Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Midden-Nederland 270716 eiseres dient wél haar patiëntenkaart over 8 jaar voor het ongeval, maar niet de rapporten van UWV ter beschikking te stellen

Rb Midden-Nederland 270716 causaal verband blijkt onvoldoende duidelijk uit de rapportages v neuroloog en orthopeed 
- eiseres dient wél haar patiëntenkaart over 8 jaar voor het ongeval, maar niet de rapporten van UWV ter beschikking te stellen

4.4.

Het staat vast dat in 2006 bij [verzoekster] een maagband is geplaatst. Een degrelijke ingreep duidt op het bestaan van een significant overgewicht. Een dergelijk overgewicht gaat in het algemeen niet zelden gepaard met medische problematiek zoals
(onder-)rugklachten. Plasmans en Verlooy waren er blijkens hun rapporten van op de hoogte dat in 2006 bij [verzoekster] een maagband is geplaatst. Zij noemen in hun rapporten de bmi van [verzoekster] . Daaruit blijkt dat ook ten tijde van de onderzoeken van overgewicht sprake was, zij het van mindere omvang dan in 2006. Of, en zo ja in hoeverre, Plasmans en Verlooy het verloop van het (over-)gewicht en de behandeling daarvan bij hun conclusies over de klachten aan de onderrug en linker lies hebben betrokken, blijkt onvoldoende expliciet uit de tekst van hun rapportages en is dus (nog) niet voldoende duidelijk geworden. Vaststaat dat de deskundigen, afgezien van een mededeling van de huisarts dat [verzoekster] voor het ongeval niet bekend was met nek- of rugklachten, niet beschikten over medische informatie van voor het ongeval en daar (voor zover de rechtbank weet) evenmin om hebben verzocht.

4.5.
Aangezien partijen Plasmans en Verlooy als deskundigen hebben benoemd en zij zich bijgevolg aan hun oordeel hebben gerefereerd, overweegt de rechtbank dat het van belang is om aan hen, Plasmans en Verlooy, de patiëntenkaart van [verzoekster] ter beschikking te stellen. Gelet op de omstandigheid dat de maagband vier jaar voor het ongeval is geplaatst, en de situatie daaraan voorafgaand relevant kan zijn voor de aanvullende beoordeling door Plasmans en Verlooy, is de rechtbank van oordeel dat de aan hen over te leggen patiëntenkaart in ieder geval alle informatie tot acht jaar voorafgaand aan het ongeval dient te bevatten. Partijen dienen Plasmans en Verlooy daarbij te verzoeken om, met inachtneming van de informatie op die kaart, te beoordelen of die informatie aanleiding geeft tot aanpassing of bijstelling van hun bevindingen en die beoordeling zoveel als mogelijk gemotiveerd te onderbouwen met het oog op het door partijen gevoerde debat of de klachten aan onderrug en linker lies ook zonder het ongeval zouden (kunnen) zijn ontstaan.

4.6.
De rechtbank acht het niet van belang dat de deskundigen ook de beschikking krijgen over de verzekeringsgeneeskundige rapportages van het UWV, nu die rapportages immers zijn opgesteld met een ander doel dan het vaststellen van de oorzaak van de klachten van [verzoekster] . Indien Plasmans en/of Verlooy de informatie in die rapportages voor hun oordeel echter wel van belang zou(den) achten, dan zijn zij gerechtigd die informatie bij [verzoekster] op te vragen. In dat geval dient [verzoekster] gehoor te geven aan een daartoe strekkend verzoek van (een van) de deskundigen.

ECLI:NL:RBMNE:2016:4516