen, althans haar medisch adviseur, alle beschikbare medische informatie ter hand dient te stellen.

De rechtbank acht het overigens onvoldoende indien de medische gegevens uitsluitend aan de deskundige ter hand worden gesteld. In dat geval is immers het gebruik van de medische gegevens door de deskundige voor de medisch adviseur van (benadeelde) wel, maar voor de medisch adviseur van London Verzekeringen niet controleerbaar en verkeert London Verzekeringen vervolgens in een slechtere informatiepositie dan (benadeelde). PIV-site