Overslaan en naar de inhoud gaan

RBLIM 180719 patiëntenkaart over 5 jaar voor het ongeval, ter inzage van verzekeraar, doch uitsluitend voor medisch adviseur

RBLIM 180719rb benoemd psychiater, aansluitend vza en daarop aansluitend arbeidsdeskundige 
- patiëntenkaart over 5 jaar voor het ongeval, ter inzage van verzekeraar, doch uitsluitend voor medisch adviseur

3.6. 

De kantonrechter is van oordeel dat de deskundigen bij hun onderzoek - zoals gebruikelijk - de beschikking dienen te krijgen over het volledige procesdossier en over de medische gegevens van [ verzoekster ] , meer specifiek het huisartsenjoumaal/patiëntenkaart vanaf 
vijf jaar voorafgaand aan het ongevaL [ verzoekster ] heeft verzocht dat deze gegevens alleen verstrekt zullen worden aan de deskundigen, maar niet aan de (medisch adviseur van) AIG, zoals dit ook tussen partijen in een vaststellingsovereenkomst is overeengekomen met betrekking tot het onderzoek door Devilée. AIG stelt zich op het standpunt dat zij, om effectief verweer te kunnen voeren, ook inzage dient te krijgen in de medische gegevens van [ verzoekster ] van de periode voorafgaand aan het ongeval. 

3.7. 
De kantonrechter neemt tot uitgangspunt dat een voorlopig deskundigenbericht tot doel heeft een partij de mogelijkheid te verschaffen aan de hand van het uit te brengen deskundigenbericht zekerheid te verkrijgen omtrent de voor de beslissing van het geschil relevante feiten en omstandigheden en aldus zijn procespositie beter te kunnen beoordelen. Deze doelstelling vergt dat van de wederpartij mag worden verlangd dat hij aan het opstellen van het deskundigenbericht zodanige medewerking verleent dat met het deskundigenbericht daadwerkelijk zoveel mogelijk zekerheid omtrent de relevante feiten en omstandigheden wordt verkregen. Daar komt bij dat het deskundigenbericht in een eventuele daarop volgende procedure ook tot bewijs kan dienen. Daarvoor is echter vereist dat het deskundigenbericht is totstandgekomen op een wijze die voldoet aan het mede aan artikel 6 EVRM ontleende fundamentele beginsel van procesrecht dat iedere partij de gelegenheid dient te hebben om effectief commentaar te kunnen leveren op het in het geding 
gebrachte bewijs. Nu het deskundigenbericht betrekking heeft op zaken van medisch-technische aard die niet tot de deskundigheid van de rechter behoren, brengt dit beginsel derhalve ook mee dat AIG de gelegenheid dient te krijgen kennis te nemen van alle aan de 
deskundige ter beschikking gestelde medische informatie teneinde, naar aanleiding daarvan, vóór het afronden van het deskundigenbericht haar zienswijze naar voren te kunnen brengen. 
Om deze redenen kan niet volstaan worden met kennisneming alleen door de deskundige van de medische gegevens van [ verzoekster ] , maar is vereist dat deze medische gegevens ook op zodanige wijze aan AIG ter beschikking worden gesteld dat zij kan verifiëren of het deskundigenbericht op juiste wijze op alle relevante feiten en omstandigheden is gegrond. 

3.8. 
Tegenover dit belang van AIG om inzage te krijgen in de medische gegevens van [ verzoekster ] , staat het recht van [ verzoekster ] op bescherming van haar privacy. Zonder voldoende toelichting, die ontbreekt, is in het licht van het voorgaande de enkele wens van [ verzoekster ] om de medische gegevens die zij aan de deskundige ter beschikking stelt, niet ook beschikbaar te stellen aan AIG, onvoldoende om aan het beroep van [ verzoekster ] op privacy in dit geval doorslaggevende betekenis toe te kennen. Hoezeer ook [ verzoekster ] aanspraak heeft op privacybescherrning, moet onder deze omstandigheden dit belang wijken voor het belang van AIG om, met het oog op het op te stellen deskundigenbericht, te kunnen beoordelen of die gegevens potentiële relevantie hebben voor de vaststelling van de schade. 

3.9. 
Wel brengt het recht van [ verzoekster ] op bescherming van haar privacy mee dat de medische gegevens niet verder geopenbaard dienen te worden dan strikt noodzakelijk is. Dit betekent dat het naar het oordeel van de kantonrechter niet aangewezen is dat deze medische gegevens zonder meer aan AIG ter beschikking worden gesteld. Voldoende zekerheid kan ook worden verkregen en aan de waarborgen die artikel 6 EVRM biedt wordt ook voldaan, indien de medische gegevens van [ verzoekster ] uitsluitend ter kennis worden gebracht van de medisch adviseur van AIG. Deze medisch adviseur, die gebonden is aan het beroepsgeheim, kan AIG adviseren en de nodige opmerkingen maken en/ofverzoeken doen. 

Met dank aan mr. H. van Velde, Slot Letselschade voor het inzenden van deze uitspraak.

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2019/RBLIM-180719